test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه back
close

تاریخچه: با توجه به نقش مهم و حياتي تحقيق و پژوهش در توسعه همه جانبه جامعه ،اين معاونت در زمينه فعاليت هاي پژوهشي ، بارويكرد انجام پژوهش هاي كاربردي وتقاضا محور ، برقراري ارتباطات با مراكز علمي و صنعتي ، انتشار مجلات علمي، برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي تخصصي، در جهت ايجاد بستري مناسب به منظور توسعه فعاليت هاي پژوهشي و نهادينه شدن فرهنگ پژوهش و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود کفایی فعاليت مي نمايد.

توانمندی ها: این معاونت در زمینه های تخصصی با محوریت گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی و در راستای تحقق اهداف و برنامه های آنها، در زمینه انجام مطالعات و پژوهش در حوزه های فرهنگی - اجتماعی، زیست محیطی و توسعه پایدار، شیمی، مدیریت، اقتصاد، برنامه ریزی شهری و معماری و شهرسازی، گیاهان دارویی، قیر طبیعی و فناوری های نوین و ارائه خدمات تخصصی در حوزه آزمایشگاهی، محصولات ارگانیک، سیستم های مدیریت، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سنجش از دور(RS)، اشتغال و کارآفرینی و برگزاری کارگاه های تخصصی فعالیت می نماید.

آدرس: پردیس دانشگاه رازی، مقابل بانک تجارت، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

