نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نامه علوم اجتماعي
 40 دوره 
عنوان نشریه:  نامه علوم اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  غلامرضا جمشيديها
سردبیر:  سعيد معيدفر
:تارگاه  https://jnoe.ut.ac.ir/
رایانامه:  socialmag@ut.ac.ir
تلفن:  88025917 (021)
نمابر:  88025917 (021)
نشانی:  تهران، پل نصر، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كد پستي:773-14395
کد ISSN:  1010-2809
نوع نشریه:  دو فصلنامه