نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
 79 دوره 
عنوان نشریه:  علوم كشاورزي و منابع طبيعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
مدیرمسئول:  رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سردبیر:  دكتر ابوالفضل مساعدي
رایانامه:  jasnr.im@gau.ac.ir
تلفن:  2245884 (0171)
نمابر:  2245884 (0171)
صندوق پستی:  49175-487
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دفتر مجله، کد پستي: 15739-49138
کد ISSN:  1028-3099
نوع نشریه:  دو ماهنامه