test SID Scientific Information Database
پژوهشکده علوم بهداشتي back
close

تاریخچه: پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي در راستاي گسترش دانش بومي پيرامون سلامت همگاني (Public Health) در سال 1379 تأسيس شده، و مجوز برگزاري دوره دكتراي تخصصي پژوهش محور را نیز اخذ نموده است. شايان ذكر است نام اين پژوهشكده در سال 1391 از ""مركز تحقيقات مادر و كودك"" به ""مركز تحقيقات سنجش سلامت"" تغيير يافت. اين پژوهشكده با حضور جمعي از متخصصان علوم بهداشتي فعاليت‌هاي پژوهشي خود را با رسالت ارتقای سطح سلامت افراد جامعه در گروه‌هاي پژوهشي چهارگانه به انجام مي‌رساند.

توانمندی ها: طراحي و اجراي الگوهاي پايش و ارزشيابي برنامه و مداخلات كشوري، طراحي و اعتبارسنجي ابزارهاي سنجش سلامت، طراحي و اجراي استاندارد هاي ارائه خدمات درحيطه هاي سلامت روان ، سلامت خانواده ، آموزش بهداشت و... ، طراحي و اجراي الگوهاي برآورد نيروي انساني در حيطه هاي بهداشت و درمان، طراحي و اجراي برنامه هاي مديريت بحران در حيطه هاي بهداشت و درمان، طراحي و اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حيطه هاي بهداشت و درمان، استقرار مداخلات بهداشتي طراحي شده و ارزيابي در سطوح متفاوت ارائه خدمت، طراحي و تدوين دور‌ه‌ها، كارگاه‌ها و بسته‌هاي آموزشي با هدف كمك به شناسايي و استقرار الگوهاي نوين و متناسب كشور .

آدرس: تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاك 23

شماره تماس: 9- 66951877

فکس: 66480805

نشانی الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir

تارگاه: www.ihsr.ac.ir

نام: محمود

نام خانوادگی: طاووسی

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: معاون پژوهشی

سمت: معاون پژوهشی

نام: علی

نام خانوادگی: منتظری

رشته تحصیلی: سلامت همگاني با گرايش اپيدميولوژي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: رئیس پژوهشکده