شماره تماس: 083-34274613-14

فکس: 083-34274615

نشانی الکترونیکی: research@jdk.ir

تارگاه: www.jdk.ir

نام: بهرام

نام خانوادگی: بادکو

رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

سمت: رئیس

نام: مسلم

نام خانوادگی: بادکوحدیدی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

سمت: معاون پژوهشی

جامعه شناسی

شیمی

هیدرولیک و منابع آب

مدیریت راهبردی و مطالعات توسعه

معماری و شهرسازی

مقالات:
 • Water resource management using remote sensing and GIS (case study Kermanshah Province). 7th IGRSM Conference and Exhibition on Remote Sensing & GIS, 21 & 22 April 2014, Kuala lumpur, Malasia
 • Assessment of Groundwater Contamination in Solaimanshah Catchment- International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December 2013, Tabriz , Iran.
 • بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی بر شهر و اراضی شهری در ایران - ارائه شده در همایش ملی معماری مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار، 28 شهريور 92، همدان
 • بررسی و تحلیل شهر و توسعه پایدار شهری در هزاره سوم با تأکید بر تعادل بین انسان و محیط- ارائه شده در همایش ملی معماری مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار، 28 شهريور 92، همدان
 • بررسي و تحليل اثرات گردشگري شهري بر کاربري اراضي( مطالعه موردي: شهرکرمانشاه) - ارائه شده در همایش ملی معماری مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار، 28 شهريور 92، همدان
 • تحليل مکاني نقاط داغ جرم(درگيري و نزاع)به تفکيک محدوده کلانتري ها در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تخمين تراکم کرنل - ارائه شده در کنفرانس بين المللي عمران ،معماري و توسعه پايدار شهري 28-27آذر 92، تبريز(سخنراني).
 • Introducing an Evidential Reasoning Approach for Selecting Knowledge Management Strategies- International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2013; Vol. 3, No. 4: 313-332.
 • Assessing Intellectual Capital using the Evidential Reasoning Approach: Application on Small and Medium Enterprises- Journal of Information & Knowledge Management 2013; Vol. 12, No. 3: 1350020-1-13
 • Climate Classification of Kermanshah province using cluster analysis and climatic models- The Second International Conference on Agriculture and Natyral Resources 25-26 December 2013
 • ارزيابي زيست محيطي منابع آبی به منظور تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني دشت سراب نيلوفر - اولين همايش ملي تحقيقات مهندسي و مديريت کشاورزي محيط زيست و منابع طبيعي پايدار 22 اسفندماه 92. همدان. پوستر.
 • بررسي امکان افزايش دور آبياري بدون كاهش رشد رويشي نهال‌هاي رز با اعمال پليمر سوپر جاذب Trawat A200 در يك منطقه نيمه خشك - مجله علمي-پژوهشي علوم باغباني دانشگاه فردوسي مشهد جلد 27 شماره 2 - 1392
 • بررسي کمي و کيفي اسانس گياه داروييHymen cater long Florous رويش يافته در ارتفاعات پاوه در استان کرمانشاه - اولين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدار. 18 مهر 1392، همدان (پوستر)، ايران.
 • تاثیر اسانس چویر بر استافیلوکوکوس در طی تولید و نگهداری پنیر سفید ایرانی - مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 1392.، 4: 13- 20.
 • مدل سازی فرآیندی و بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاهی - مجله پژوهش نفت 1392
 • مروري بر گياه دارويي گياه شيرين بيان - مجله علمي پژوهشي گياهان دارويي 1392.، سال دوازدهم، دوره دوم، شماره مسلسل چهل و ششم: 1- 12.
 • بررسی میدانی ویژگی های حرفه ای و سطح دان عرضه کنندگان گیاهان دارویی کرمانشاه - مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1392، سال چهارم، شماره سوم: 291-299.
 • Investigate effect of different nursery bed on marcoting Rosemary cutting, 2nd National Congress on Medicinal Plants- 2nd National Congress on Medicinal Plants. 262, 15-16 May 2013, Tehran, Iran
 • Effect of different nursery bed on lavandulas marcotting- 2nd National Congress on Medicinal Plants. 267, 15-16 May 2013, Tehran, Iran
 • Effect of different vermicompst levels and ecotype on growth parameters of basil - 2nd National Congress on Medicinal Plants. 495, 15-16 May 2013, Tehran, Iran
 • اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کنگر فرنگی - مجله پژوهش هاي توليد گياهي 1392.، جلد بيستم شماره اول: 49-62.
 • The study of essential oil of Hymen crater longiflorus benth growing inpaveh- Journal of Reports in Pharmaceutical 1392., Vol 32 (2): 22-25
 • The effect of arsenic and heavy metals on growth and metal accumulation by artichoke and savory-Iranian Journal of Plant Physiology 1392., Vol (3), No (3)
 • بررسی راهبرد های توسعه گردشگری استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT-نشریه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني - 1391 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -18
 • اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری - کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان. 23 آبان ماه 1391
 • تعيين وضعيت پوشش گياهي با استفاده از تصاوير سنجنده ETM (مطالعه موردي: حوزه تنگ كنشت كرمانشاه) - پنجمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران. 28-26 اردیبهشت 91
 • سنجش میزان امنیت اجتماعی شهروندان شهر کرمانشاه - خلاصه مقالات سمينار احساس امنيت، نظم و امنيت دفتر تحقيقات کاربردي ناجا استان لرستان،1391، 238.
 • SITE SELECTION TO HAZARDOUS WASTE LANDFILL OF GILANEGHARB TOWNSHIP IN KERMANSHAH PROVINCE, WESTERN IRAN BY USING REMOTE SENSING AND GIS - Air and water component of the environment. 22-23 march 2013
 • "Site Selection for Groundwater Artificial Recharge in Silakhor Rangelands Using GIS Technique - Journal of Rangeland Science (JRS Volume 2, Number 4, Summer 2012 "
 • Accumulation and Phytotoxicity of lead in cynarascolymus - Indian Journal of Sciences and Technology2012; 5(11).
 • Photocatalytic Degradation of Kermanshah Refinery Wastewater using nano TiO2 supported on bentonite - World Applied Sciences Journal. 2012; 19(6): 879-874.
 • Treatment of Textile Wastewater with Organoclay - Iran. J. Chem. Eng.2013; 32.
 • تحلیل مقایسه ای کمیود کیفیت فرسایش خاک به روشMPSIACوRUSLEجهت مدیریت بهینه خاک درحوزه ها - همایش جهاد اقتصادی با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی، اسفند .1390: 6-1
 • روش مناسب اصلاح خطاي زيرمعيارها در ارزش گذاري به روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) - چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.13 و 14 ارديبهشت 1390: 10-1
 • ارزیابی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی. سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1390
 • ارزیابی میزان آمادگی مدیران شرکتهای کوچک و متوسط جهت استقرار TQM - نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت فراگیر،گیلان، 1390
 • Importance of wild medicinal plants of dalahoo region for botanical garden and urban green space - همایش ملی باغ گیاه شناسی ایران- مهر 90
 • "بررسی خواص ضد میکروبی گیاه پیچک - دهمین کنگره میکروب شناسی ایلام ، صفحه 230 -231 ، اردیبهشت 89 "
 • مطالعه سودمندی گیاهان دارویی خودرو منطقه دالاهو در ایجاد باغ گیاه شناسی و طراحی فضای سبز شهری - نخستین همایش باغ گیاه شناسی ملی ایران، 1390: 47.
 • STRATEGIES FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN ELECTRONIC COMMERCE - Emerging Markets Journal , vol1, dec2011, 59-69
 • Determination of opium alkaloids in urine saples using dispersive liquid-liquid microextraction as a novel extraction technique - سمینار بین المللی مواد مخدر. 16. 1 2012, Kermanshah, I. R. Iran.
 • Preparation and mortality half-life determination of nano encapsulated essential oil of Artemisia husskenechtiiBoiss. against Triboliumcastaneum - The 7th International chemical Engineering Congress& Exhibition. 21-24 November 2011, Kish, I. R. Iran.
 • اثرسوپرجاذبهاو دورآبیاری بر رشدزایشی نهال گل رز - . مجله علمی پژوهشی پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.1390 ؛ جلد هیجدهم شماره سوم. 102- 91
 • تأثیر مقادیر سوپرجاذب و سطوح مختلف آبیاری بر میزان رشد نهال بادام - مجله دانش آب و خاک، سال 1389، جلد 1/20 ، شماره 4
 • Site selectio to Hazardous wast landfill of gilangharb township in kermanshah province,western iran by using remote. Air and water component of the environment. 22-23 march 2013
 • استفاده از جريانات زيرقشري جهت بهره برداري و استفاده در آبياري تکميلي بادام - اولين کنفرانس ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران.23-22 آذر ماه 91
 • تعيين مقادير مصرف بهينه سوپر جاذب ها جهت نهال کاري باغات و عرصه هاي طبيع- اولين همايش ملي مديريت آب در مزرعه. 10-9 خرداد 91
 • تهيه نقشه شدت تخريب اراضي با استفاده معيار پوشش گياهي و بکارگيري مدل MEDALUS - هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري. 28-27 اردیبهشت 91
 • تحليل درون سازماني استراتژي ها و چالش هاي مديريت حوزه هاي آبخيز - هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي ابخيزداري. 28-27 اردیبهشت 91
 • سنجش وضعيت تفاوت نسلهادرابژه هاي فرهنگي،اجتماعي - جامعه شناسي كاربردي1390؛ شماره42: 208-185
 • Evaluation of the Antioxidant and antimicrobial properties of Doremaaucheri plant - Iranan Red Crescent medical Journal2012; 14(10).
 • Study of Foeniculumvulgare effect on folliculogenesis in female mice - . International Journal of Fertility and Sterility 2011; 5(3): 127-122.
