نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش کشاورزي
 59 دوره 
عنوان نشریه:  دانش کشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  كاظم قاسمي گلعذاني
سردبیر:  محمدرضا شکيبا
رایانامه:  asci.tu@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3392037 (0411)
نمابر:  3345332 (0411)
نشانی:  تبريز، خيابان 29 بهمن، دانشگاه تبريز، دانشکده کشاورزي، دفتر مجله، کدپستي: 5166614766
کد ISSN:  1680-242x
نوع نشریه:  فصلنامه