سمت: رئیس پژوهشکده

بهداشت خانواده

سلامت روان

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

آموزش و ارتقای سلامت

مقالات:
 • صديقي ژيلا، جهانگيري كتايون، كفايت مند مسعود، منتظري علي. جمعيت گربه هاي خياباني شهر تهران و سلامت مردم: مروري كوتاه بر ادبيات پژوهشي و نمونه موردي شهر تهران. پايش 1392؛ 12: 219-205.
 • كشاورز مريم، رجايي زهرا، صادقي هما، رضوي سيد مستجاب، منتظري علي. تاثير مكيدن غيرتغذيه اي بر وزن گيري نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان. پايش 1392؛ 12: 157-151.
 • - نوري فاطمه، طبيبي سيدجمال الدين، آيين پرست افسون، صالحي مسعود. تحليل مسير حركت و زمان انتظار بيماران سرپايي در بخش راديولوژي و عوامل موثر بر آن. پايش 1392؛ 12: 204-195.
 • وامقي مروئه، صديقي ژيلا، طاووسي محمود، جهانگيري كتايون، آذين سيدعلي، اميدواري سپيده، آئين پرست افسون، عبادي مهدي، فرزدي فرانك، مفتون فرزانه، وحداني نيا مريم سادات، منتظري علي. ارزيابي مردم از روابط اجتماعي و سلامت: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران. پايش 1392؛ 12: 194-183.
 • شاكري نژاد قدرت اله، حيدرنيا عليرضا، مطلق محمد اسماعيل، كرمي خدابخش، نيكنامي شمس الدين، امين شكروي فرخنده، طاووسي محمود، اسلامي محمد. تعيين عوامل پيش بيني كننده تغييرات خلق و خوي در مصرف كنندگان قرص هاي جلوگيري از بارداري. پايش 1392؛ 12: 312-305.
 • حاجي هاشمي زهرا، وامقي روشنك، منتظري علي، سهرابي محمدرضا، اكبري كامراني احمد علي. بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي در سالمندان شهري و روستايي. پايش 1392؛ 12: 262-255.
 • لاري اعظم، جهانگيري كتايون، حاجي نبي كامران. تحليل شاخص ايمني بيمارستان (HSI) در رويارويي با بحران: يک مطالعه موردي. فصلنامه امداد و نجات 1392؛ 5: 18-9.
 • بندري راضيه، هروي كريموي مجيده، رژه ناهيد، زايري فريد، ميرمحمدخاني مجيد، منتظري علي. بررسي ميزان اضطراب و عوامل جمعيت شناسي مرتبط با آن در اعضاي خانواده بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه: مطالعه مقطعي در شهر تهران. دانشور پزشكي 1391؛ 20: 10-1. (تاخير چاپ تير 1392)
 • معصومي سيده زهرا، ميرزايي خديجه، شبيري فاطمه، خداكرمي بتول، منتظري علي. بررسي كيفيت زندگي ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر همدان. پايش 1392؛ 12: 288-283.
 • مفتون فرزانه، فرزدي فرانك، آيين پرست افسون. استقرار برنامه بهداشتي و درماني و تدوين الگوي بومي شده آن. پايش 1392؛ 12: 343-335.
 • شكورنيا عبدالحسين، عصاره زادگان محمدعلي، مظفري عليرضا، شاكري نژاد قدرت اله، اميني اكرم. آلرژي به مايت و سوسك در بيماران مبتلا به آلرژي تنفسي در شهر اهواز. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني تبريز 1392؛ 35: 55-50.
 • نقيبي سيدابوالحسن، شجاعي زاده داوود، منتظري علي، يزداني چراتي جمشيد. بررسي اپيدميولوژي سرطان پستان در استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1392؛ 23: 120-113.
 • عربان مرضيه، طوافيان صديقه سادات، متصدي زرندي سعيد، حيدرنيا عليرضا، گوهري محمودرضا، لالوئي افسانه، منتظري علي. پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار: يك مطالعه نظريه محور. پايش 1392؛ 12: 391-385.
 • ارسطو علي اصغر، منتظري علي، عبدالعلي زاده محبوبه، قاسم زاده رويا، احمدي كامبيز، عزيزي احمد. تحليل ويژگي هاي روانسنجي نسخه فارسي ابزار شاخص توانمندي كاري. پايش 1392؛ 12: 542-535.
 • شاكري نژاد قدرت اله، حيدرنيا عليرضا، مطلق محمد اسماعيل، كرمي خدابخش، نيكنامي شمس الدين، منتظري علي، طاووسي محمود. بهبود تداوم مصرف قرص هاي جلوگيري از بارداري: كاربرد نظريه رفتار برنامه ريزي شده. پايش 1392؛ 12: 383-375.
 • هروي كريموي مجيده، رژه ناهيد، منتظري علي. كيفيت زندگي سالمندان و تجربه سوء رفتار توسط اعضاي خانواده. پايش 1392؛ 12: 488-479.
 • معصومي راضيه، لميعيان مي نور، خلج آبادي فراهاني فريده، منتظري علي. درك زنان از جامعه پذيري جنسي در ايران: يك مصالعه كيفي. فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت 1392؛ 2 : 233-221.
 • مير محمد علي ئي ماندانا، خزائي فاطمه، رهنما پروين، رحيمي كيان فاطمه، مدرس مريم، بخردي رضا، منتظري علي. تاثير رايحه اسطوخدوس بر ميزان درد ناشي از كارگذاري آي يو دي. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل1392؛ 15: 99-93.
 • شاكري نژاد قدرت اله، حيدرنيا عليرضا، مطللق محمد اسماعيل، كرمي خدابخش، طاووسي محمود. مقايسه تاثير دو سازه خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده در پيش بيني قصد تداوم مصرف قرص جلوگيري از بارداري. پايش 1392؛ 12: 525-517.
 • منتظري علي، موسوي سيد جواد، اميدواري سپيده، طاووسي محمود، هاشمي اكرم، رستمي طاهره. افسردگي در ايران: مرور نظام مند متون پژوهشي. پايش 1392؛ 12: 594-567.
 • گشتاسبي آزيتا، لميعيان مينور، مقدم بنائم ليدا، حاجي زاده ايرهيم. بررسي ارتباط ريزمغذي ها و پيامدهاي نامطلوب مادري و جنيني: طراحي و روش شناسي. پايش 1392؛ 12: 656-649.
 • شكروش بهجت، مجلسي فرشته، منتظري علي، نجات سحرناز، رحيمي فروشاني عباس، جزايري ابوالقاسم، شجاعي زاده داوود. پيش بيني كننده هاي تماشاي تلويزيون، بازي هاي رايانه اي و ويدئويي در نوجوانان شهر تبريز. پايش 1392؛ 12: 702-691.
 • مرزبان سيما، ملكي محمدرضا، نصيري پور اميراشكان، جهانگيري كتايون. ارزيابي نظام مديريت ايمني بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه. مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين 1392؛ 17: 55-48.
 • رهنما پروين، حيدرنيا عليرضا، منتظري علي، امين شكروي فرخنده، كاظم نژاد انوشيروان. تدوين و اعتباريابي پرسشنامه قصد استفاده از قرص هاي پيشگيري از بارداري بر اساس سازه هاي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در زنان با نزديكي منقطع. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) 1392؛ 19: 92-79.
 • جهانگيري كتايون، صديقي ژيلا، هدايتي سيد پوريا. تحليل وضعيت موجود استان سيستان و بلوچستان در به كارگيري رويكرد مديريت جامعه محور در مقابله با بلاياي طبيعي. پايش 1392؛ 13: 106-101.
 • طاووسي محمود، عبادي مهدي، آذين سيد علي، شاكري نژاد قدرت‌اله، هاشمي اكرم، فتاحي اسماعيل، منتظري علي. سواد سلامت: بررسي تعاريف به كار رفته در مطالعاتي كه به طراحي و روانسنجي ابزارهاي سنجش سواد سلامت پرداخته‌اند. پايش 1392؛ 13: 124-119.
 • عربان مرضيه، طوافيان صديقه السادات، متصدي زرندي سعيد، حيدرنيا عليرضا، گوهري محمودرضا، لالوئي افسانه، منتظري علي. تاثير مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي رفتارهاي پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار. پايش 1392؛ 13: 90-83.
 • صالحي ليلي، سلكي سعيد، منتظري علي. تاثير برنامه آموزشي مبتني بر الگوي فرانظريه‌اي بر مصرف ميوه و سبزي در سالمندان. پايش 1392؛ 13: 60-51.
 • آيين پرست افسون، زنده دل كاظم، فرزدي فرانك، مفتون فرزانه، ظهيريان مقدم تلما، زنديان حامد. عملكرد واحدهاي توسعه تحقيقات بيمارستان‌هاي آموزشي و راهكارهاي ارتقاي اين واحدها. پايش 1392؛ 13: 118-107.
 • باقري كاهكش معصومه، جهانگيري كتايون، حاجي نبي كامران. وضعيت موجود مديريت زنجيره دارو در سطح خانه هاي بهداشت شهرستان مسجد سليمان و تاثير مداخله آموزشي بر ارتقاي فرآيندهاي آن. مديريت بهداشت و درمان 1390؛ 3: 33-25.
 • عربان مرضيه، طوافيان صديقه سادات، متصدي زرندي سعيد، حيدرنيا علي‌رضا، گوهري محمودرضا، لولايي افسانه، منتظري علي. بررسي پيشگويي كننده‌هاي رفتار پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار: يك مطالعه مبتني بر الگوي فرانظريه‌اي. فصلنامه دانش و تندرستي 1392؛ 8: 88-84.
 • احمدي بتول، فرزدي فرانك، دژمان معصومه، وامقي مروئه، محمدي فرحناز، محتشمي بتول، صديقي ژيلا، تاجور مريم. چارچوب نظري سلامت زنان ايران: مدل فرمهر. حكيم 1392؛ 16: 348-337.
 • عربان مرضيه، كريمي محمود، طاووسي محمود، شمسي محسن، رستم نياكان كلهري شراره، خزائيان سميه، سيمبر معصومه. بررسي كيفيت مراقبت هاي مامايي ارائه شده به زنان بستري در بخش زايمان بيمارستان هاي منتخب يزد. نشريه علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي 1392؛ 23: 26-19
 • نقيبي سيد ابوالحسن، شجاعي زاده داود، منتظري علي، يزداني جمشيد. بررسي ميزان انجام روش هاي غربالگري و ارتباط آن با برخي عوامل خطر سرطان پستان در زنان استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1392؛ 23: 123-118.
 • جهانگيري كتايون، خردمند مهناز. ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي مراكز درماني و تحليل كارآيي آن ها با استفاده از تكنيكRVS : سال 1392. مجله طب انتظامي 1392؛ 2: 110-101.
 • Shokrvash B, Majlessi F, Montazeri A, Nejat S, Rahimi A, Djazayeri A, Shojaeezadeh D. Correlates of physical activity in adolescence: a study from a developing country. Global Health Action 2013; 6: 20327.
 • Maasoumi R, Lamyian M, Montazeri A, Azin SA, Aguilar-Vafaie M, Hajizade E. The sexual quality of life- female (SQOL-F) questionnaire: translation and psychometric properties of the Iranian version. Reproductive Health 2013; 10: 25.
 • Sehat Z, Goshtasebi A, Taheri Amin M. Investigating association between second trimester maternal serum biomarkers and pre-term delivery. Iranian Journal Reproductive Medicine 2013; 11: 127-132.
 • Karimy M, Niknami Sh, Heidarnia A, Hajizadeh I, Montazeri A. Prevalence and determinants of male adolescents’ smoking in Iran: an explanation based on the theory of planned behavior. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15: 187-193.
 • Shokrvash B, Majlessi F, Montazeri A, Nejat S, Shojaeezadeh D, Rahimi A, Djazayeri A, Saghafi-Asl M. Fruit and vegetables consumption among adolescents: a study from a developing country. World Applied Sciences Journal 2013; 21: 1502-1511.
 • Heidarnia MA, Ghaemian T, Montazeri A, Abadi AR. Evaluation of the relation between poverty and health-related quality of life in the people over 60 years-old in the district 4 of Tehran municipality in 2009-2010. Novelty in Biomedicine 2013; 1: 21-27.
 • Behboudi- Gandevani S, Safary K, Moghaddam- Banaem L, Lamyian M, Goshtasebi A, Alian- Moghaddam N. The relationship between maternal serum iron and zinc levels and their nutritional intakes in early pregnancy with gestational diabets. Biological Trace Element Research 2013; 154: 7-13.
 • Goshtasebi A, Moukhah S, Behboudi- Gandevani S. Treatment of heavy menstrual bleeding of endometrial origin: randomized controlled trial of medroxyprogesterone acetate and tranexamic acid. Archives of Gynecology and Obstetrics 2013; 288: 1055-1060.
 • Araban M, Tavafian SS, Motesaddi Zarandi S, Hidarnia AR, Gohari MR, Prochaska J, Laluie A, Montazeri A. Introducing a new measure for assessing self- efficacy in response to air pollution hazards for pregnant women. Journal of Environmental Health Science & Engineering 2013; 11: 16.
 • Mohammadi Kh, Rahnama P, Moayed Mohseni S, Sahraian MA, Montazeri A. Determinants of Sexual dysfunction in women with multiple sclerosis. BMC Neurology 2013; 13: 83.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzade S. Psychological investigation in patients with polycystic ovary syndrome. Health and Quality of life Outcomes 2013, 11: 141.
 • Javadifar N, Majlesi F, Nikbakht Nasrabadi AR, Nedjat S, Montazeri A. Internal conflicts of Iranian first-time mothers in adaptation to maternal role. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2013; 18: 222-227.
 • Goshtasebi A, Alizadeh M, Behboudi Gandevani S. Association between maternal anemia and postpartum depression in an urban sample of pregnant women in Iran. Journal of Health, Population and Nutrition 2013: 31: 1-5.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Faghihzade S. Health-Related quality of life and its relationship with clinical symptoms among Iranian patients with polycystic ovarian syndrome. Iranian Journal of Reproductive Medicine 2013; 11: 371-378.
 • - Najafi M, Sheikhvatan M, Montazeri A, Sheikhfatollahi M. Factor structure of the World Health Organization’s quality of life Questionnaire- BREF in patients with coronary artery disease. International Journal of Preventive Medicine 2013; 4: 1052- 1058.
 • Jamali A, Tofangchiha Sh, Jamali R, Nejat S, Jan D, Narimani A, Montazeri A. Medical students’ health-related quality of life: roles of social and behavioural factors. Medical Education 2013: 47: 1001-1012.
