نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دکتر رسول رباني
تلفن:  7932175 (0311)
نمابر:  7932177 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه اصفهان، دفتر مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان
کد ISSN:  1684-372X
نوع نشریه:  دو فصلنامه