بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مجمــــوع پکیج هـــــای آمــــــوزشی

دوره‌های آموزشی

مرتب سازی بر اساس

نوع محتوا
زمینه محتوا
چگونه 10 مهره را در سه ظرف به صورت فرد تقسیم کنیم

تاریخ: 1400/03/22

بازدید: 951

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استعداد تحصیلی

مدرس

@ins

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

تاریخ: 1400/02/31

بازدید: 1837

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کشف دانش از طریق تجزیه و تحلیل هم رخدادی واژگان

مدرس

@ins

مساله ستاره‌ها و حائل‌ها

تاریخ: 1399/12/16

بازدید: 1842

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

combinatorics Stars and bars

مدرس

@ins