 • Shakerinejad Gh, Hidarnia A, Motlagh ME, Karami Kh, Niknami Sh, Montazeri A. Factors predicting mood changes in oral contraceptive pill users. Reproductive Health 2013; 10: 45.
 • Hadi N, Saghebi A, Ghanizadeh A, Montazeri A. Assessment health-related quality of life in mothers of children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Shiraz, 2008-2009. Shiraz E Medical Journal 2013; 14: 91- 101.
 • Hadi N, Ghahramani S, Montazeri A. Health-related quality of life in both types of diabetes in shiraz, Iran. Shiraz E Medical Journal 2013; 14: 112-122.
 • Rahnama P, Hidarnia A, Amin Shokravi F, Kazemnejad A, Montazeri A, Najarkolaei F, Saburi A. Users of withdrawal method in the Islamic Republic of Iran: are they intending to see oral contraceptives? applying the theory of planned behavior. Eastern Mediterranean Health Journal 2013; 19: 815-820.
 • Delara M, Borzuei H, Montazeri A. Premenstrual disorders: prevalence and associated factors in a sample of Iranian adolescents. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15: 695-700.
 • Raeissadat SA, Sadeghi Sh, Montazeri A. Validation of the Pain Catastrophizing Scale (PCS) in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research 2013; 3: 376-380.
 • Norouzi F, Keshavarz M, Seyed Fatemi N, Montazeri A. The impact of kangaroo care and music on maternal state anxiety. Complementary Therapies in Medicine 2013; 21: 468-472.
 • Modarres M, Jazayeri A, Rahnama P, Montazeri A. Breastfeeding and pain relief in full- term neonates during immunization injections: a clinical randomized trial. BMC Anesthesiology 2013; 13: 22.
 • Naghibi SA, Shojaizadeh D, Montazri A, Yazdani cherati J. Studying knowledge, attitude & behavior of breast cancer screening methods among Behshahr dwelling women. Iranian Journal of Health Sciences 2013: 1: 75-82.
 • Ghofaranipour F, Safari M, Mahmoudi M, Montazri A. Demographical and psychological determinants of depression, among a sample of Iranian male adolescents. International Journal of Preventive Medicine 2013; 4: 1217-1223.
 • Aeenparast A, Tabibi SJ, Shahanaghi K, Aryanejhad MB. Reducing outpatient waiting time: a simulation modeling approach. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15: 865-869.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzadeh S. Predictive factors of health-related quality of life in patients with polycystic ovary syndrome: a structural equation modeling approach. Fertility and Sterility 2013; 100: 1389-1396.
 • Hariri FZ, Moghaddam- Banaem L, Siah Bazi Sh, Malehi AS, Montazeri A. The Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST): a validation study. Archives of Women's Mental Health 2013; 16: 531-537.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Faghihzadeh S. Iranian version of modified polycystic ovary syndrome health- related quality of life questionnaire: discriminant and convergent validity. Iranian Journal of Reproductive Medicine 2013; 11: 753-760.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzadeh S. Body image satisfaction and self- esteem status among the patients with polycystic ovary syndrome. Iranian Journal of Reproductive Medicine 2013; 11: 829-836.
 • Asadi Lari M, Vaez- Mahdavi M, Faghihzade S, Cheraghian B, Esteghamati AR, Farshad AA, Gholmakani M, Haeri- Mehrizi AA, Hesari H, Kalantari N, Kamali M, Kordi R, Malek- Afzali H, Montazeri A, Moradi- Lake M, Motevallian A, Norbala A, Raghfar H, Razaghi E. Response-oriented measuring inequalities in Tehran: second round of Urban Health Equity Assessment and Response Tool (Urban HEART-2), concepts and framework .Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2013; 27: 236-248.
 • Mallah F, Montazeri A, Ghanbari Z, Tavoli A, Haghollahi F, Aziminekoo E. Effect of urinary incontinence on quality of life among Iranian women. Journal of Family and Reproductive Health 2014; 8: 13-19.
 • Sarbandi F, Niknami Sh, Heidarnia A, Hajizade E, Montazeri A. The Transtheoretical Model (TTM) questionnaire for smoking cessation: psychometric properties of the Iranian version. BMC Public Health 2013; 13: 1186.
 • Khabiri R, Rashidian A, Montazeri A, Symon A, Rahimi Foroshani A, Arab M, Hosein Rashidi B. Validation of the Mother-Generated Index in Iran: a specific postnatal quality-of-life instrument. International Journal of Preventive Medicine 2013; 14: 1371-1379.
 • Valian K, Amini L, Sadeghi Avval Shahr H, Montazeri A. Marital satisfaction in women with and without polycystic ovary syndrome: a comparative study. Life Science Journal 2013; 10: 616-620.
 • Dakhteh Harouni M, Hosseini M, Alavi Majd H, Yaghmaie F, Montazeri A. Social support and health-related quality of life among older adults: a descriptive study. Report and Opinion 2013; 5: 1.
 • Eftekhar H, Montazeri A, Nikbakht Nasrabadi A, Nedjat S, Karimi Y, Homami S. Gender-based sexual roles: A mixed methods study in Iranian families. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2014: 9: 28-35.
 • Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Frozanfard F, Faghihzadeh S. Predictive factors of health-related quality of life in patients with polycystic ovary syndrome: a structural equation modeling approach. Fertility & Sterility 2013; 100: 1389-1396.
 • Kasmaei P, Amin Shokravi F, Hidarnia A, Hajizadeh E, Atrkar-Roushan Z, Karimzadeh Shirazi K, Montazeri A. Brushing behavior among young adolescents: does perceived severity matter. BMC Public Health 2014; 14: 8.
 • Nahidi F, Tavafian SS, Heidarzadeh M, Hajizadeh E, Montazeri A. The Mother-Newborn Skin-to-Skin Contact Questionnaire (MSSCQ): development and psychometric evaluation among Iranian midwives. BMC Pregnancy and Childbirth 2014; 14: 85.
 • Azimi P, Shahzadi S, Azhari Sh, Montazeri A. A validation study of Iranian version of STarT Back screening Tool (SBST) in lumber central stenosis patients. Journal of Orthopedic Science 2014; 19:213-217.
 • Sadeghniiat-Haghighi K, Montazeri A, Khajeh-Mehrizi A, Nedjat S, Aminian O. The Insomnia Severity Index: cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of a Persian version. Quality of Life Research 2014; 23: 533-537.
 • Soleymanian A, Niknami Sh, Hajizadeh E, Shojaeizade D, Montazeri A. Development and validation of a health belief model based instrument for measuring factors influencing exercise behaviors to prevent osteoporosis in pre-menopausal women (HOPE). BMC Musculoskeletal Disorders 2014; 15:61.
 • اميدواري سپيده. عوامل كاهش دهنده اضطراب در دوره پيش از جراحي:‌ ديدگاه و تجربيات بيماران مبتلا به سرطان. ارائه شده در سي امين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن روانپزشكان ايران، 30 مهر-3 آبان ماه 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • اميدواري سپيده. بيماران مبتلا به سرطان: منابع اطلاعاتي و موانع دستيابي به اطلاعات از اعضاي تيم درماني. ارائه شده در سي امين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن روانپزشكان ايران، 30 مهر-3 آبان ماه 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • اميدواري سپيده. درك بيماران از علت ابتلاء خود به سرطان: مفاهيم و چالش هاي معنوي. ارائه شده در سي امين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن روانپزشكان ايران، 30 مهر-3 آبان ماه 1392، تهران، ايران (سخنراني).
 • اميدواري سپيده. تعامل بيماران بستري با يكديگر:‌ نقشهايي كه بيماران مبتلا به سرطان براي يكديگر ايفا مي كنند. ارائه شده در سي امين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن روانپزشكان ايران، 30 مهر-3 آبان ماه 1392، تهران، ايران (سخنراني).
 • طاووسي محمود، منتظري علي، حيدرنيا عليرضا، حاجي زاده ابراهيم، غفراني پور فضل اله. مقايسه تاثير سازه هاي خودكارآمدي و كنترل رفتاري درك شده بر نظريه عمل منطقي در خصوص پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر با روش تحليل مسير. ارائه شده در پنجمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران، 29-28 آبان 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • طاووسي محمود، منتظري علي، حيدرنيا عليرضا، طارميان فرهاد. تاثير مداخله آموزشي نظريه محور در پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان. ارائه شده در پنجمين كنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران، 29-28 آبان 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • فاتح پناه آزاده، جهانگيري كتايون، نجفي محمدحسن، دهقان الهه، ميرجليلي محمدتقي. بررسي عملكرد اورژانس پيش بيمارستاني شهر يزد بر اساس مدت زمان حضور نيروهاي اورژانس در نيمه نخست سال 1392. ارائه شده در هشتمين كنگره سراسري طب اورژانس، انجمن علمي طب اورژانس، 11-9 آذر 1392، تهران،‌ايران ( پوستر).
 • فرزدي فرانك، احمدي بتول، محتشمي بتول، صديقي ژيلا، محمدي فرحناز، وامقي مروئه. دين و معنويت در مدل سلامت زنان ايران: مدل فرمهر. ارائه شده در همايش سلامت معنوي، گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، 21-20 آذر 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • فرزدي فرانك، مفتون فرزانه، حقيقي هاله. نظام سلامت و سلامت معنوي. ارائه شده در همايش سلامت معنوي، گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، 21-20 آذر 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • اكرم جهانگير، مفتون فرزانه. پايگاه هاي معنويت در مغز از ديدگاه دانشمندان نوروفيزيولوژيك. ارائه شده در همايش سلامت معنوي، گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، 21-20 آذر 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • جهانگيري كتايون، صديقي ژيلا، هدايتي سيدپوريا. امكان سنجي جلب مشاركت جامعه در مقابله با بلاياي طبيعي در استان سيستان و بلوچستان: تحليل وضعيت موجود. ارائه شده دركنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري، پژوهشكده سوانح طبيعي، 5-4 دي 1392، تهران، ايران (سخنراني).
 • اميدواري سپيده، زنده دل كاظم، كاربخش مژگان، اميني كاشاني معصومه، صبوري كاشاني احمد، هاشمي بهنام، حريرچي ايرج. سنجش سلامت معنوي مبتلايان به سرطان: تهيه نسخه فارسي پرسشنامه سلامت معنوي سازمان اروپايي پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB). ارائه شده در اولين كنگره ملي برنامه جامع كنترل سرطان، مركز تحقيقات سرطان انستيتو كانسر ايران، 17-15 بهمن 1392، مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما، تهران، ايران (پوستر).
 • خصوص مشكلات موجود در روند امدادرساني در زلزله زهان آذر ماه 1391. ارائه شده در ششمين كنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا، بسيج جامعه پزشكي، 18-16 بهمن 1392، تهران، ايران (سخنراني).
 • عتيقه چيان گلرخ،‌جهانگيري كتايون، شيشه فروش منصور، صفاري حسين، موسويان زهرا، مظاهري علي. نقش نهادهاي مسئول در مديريت حادثه نشت نفت به رودخانه زاينده رود. ارائه شده در ششمين كنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا، بسيج جامعه پزشكي، 18-16 بهمن 1392، تهران، ايران (سخنراني).
 • عباسي دولت آبادي زهرا، جهانگيري كتايون، صديقي ژيلا. بررسي كيفيت هواي تهران با استفاده از شاخص AQI: مطالعه موردي ميزان آلودگي هوا در شهرري. ارائه شده در ششمين كنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا، بسيج جامعه پزشكي، 18-16 بهمن 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • حسيني سيد محمدرضا، جهانگيري كتايون، سيدين سيد حسام. مطالعه موردي تصادفات ناشي از قاچاق انسان و سوخت. ارائه شده در ششمين كنگره بين المللي سلامت در حوادث و بلايا، بسيج جامعه پزشكي، 18-16 بهمن 1392، تهران، ايران (پوستر).
 • Jahdi F, Balouchi Mahani M, Behboodi Moghadam Z, Montazeri A. The effect of pregnant women empowerment program on elements of empowerment and their satisfaction. International Journal of Fertility and Sterility 2013; 7: 132. The paper presented at the 14th Royan Congress on Reproductive Biomedicine and 8th Royan Nursing and Midwifery Seminar, 4-6 September 2013, Tehran, Iran (Oral).
 • Lamyian M, Masoumi R, Montazeri A, Azin SA, Aguliar- Vafaie M, Hajizadeh E. Iranian version of Sexual Quality of Life (SQOL-F) questionnaire: is it useful or no? The Journal of Sexual Medicine 2013; 10(supplement 5): 386. The paper accepted for presentation at the 21st World Conference for Sexual Health, 21 - 24 September 2013, Porto Alegre, Brazil (Poster).
 • Gholami M, Pakdaman A, Montazeri A, Jafari A, Virtanen JI. Assessment of adults’ periodontal knowledge following a mass media campaign. The paper presented at 9th Iranian & 13th Kuwaiti Divisions of International Association of Dental Research Joint Congress, 11 - 13 December 2013, Tehran, Iran (Poster).
 • Azimi P, Shahzadi S, Bitaraf M, Azar M, Alikhani M, Zali A, Sadeghi S, Montazeri A. Epidemiology of brain metastases in Iranian cancer patients attending a Gamma-Knife center. Journal of Research in Medical Sciences 2013; 18: Special issue: Proceeding of Iranian Neurosurgery congress. The paper presented at the Neurosurgery congress, 20-23 November 2013, Isfahan, Iran (Oral).
 • Azimi P, Azhari S, Montazeri A. An outcome measure of functionality and quality of life in patients with osteoporotic vertebral fracture: a validation study of the QUALEFFO-41. Journal of Research in Medical Sciences 2013; 18: Special issue: Proceeding of Iranian Neurosurgery congress. The paper presented at the Neurosurgery congress, 20-23 November 2013, Isfahan, Iran (Oral).
 • Azimi P, Montazeri A. An outcome measure of functionality and Pain in patients with low back disorder: a validation Iranian Version of The Core Outcome Measure Index (COMI). Journal of Research in Medical Sciences 2013; 18: Special issue: Proceeding of Iranian Neurosurgery congress. The paper presented at the Neurosurgery congress, 20-23 November 2013, Isfahan, Iran (Oral).
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • ترجمه پرسشنامه The EORTC QLQ-SWB36 به زبان فارسي و بررسي روايي آن 1391
 • جهاني شدن و سلامت روان: بررسي نظام مند ادبيات پژوهشي از آغاز تا كنون 1391
 • مروري نظام مند تعاريف و ابزارهاي سنجش سواد سلامت در ادبيات پژوهشي 1391
 • تحليل مسير حركت بيماران سرپايي و برآورد زمان انتظار مراجعين درمانگاههاي بيمارستان ميلاد 1391
 • بررسي اثربخشي برنامه غني سازي آرد با ريزمغذي ها 1392
 • ارزيابي وضعيت موجود مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي هيجده روز پس از زلزله (1391) 1392
همایشها:
  اطلاعاتی موجود نمی باشد

پایش

نام: ژیلا

نام خانوادگی: صدیقی

رشته تحصیلی: بهداشت مادر و کودک

مقطع تحصیلی: متخصص

نشانی الکترونیکی: jilasadigh@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: فرانک

نام خانوادگی: فرزادی

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی: متخصص

نشانی الکترونیکی: ffarzadi@ihsr.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: سپیده

نام خانوادگی: امیدواری

رشته تحصیلی: اعصاب و روان

مقطع تحصیلی: بورد تخصصی

نشانی الکترونیکی: somidvari@ihsr.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: فرزانه

نام خانوادگی: مفتون

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی: متخصص

نشانی الکترونیکی: fmaftoon@ihsr.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: افسون

نام خانوادگی: آیین پرست

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: AAeenparast@ihsr.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: آزیتا

نام خانوادگی: گشتاسبی

رشته تحصیلی: بهداشت مادر و کودک

مقطع تحصیلی: متخصص

نشانی الکترونیکی: azita_goshtasbi@yahoo.con

سمت: عضو هیات علمی

نام: کتایون

نام خانوادگی: جهانگیری

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: katayounjahangiri@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مهدی

نام خانوادگی: عبادی

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mebadi@ ihsr.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد