test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصيرالدين طوسي back
close

تاریخچه: این نهاد از سال 1359 با مأموریت برقراري ارتباط میان دانشگاه، جامعه و صنعت در زمینه هاي علمی، پژوهشی و فرهنگی تأسیس شده و با فعالیت هاي شبانه روزي خود به همگان اثبات نمود که در سایه خودباوري و تعهد به همه چیز می توان دست یافت. در همین راستا جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی، با هدف شناسایی نیازهاي صنعت کشور در زمینه طراحی و تولید پروژه هاي کاربردي شروع به کار نموده و تا کنون با به ثمر رساندن بیش از یکصد و پنجاه پروژه کاربردي در قالب قرارداد با مراکز مختلف صنعتی، ضمن بی نیاز نمودن کشور از بسیاري اقلام وارداتی، گام هاي محکم و قابل قبولی را در جهت خودکفایی و صرفه جویی ارزي برداشته است. از آنجا که کلیه مراحل این پروژه ها اعم از تحقیقات، طراحی و ساخت بدست کارشناسان و متخصصان توانمند در این واحد صورت گرفته لذا با دانش فنی کسب شده می توان محصولات متنوعی را براي کاربردهاي متعدد طراحی و اجرا نمود.

توانمندی ها: در حوزه پژوهش این نهاد با سابقه 34 ساله در قالب چندین گروه پژوهشی و مرکز خدمات تخصصی عمدتاً در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در حوزه برق، مخابرات، الکترونیک، قدرت، فناوری اطلاعات و نانو فعالیت داشته است. ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و عضویت در ستادهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور موجب می‌شود پروژه‌های مورد نیاز صنعت در کشور تعیین شده و با کمک محققین، اعضای هیئت علمی، نخبگان پژوهشی و کارشناسان اجرا گردد.

آدرس: تهران- خيابان شريعتي-تقاطع بزرگراه رسالت -دانشكده برق خواجه نصير-جهاددانشگاهي واحد خواجه نصير ص پ 314- 16315