 • Organic pollutants removal from petroleum refinery wastewater with nanotitaniaphotocatalyst and uv light emission - Hindawi Publishing Corporation International Journal of Photoenergy 2011; 2012: 5-1.
 • Process modeling and kinitic evaluation of petroleum refinery wastewater treatment in a photocatalytic reactor using TiO2 nanoparticles - Powder Technology2012; 221: 212-203.
 • Isolation and structural elucidation of two flavonoids from Ferulagoangulata (Schlecht.) Boiss - Asian J. Reaserch Chem (2011)., 4(11): 1670-1667.
 • photo catalytic degradation of aniline using TiO2 nanoparticles in a vertical circulating photocataltic reactor - Hindawi Publishing Corporation International Journal of Photo energy 2012
 • بررسی عوامل تاثر گذار و راهکارهای بهبود کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل کوراتکو - همایش 1380 _ دانشگاه ایلام
 • ایجاد و توسعه بازاریابی گیاهان داروئی - 1388 _ همایش اقتصاد بازار یابی گیاهان داروئی
 • استعداد عرصه های طبیعی ، آسیب یا نیاز ؟ همایش ملی منابع طبیعی آسیبها و چالش ها - همايش ملي منابع طبيعي آسيب ها و چالش ها ، پژوهش هاي کاربردي و راهکارهاي عملي. 29 و 30 ارديبهشت 1389 ، دانشگاه ايلام
 • تهیه نقشه رسوب دهی سرونو با استفاده از مدل EPM و GIS - پنجمين همايش ملي زمين شناسي و محيط زيست، 16 ، اسفند 89 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
 • برآورد فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون (در شهرستان کرمانشاه) با استفاده از مدل EPM - همايش منطقه اي کاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي محيطي خرداد 89. دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد.
 • کاربرد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی در عملیات های نظامی (مطالعه موردی منطقه ای واقع در غرب کشور ) - همایش ملی سامانه اطلاعات مکانی (GIS) تهران 1388
 • بررسی و مقایسه نگرش مدیران و کارشناسان آبخیزداری پیرامون مشکلات و چالش های حوزه های آبخیز - ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری. 8 اردیبهشت، 1389، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه ارزش تمام شده آب کشاورزی در شبکه های آبیاری و چاه های کشاورزی - نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران. 21-23 اردیبهشت 1389، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
 • کاربرد نانو ذرات دی اکسید نیتانیوم بنزالدهید از پساب پالایشگاهی - اولین همایش منطقه ای یافته های نوین مهندسی شیمی، پاییز 89 کرمانشاه
 • سنتر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تثبیت آن روی بنتونیت های ایران - آب و فاضلاب کشور ، 1388
 • Photo degradation and removal of BTEX components from the refinery wastewater by nanoparticles of TiO2 - International Journal of Energy and Environment 2012., 3(2): 274-267.
 • بررسی دلایل اقتصادی ، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه - فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 1389؛ سال پنجم،شماره 16 :61-27.
 • تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی زعفران. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور 1391.
 • اثر نظام های تغذیه ای (شیمیایی، دامی و تلفیقی) و هرس ساقه بر عملکرد و درصد روغن کدوی تخم کاغذی - دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور 1391.
 • Photodegradation and removal of phenol and phenolic derivatives from the petroleum refinery wastewater by nanoparticles of TiO2. Res.J.chem. 2011; 15(2): 392-387.
 • Study of the effect of nutrition systems and pruning of head on yield and oil content of medicinal pumpkin - Intl J Agri Crop Sci. 2012; 4(9): 549-547
 • Review on Iranian medicinal plants with antioxidant properties - Journal of Medicinal Plants.2010., 9(35):20-32.
 • Antimicrobial activity of the leaves of pistaciakhinjuk- 21-23 June 2010, Shiraz, Iran.
 • Antifungal activity of Artemisia haussknechtil against fusarium oxysporum and bipolarize sorokiniana - Indian Journal of Agricultural Sciences2012; 82(8): 730-727
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • طراحی سقف حرارتی- 1392
 • مدل كارآفريني درون سازمانی در مدیریت شهري دركلانشهرهاي كشور- 1392
 • طراحی تفصیلی ساختمان دوستدار محیط زیست ( ساختمان پاک) - 1392
 • بررسي روند توسعه و رشد شهري کرمانشاه با استفاده از GIS و RS - سال 1392
 • بررسي جامعه شناختي ويژگي هاي تاريخي-فرهنگي کرمانشاه و رابطه آن با مسائل جمعيتي، فقر و حاشيه نشيني - 1392
 • ارزيابي زيرساخت هاي شهري و تبيين جايگاه آن در استراتژي توسعه شهر کرمانشاه - 1392
 • ارزيابي و تحليل ساختارهاي طبيعي و زيست محيطي به منظور تدوين CDS شهر کرمانشاه - 1392
 • بررسی وضعیت میزان بهره وری و تاثیر عوامل انگیزشی در شرکت آب و فاضلاب - 1392
 • بررسی استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه درشهر کرمانشاه جهت تولید گیاه با ارزش اقتصادی با هدف کسب درآمد - 1392
 • تحلیل وضعیت (پراکندگی)انواع خشونت در میان جوانان 29-15 ساله محلات چهارگانه شهر کرمانشاه - 1392
 • بررسی و مطالعه روشهای ثبت،بهنگام سازی و تولید آمارمهاجرت وچالشهای فراوری آن - 1391
 • تأثیر روابط اجتماعی جوانان معتاد شهر کرمانشاه برمیزان هنجار شکنی آنان - 1392
 • مطالعه جامع ارتباط متقابل گیاهان و فناوری نانو - 1391
 • ارائه نرم افزار بانک اطلاعات عکسهای هوایی - 1392
 • عارضه یابی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقاء بهره وری در واحد صنعتی شرکت پرسید - 1391
 • عارضه یابی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقاء بهره وری در واحد صنعتی الماس درب - 1391
 • عارضه یابی با موضوع بررسی راهکارهای ارتقاءتکنولوژی در واحد صنعتی خانم آزاده صنعتگر فرد - 1391
 • اجرای پرتال و مطالعه نیاز سنجی سیستم GIS آب و فاضلاب روستایی - 1390
 • تدریس و آموزش دوره تخصصی بتن - 1390
 • مطالعه جهت ساماندهی کوره های آجرپزی سنتی استان کرمانشاه - 1390
 • مطالعه ای درباره­ی قانون گریزی رانندگان جاده ای استان کرمانشاه و راهکارهای کاهش آن - 1390
 • زمینه های جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی- 1390
 • بررسی آثار مثبت و منفی انتشار اخبار جنایی در رسانه های گروهی و تاثیر آن بر احساس امنیت عمومی جامعه - 1390
 • جداسازی آب شرب ازفضای سبز گیلانغرب - 1391
 • جداسازی آب شرب از فضای سبزشهرسرپل ذهاب - 1391
 • ساماندهی پل صوفی تاکاروانسرای عباسی - 1391
 • طراحی _ پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی استاندارد 2008:ISO9001 - سال 1391
 • نامگذاری فرزندان در شهر کرمانشاه و راهکارهای اشاعه و رواج نام نیک - 1391
 • تهیه سامانه اطلاعاتی مکانی سازمان جهادکشاورزی - 1390
 • سامانه اطلاع مکانی GIS سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم- 1390
 • بررسی وضعیت واحد های صنعتی بزرگ .متوسط و کوچک استان كرمانشاه - 1390
 • تدوین سند توصیفی تحلیلی مسئله شناسی توسعه استان کرمانشاه - 1390
 • تهیه الگوی توزیع اعتبار استان - 1390
 • مطالعه روش های مختلف سنتز انواع نانو فوتو کاتالیستها و کاربردهای آنها در صنایع مختلف - 1390
 • 1389- سازماني شركت آب و فاضلاب ناحيه 2 , 3 شهر كرمانشاه GIS
 • 1389- سازماني شركت آب و فاضلاب ناحيه 1 شهر كرمانشاه GIS
 • ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوان روانسر با استفاده از مدل DRASTIC و GIS - سال 1391
 • عوامل موثر در فرسودگی روغن ترانسفورماتورها و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد آن - 1391
 • فرآوری قیر طبیعی و کربن فعال در مقیاس نیمه صنعتی - 1391
 • تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کرمانشاه بر مبنایCDS - سال 1392
 • تعیین حریم محدوده حفاظتی آلودگی چاه ها در آبخوان های کرمانشاه – میاندربند - 1391
 • احصاء و بهبود فرآیند ( مرکز جامعه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ) - 1389
 • بررسی مشکلات بازار صنایع استان کرمانشاه - 1389
 • استقرار و آموزش نظام آراستگی محیط5S( راه ترابری ) - 1389
 • طراحی و ساخت دستگاه پایلوت تصفیه نانو – فوتوکاتالیزوری برای تصفیه پساب پالایشگاه کرمانشاه - 1390
 • بررسی خواص ضد قارچ و ضد آفات گیاه enchti Artemisia haussiki به منظور فرمولاسیون نمونه تجاری - 1390
 • بررسی توانایی دو گونه گیاه Saturejahortensis&ScolymusCyna در پالایش فلزات واسطه ( سرب ، جیوه ، آرسنیک ، کادمیم و نقره ) - 1390
 • مطالعه منابع رنگ های گیاهی ، کاربردها ، روش های استخراج و شناسایی و بررسی وضعیت اقتصادی آنها در مقایسه با رنگ های سنتزی -1389
 • مطالعات اقوام - 1389
 • بررسی روابط نسلی در میان شهروندان شهر کرمانشاه - 1389
 • بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر کرمانشاه با تأکید بر رابطه آن با پایگاه اقتصادی - اجتماعی - 1389
 • تحلیل مشکلات ترافیکی شهر کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان ، رانندگان و مردم و ارائه راهکارهایی برای تعدیل آن -1389
همایشها:
 • جشنواره ملی قیر طبیعی- 25 اردیبهشت 1393

مطالعات و تحقیقات توسعه استان

مرکز تحقیقات و خدمات فنی و مهندسی

مطالعات اجتماعی و فرهنگی

آنالیز محصولات ارگانیک

نام: بیتا

نام خانوادگی: حامد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: bitahamed@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: جلال

نام خانوادگی: جلیلی

رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: jalili_ja@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: خلیل

نام خانوادگی: جلیلی

رشته تحصیلی: آبخیزداری

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: khaliljalili@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: علی

نام خانوادگی: دارابی

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: N_daraei@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: شاهرضایی

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: fatemehshahrezai@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد