بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی


طب بازساختی چیست

طب بازساختی یکی از مهم ترین مباحث زیست فناوری است . هدف طب بازساختی احیای مجدد عملکرد عضو آسیب دیده با دیدگاه های جدید است . اولین پیوند مغز استخوان برای احیا عملکرد بافت خونساز در سال 1956 میلادی انجام شده است .

علـوم پزشـکی ، فنـاوری های بـاز ترمیمی و مهندسـی از گذشـته در خدمـت جوامـع گوناگـون بـوده تـا بتواننـد میـزان مشکلات و عـوارض هـای ناشی از پیـر شـدن افـراد و اختلال در عملکـرد فیزیولوژیـک را بـه حداقـل برساند و یـا بطـور کامـل درمـان کند . به همین دلیل ، فنـاوری مهندسـی بافـت و طـب بـاز سـاختی بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن حـوزه هــای پزشــکی در افزایــش نــرخ امیــد بــه زندگــی و افزایــش کیفیــت آن نقشــی مهــم دارد. در ادامه به روند و بررسی مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی  و معرفی مهم ترین مقالات این حوزه موضوعی در بزرگ ترین پایگاه استنادی دنیا، اسکوپوس ، خواهیم پرداخت.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

در تاریخ 4 مهر 1400، کلمات regenerative  AND  medicine در پایگاه استنادی اسکوپوس جستجو و تعداد 34852 مدرک علمی بازیابی شد. نمودار 29، روند مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مدرک علمی مرتبط با طب بازساختی در سال 1928 و بیشترین تعداد نیز در سال 2020 با تعداد 3724 مدرک علمی منتشر شده‌اند. تعداد مدارک علمی منتشر شده در سال 2021 برابر با 2683 است.

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

نمودار 1. روند مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی

نمودار 2، حوزه‌های موضوعی مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را نشان می‌دهد. بر این اساس، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، پزشکی و مهندسی، حوزه‌های موضوعی هستند که اکثر مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی در رابطه با آنها منتشر شده است.

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

نمودار 2. حوزه‌های موضوعی مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی

نمودار 3، کشورهایی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند.
بر این اساس، ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن به ترتیب با انتشار 11062، 3719 و 3528 مدرک علمی، کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند. ایران نیز با انتشار 963 مدرک علمی در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است.

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

نمودار 3. کشورهایی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند.

جدول 1، مؤسساتی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند. بر این اساس،
Harvard Medical School، University College London و Wake Forest School of Medicine به ترتیب با انتشار 613، 446 و 428 تعداد مدارک علمی، مؤسساتی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند. سه کشور اول در نمودار 31، بیشترین تعداد را در جدول 43 دارند.

جدول 1. مؤسساتی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند.

مؤسسه

تعداد مدارک علمی

درباره

کشور

Harvard Medical School

613

یکی از معتبرترین و مشهورترین مدرسه‌های پزشکی در جهان است.

آمریکا

University College London

446

دانشگاهی دولتی و تحقیقاتی

آمریکا

Wake Forest School of Medicine

428

دانشکده پزشکی

آمریکا

Kyoto University

412

دانشگاه‌ اصلی و دولتی

ژاپن

Inserm

400

مؤسسه ملی بهداشت و تحقیقات فرانسه

فرانسه

Chinese Academy of Sciences

381

آکادمی علوم چین

چین

Stanford University

374

دانشگاه

آمریکا

Ministry of Education China

361

وزارت آموزش

چین

Stanford University School of Medicine

351

دانشکده‌های پزشکی پیشرو

آمریکا

University of Pittsburgh

340

یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا

آمریکا

 

جدول 2، منابعی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی منتشر کرده‌اند. بر این اساس، Regenerative Medicine، Biomaterials و International Journal Of Molecular Sciences به ترتیب با انتشار 676، 536 و 484 مدرک علمی، منابعی هستندکه بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند. یازده درصد از مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی در منابع جدول 44 منتشر شده‌اند.

جدول 2.منابعی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند.

مجله

تعداد مدارک علمی

SJR

Regenerative Medicine

676

0.572

Biomaterials

536

3.209

International Journal Of Molecular Sciences

484

1.455

Acta Biomaterialia

374

1.944

Plos One

365

0.99

Methods In Molecular Biology

356

0.711

Journal Of Tissue Engineering And Regenerative Medicine

343

0.835

Stem Cell Research And Therapy

343

1.599

Stem Cells International

305

1.205

Stem Cells

300

2.159

 

جدول 3، نویسندگانی را نشان می‌دهدکه بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی منتشر کرده‌اند.
بر این اساس، Atala, A، Reis, R.L و Okano, T به ترتیب با انتشار 199، 190 و 140 مدرک علمی، نویسندگانی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند، وابستگی سازمانی هیچ یک از نویسندگان ذکر شده در جدول 45 نیست.

جدول 3. نویسندگانی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را منتشر کرده‌اند.

نویسنده

تعداد مدارک علمی

وابستگی سازمانی

Atala, A.

199

Wake Forest School of Medicine, Winston Salem, United States

Reis, R.L.

190

Universidade do Minho, Braga, Portugal

Okano, T.

140

University of Utah Health, Salt Lake City, United States

Terzic, A.

104

Mayo Clinic, Rochester, United States

Badylak, S.F.

97

University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States

Khademhosseini, A.

96

Terasaki Institute for Biomedical Innovation, Los Angeles, United States

Yamato, M.

90

Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan

Longaker, M.T.

75

Stanford University School of Medicine, Stanford, United States

Mano, J.F.

75

CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro, Aveiro, Portugal

Yoo, J.J.

74

Wake Forest School of Medicine, Winston Salem, United States

 

جدول 4، پراستنادترین مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی را نشان می‌دهد.

جدول 4. پراستنادترین مدارک علمی مرتبط با طب بازساختی

نویسندگان

عنوان

سال

منبع

تعداد استنادات

Reya, T., Morrison, S.J., Clarke, M.F., Weissman, I.L.

Stem cells, cancer, and cancer stem cells

2001

Nature

7388

Jain, R.K.

Normalization of tumor vasculature: An emerging concept in antiangiogenic therapy

2005

Science

3995

Murphy, S.V., Atala, A.

3D bioprinting of tissues and organs

2014

Nature Biotechnology

3172

Gurtner, G.C., Werner, S., Barrandon, Y., Longaker, M.T.

Wound repair and regeneration

2008

Nature

3140

Anderson, J.M., Rodriguez, A., Chang, D.T.

Foreign body reaction to biomaterials

2008

Seminars in Immunology

2892

Tomasek, J.J., Gabbiani, G., Hinz, B., Chaponnier, C., Brown, R.A.

Myofibroblasts and mechano: Regulation of connective tissue remodelling

2002

Nature Reviews Molecular Cell Biology

2844

Chambers, S.M., Fasano, C.A., Papapetrou, E.P., Tomishima, M., Sadelain, M., Studer, L.

Highly efficient neural conversion of human ES and iPS cells by dual inhibition of SMAD signaling

2009

Nature Biotechnology

2113

Vierbuchen, T., Ostermeier, A., Pang, Z.P., Kokubu, Y., Südhof, T.C., Wernig, M.

Direct conversion of fibroblasts to functional neurons by defined factors

2010

Nature

2071

Danhier, F., Ansorena, E., Silva, J.M., Coco, R., Le Breton, A., Préat, V.

PLGA-based nanoparticles: An overview of biomedical applications

2012

Journal of Controlled Release

2014

Murry, C.E., Soonpaa, M.H., Reinecke, H., Nakajima, H., Nakajima, H.O., Rubart, M., Pasumarthi, K.B.S., Virag, J.I., Bartelmez, S.H., Poppa, V., Bradford, G., Dowell, J.D., Williams, D.A., Field, L.J.

Haematopoietic stem cells do not transdifferentiate into cardiac myocytes in myocardial infarcts

2004

Nature

1850

 

شکل 1، جدیدترین کلمات کلیدی مقالات علمی مرتبط با طب بازساختی را نشان می‌دهد. بر این اساس، tissue engineering، stem cell و mesenchymal stem cell پرتکرارترین کلمات کلیدی مقالات مرتبط با طب بازساختی هستند.

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

شکل 1. جدیدترین کلمات کلیدی مقالت علمی مرتبط با طب بازساختی

منابع

بزرگی پور، ع.، و قاضی نوری، س.، و نقی زاده، م. (1398). تحلیل شبکه همکاری های علمی در حوزه طب بازساختی در ایران. مدیریت فردا, 18(58 ), 231-250. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=564651

صاحبی، م.، و فاضل انواری یزدی، ع. (1399). فناوری در خدمت سالمندان: نقش فناوری مهندسی پزشکی و طب بازساختی (مقاله به سردبیر). سالمند شناسی, 5(3 ), 1-2. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=550270

 

پست های مرتبط

مهم ترین مقالات علمی در مورد سرطان سینه

تاریخ: 1400/07/25

بازدید: 1885

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سرطان سینه ، سرطانی است که در سلول های سینه ایجاد می شود. بعد از سرطان پوست ، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان آمریکایی است .

مدرس

@ins

بحران دسترسی آزاد به مقالات

تاریخ: 1398/10/29

بازدید: 2770

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access?

مدرس

@ins

سلول بنیادی چیست

تاریخ: 1400/08/26

بازدید: 5655

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سلول بنیادی، به سلول گفته می شود که دارای دو ویژگی است : اول ،  سلول قابلیت تکثیر داشته باشد ، به این معنی که قادر به انجام تقسیمات میتوز به منظور حفظ جمعیت خود باشند و دوم اینکه بتواند به سلول های مختلف تمایز پیدا کند .

مدرس

@ins

ماهواره تحقیقات زیست‌محیطی SMAP

تاریخ: 1401/03/23

بازدید: 810

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

رطوبت موجود در خاک ، به طور غیر مستقیم بر ما و زندگی مان تاثیر می گذارد. مشاهدات SMAP ، به این موضوع می‌پردازد که کدام مناطقی از زمین سردتر و یا گرم تر شده است.

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد ژن درمانی

تاریخ: 1400/08/13

بازدید: 1871

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در این پست به بررسی روند علمی مدارک علمی در مورد ژن درمانی می پردازیم . ژن درمانی تکنيکي است که از ژن ها براي درمان يا پيشگيري بيماري ها استفاده مي کند. ژن درمانی از  روش‌های درمانی است که با کمک  آن به ترمیم و رفع عیب ژن می پردازد و بیماری را درمان می کنند.

مدرس

@ins

ناباروری چیست ؟ مهم ترین مقالات علمی در مورد درمان ناباروری

تاریخ: 1400/07/28

بازدید: 1023

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ناباروری ، به ناتوانی فرد، حیوان یا گیاه در تولید مثل با روش های طبیعی گفته می شود.

مدرس

@ins

جدیدترین عناوین مدارک علمی مرتبط با "علوم سلامت"

تاریخ: 1397/08/28

بازدید: 1148

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کلمات کلیدی علوم سلامت

مدرس

@ins

100 مقاله پراستناد مرتبط با تصویرسازی تشدید مغناطیسی(MRI)

تاریخ: 1397/06/26

بازدید: 1908

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Magnetic resonance imaging

مدرس

@ins

جدیدترین موضوعات رشته روان‌شناسی

تاریخ: 1399/12/05

بازدید: 23892

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خطوط اصلی پژوهش در روانشناسی

مدرس

@ins