شماره تماس: 021-88466200

فکس: 021-88466200

نشانی الکترونیکی: info@jdnasir.ac.ir

تارگاه: www.jdnasir.ac.ir

نام: محمد

نام خانوادگی: خدادادي پرشكوه

رشته تحصیلی: 021-88466200

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

سمت: رئیس

نام: سعید

نام خانوادگی: قاضی مغربی

رشته تحصیلی: مخابرات گرايش سیستم

مقطع تحصیلی: دكتري

سمت: معاون پژوهشی

ماشین های الکتریکی

نانو الکترونیک

مخابرات

مقالات:
 • M.Karimi, H. Zamani, Kh. Kanzi, Q. Vasheghani. Implementation of a 35KVA converter based on the 3-Phase 4-wire SATATCOMs for medium voltage unbalanced system. Journal of Power Electronics 2013; vol. 13, No.5:877-883. (سال 2013)
 • M. H. Rezvani, F. Farajollahi, A. Nikfarjam, P. Bakhtiarpour and E. Saydanzad, "Effect of solvents, their mixture and thermal annealing on the performance of solution processed polymer light-emitting diodes", Materials 2013, 6, 1994-2006 (سال 2013)
 • روزبهانی سام، کنزی مجید، ده آفرین ابوالفضل، کنزی خلیل ، مدلسازی و ساخت بار فوکو قطب پنجه¬ای جهت تست بارگیری الکتروموتور معکوس گرد، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی، 5-3 آبان ماه، تهران (سال 92)
 • Zamani H, Karimi H, Kanzi Kh, Vasheghani Gh, vector control of Counter-Rotating Permanent Magnet Synchronous Motor For Underwater Propulsion Application, 4th PEDSTC13 conference, 13th and 14th Feb.2013 (سال 2013)
 • N. Bolouki, S. Roozbehani, K. Abbaszadeh. Input-Output linearization of wind energy eystem based on PMSG for direct active and reactive power control via sliding mode approach. The paper presented for presentation at the International conference on utility exhibition on green energy for sustainable development. 19 March 2014, pattaya, Thailand[Oral] (سال 2014)
 • N. Bolouki, K. Abbaszadeh, S. Roozbehani. Second order sliding mode control of permanent magnet synchronous wind generator for direct active and reactive power control, The paper presented for presentation at the 5th Annual conference Power electronic, Drive systems and Technologies,5 February 2014, Tehran, Iran[Poster] (سال 2014)
 • نوید بلوکی،کریم عباس زاده، سام روزبهانی. روش جديد بیشترین توان از سیستم توربین بادی مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از کنترل مد لغزشی، کنفرانس ملی انرژی، 28-27 مهرماه1392 ، تهران، ایران. (سال 92)
 • kanzi Kh, Dehafarin A, Roozbehani S, Kanzi M , Novel Claw pole Eddy Current Load for Testing DC Counter Rotating Motor Part I, Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems(JICEMS), September 2012, Volume 1 Number 3, 57-65. (سال 2012)
 • kanzi Kh, Nafisis H, Kanzi M, VPI Varnishing Technology Effects on Frequency Characteristics, Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems(JICEMS), Vol. 2, No.1 , pp. 57 ~64 , 2013, 57-64. (سال 2013)
 • "Novel Claw pole Eddy Current Load for Testing DC Counter Rotating Motor Part II Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems December 2012, Volume 1 Number 4" (سال 2012)
 • "Novel Claw pole Eddy Current Load for Testing DC Counter Rotating Motor Part I Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems September 2012, Volume 1 Number 3" (سال 2012)
 • "VPI Varnishing Technology Effects on Frequency Characteristics Journal of International Conference on Electrical Machines and Systems Vol. 2, No.1 , pp. 57 ~64 , 2013" (سال 2013)
 • "vector control of Counter-Rotating Permanent Magnet Synchronous Motor For Underwater Propulsion Application 4th PEDSTC13 confrence 13th and 14th Feb.2013" (سال 2013)
 • "مدلسازی و ساخت بار فوکو قطب پنجه¬ای جهت تست بارگیری الکتروموتور معکوس گرد بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق(PSC)- تهران 1391آبان "
 • Roozbehani S, Abbaszadeh K, Torabi M. Sensorlles maximum wind energy capture based on input output linearization and sliding mode control. Renewable Power Generation Conference. 6-8 Sept, 2011, Radisson Blu Edinburgh, UK.
