نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني(مشهد))
 86 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تخصصي زبان و ادبيات دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد (دانشکده ادبيات و علوم انساني(مشهد))
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر سيد حسين فاطمي
سردبیر:  دکتر محمد تقوي
رایانامه:  jll@ferdowsi.um.ac.ir
نمابر:  8794144 (0511)
نشانی:  مشهد، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر شريعتي، کد پستي:9177948883
کد ISSN:  1735-1596
نوع نشریه:  فصلنامه