 • Farajollahi F, Rezvani M H, Bakhtiarpour P, and Nikfarjam A. Improvement of electrical and optical properties of polymer light emitting diodes by thermal annealing treatment. 18th Iranian conference on optics and photonics. Tabriz. Iran.
 • Rezvani M H, Farajollahi F, Seydanzad E, and Nikfarjam A. Effect of solvents and their mixture on the performance of polymer light emitting diodes. 18th Iranian conference on optics and photonics. Tabriz. Iran.
 • عباس­زاده کريم ؛ روزبهاني سام. روش جديد براي استحصال حداکثر توان از سيستم توربين بادي مجهز به ژنراتور القائي دوگانه تغذيه با کنترل مد لغزشي. مجله علمي پژوهشي مديريت انرژي،1390 ،2، 9-21
 • شبيه‌سازي تحليلي موتور DC‌ سري با قابليت چرخش همزمان روتور و استاتور، PSC2009 "خلیل کنزی"
 • Comparison of Three Switching Strategies for Indirect Matrix Converter, 13th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2009 “Mehdi Haghshenas”
 • طراحی و شبیه سازی یک کنترلر سنکرون جبران ساز برای مبدل ماتریسی غیر مستقیم با فیلتر LC در خروجی و شرایط ولتاژهای شبکه و بار نامتعادل، کنفرانس ICEEE2009 ، مهدی حق­شناس
 • “Stationary Frame Current Regulation of Indirect Matrix Converter With Power Factor Correction Under Distorted Supply Voltage”, PEDS 2009, Mehdi Haghshenas
 • سعيدي مهرآباد، محمد، محمديان، ايمان و رضايي، محمود، برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي، هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ، 9 و 10 تیرماه 1387
 • صلواتي سرچشمه، بهرام دري نوكوراني، بهروز، و مداح، معصومه، ارائه رويكردي جهت مديريت سرمايه هاي فكري در سازمانه و مراكرز تحقيقاتي (مطالعه موردي مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي) ، هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ، 9 و 10 تیرماه 1387
 • دري نوكوراني، بهروز، صلواتي سرچشمه، بهرام و مداح، معصومه، بومي سازي مدل ARC جهت مديريت و گزارش دهي سرمايه هاي فكري مراكز تحقيقاتي جهاد دانشگاهي، چهارمين كنفرانس توسعه منابع انساني، :2و3 تير 1387
 • Parhizkar, M., Asghari, H., Oghabian, A, and Maddah, M., A Conceptual model for job analysis of Incubators’ managers based on ONET model, XXV IASP World Conference 2008, 14-17 September 2008
 • Seyed Hossein Khasteh ,Saeid Bagheri Shouraki ,Ali Akbar Kiaei,"A New Sufficient Condition for 1-Coverage to Imply Connectivity",ICDIM2008
 • Hesam Sagha1, Saeed Bagheri Shouraki2, Hosein Khasteh1, Ali Akbar Kiaei,"Reinforcement Learning Based on Active Learning Method",Second International Symposium on Intelligent Information Technology Application2008
 • N. Asadi, S. H. Kaffash, S. Bagheri, H. R. Vaezi, S. H. Khasteh , Impossible & Autonomous 4-legged soccer team on AIBO platform, ARCS-08, 2008.
 • N. Asadi, S. H. Kaffash, S. Bagheri, H. R. Vaezi, S. H. Khasteh , 3- dimensional ellipse- based trajectory generation model for 4- legged robots, ARCS-08, 2008.
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • مهندسی معکوس و ساخت ۱۵ دستگاه ژنراتور ۶.۵ کیلووات (سال 92)
 • محاسبه نیروی کلاچ مغناطیسی الکتروموتور 12000دور به روش اجزای محدود (مستخرج از قرارداد بند6 و5) (سال 92)
 • فروش و تحویل 40 دستگاه موتور (2850DC,D2500AC,EMU32P,AM22-2) (سال 92)
 • فروش و تحویل 1000 دستگاه موتورDC 12000 دور و گیربکس مربوطه مطابق نمونه روسی(MBP-300) (سال 92)
 • فروش 500 دستگاه الکتروموتور12000DC (موتور، کلاچ و شفت خروجی) (سال 92)
 • طراحی و ساخت 12 دستگاه تستر جامع (سال 92)
 • طراحی معکوس، شبیه سازی و ساخت الکتروموتور DC2850 (مستخرج از قرارداد بند2) (سال 92)
 • طراحی معکوس وساخت ژنراتور جریان مستقیم 5/6 کیلووات (سال 92)
 • طراحی معکوس و ساخت الکتروموتور D2500AC (سال 92)
 • طراحی و توسعه نرم افزار پرداخت قبوض مخابرات تهران (سال 92)
 • طراحی و ساخت مدار تخمین گشتاور جهت بهبود سیستم کنترل بار فوکو 45 کیلووات (سال 92)
 • تدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتور DC بدون جاروبک با دو محور چرخان مخالف هم و درایو ان با توان 72کیلووات (سال 92)
 • طراحی، نصب و راه اندازی سامانه نرم افزاری کنترل تردد (سال 92)
 • اینورتر 400هرتز،درایو موتور BLDC (سال 92)
 • موتور BLDC72KW، موتورDC3.5KW، ... (سال 92)
 • طراحی، ساخت و تحویل فرستنده های FM با توانهای مختلف (سال 92)
 • طراحی و توسعه نرم افزار تحت وب کنترل تردد روی پلاتفرم جاوا با پایگاه داده اوراکل (سال 92)
 • طراحی و ساخت درگاه شناسایی افراد روی پلاتفرم ARM (سال 92)
 • سرویس مولد بخار (سال 92)
 • سامانه نرم افزاری پرداخت الکترونیک قبوض تلفن ثابت (سال 92)
 • تعمیر و بازسازی روتور ژنراتور 20 کیلوات (سال 92)
 • استاتور ژنراتور20 و 18 کیلووات (سال 92)
 • نرم افزار ثبت خاموشی توانیر (سال 92)
 • صنعتی سازی شیشه هوشمند 40 در 40 با مشخصات تکرار پذیر (سال 92)
 • 47 و 80 دستگاه فرستنده 2KW (سال 92)
 • طراحی، ساخت، فروش و راه اندازی 213 دستگاه درگاه جامع شناسایی افراد (شامل فاکتوری و قرارداد) (سال 92)
 • ساخت مقاومتهای کربنی 5 اهمی (سال 92)
 • باز سازی ۲۶ دستگاه ژنراتور ۱۸ و ۲۰ کیلووات (سال 92)
 • تدوین دانش فنی طراحی و ساخت موتور DC بدون جاروبک با دو محور چرخان مخالف هم و درایو ان با توان 72کیلووات (سال 92)
 • ساخت و بهینه سازی قطعات 20 در 20 (سال 92)
 • خدمات مرکز داده خبرگزاری جمهوری اسلامی (سال 92)
 • نحوه ی انتخاب مواد مناسب در موتور BLDC و ملاحظات مکانیکی در ساخت موتور BLDC (سال 92)
 • مدلسازی و محاسبه­ی تلفات آهنربای دائم در موتورهای آهنربای دائم (سال 92)
 • محاسبه نیروی کلاچ مغناطیسی الکتروموتور 12000دور به روش اجزای محدود (سال 92)
 • طراحی، ساخت و تحلیل موتور BLDC 12000 دور (سال 92)
 • طراحی و ساخت اینورترهای400هرتز (سال 92)
 • طراحی معکوس، شبیه سازی و ساخت الکتروموتور DC2850 (سال 92)
 • طراحی معکوس وساخت ژنراتور جریان مستقیم 6/5 کیلووات (سال 92)
 • طراحی معکوس و ساخت الکتروموتور D2500AC (سال 92)
 • تولید وینگ استایل (سال 92)
 • تولید ریدر دیواری (سال 92)
 • تولید 110دستگاه ترن استایل (سال 92)
 • تولید 100 دستگاه اسپید گیت (سال 92)
 • تدوین روش تست برای استخراج مشخصات مواد آهنربای دائم (سال 92)
 • تحلیل حرارتی موتور BLDC با استفاده از مدار معادل حرارتی (سال 92)
همایشها:
 • بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (سال 92)
 • ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه­های الکتریکی(PEDSTC) (سال 92)
 • کار آفرینی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار (سال 92)
 • بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق(PSC) (سال 92)
 • بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق (سال 91)
 • پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق (سال 91)
 • اولین کنگره مهندسی برق و کامپیوتر (سال 91)
 • نوزدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و پنجمين کنفرانس مهندسی فوتونيک ايران (سال 91)
 • مدیریت پروژه ها (سال 91)
 • توسعه کار آفرینی (سال 91)
 • هجدهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران و چهارمين کنفرانس مهندسی فوتونيک ايران (سال 90)
 • بيست وششمين کنفرانس بين المللي برق- پژوهشگاه نيرو (سال 90)
 • چهاردهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق- دانشگاه رازي کرمانشاه (سال 90)

ماشین های الکتریکی

ساخت و تولید

فرستنده های FM

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مولتی مدیا

نام: وحید

نام خانوادگی: نیک نژاد

رشته تحصیلی: مخابرات

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: حمید رضا

نام خانوادگی: نفیسی

رشته تحصیلی: مخابرات

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: hr_nafissi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: خسرو

نام خانوادگی: برزویی

رشته تحصیلی: مخابرات

مقطع تحصیلی: كارشناس

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: حمید

نام خانوادگی: صباحی

رشته تحصیلی: مهندسی IT -سیستمهای تکنولوژی اطلاعات

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: sabahi@jdnasir.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد