test SID Scientific Information Database
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي back
close

تاریخچه: با عنايت به رسالت جهاد دانشگاهي طبق اساسنامه مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در زمينه رفع نيازهاي پژوهشي و همچنين نياز روزافزون كشور به اجراي تحقيقات برنامه‌ريزي شده و هدفمند، معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي در سال 1374 اقدام به تأسيس پژوهشكده علوم‌انساني و اجتماعي نمود. در همان سال مجوز اصولي پژوهشكده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اخذ و در سال 1381 مجوز قطعي پژوهشكده صادر شد. به دليل افزايش كمي و كيفي فعاليت‌ها، هيئت امناي جهاد دانشگاهي در سال 1386 با تبديل پژوهشكده به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي موافقت كرد. پژوهشگاه در حال حاضر با سه پژوهشکده علوم انسانی، پژوهشکده علوم اجتماعی و پژوهشکده علوم توسعه و دارا بودن 10 گروه پژوهشی به فعالیت علمی و پژوهشی مشغول می باشد پژوهشگاه دارای 75 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد و بیش از 50 دانشجوی دکتری پژوهش محور در پژوهشگاه مشغول آموزش و پژوهش می باشند

توانمندی ها: " پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي به تناسب گروههای پژوهشی خود رد زمینه های تخصصی گروهها توانمندی انجام طرحهای کاربردی و بنیادی را دارا می باشد طرح هاي پژوهشي در پژوهشگاه به طور كلي به دو صورت اجرا مي شود:• الف) انجام طرح در قالب شبكه برنامه گروهها كه محل تأمين اعتبار آنها جهاد دانشگاهي است و موضوعات آن جزء شبكه برنامه گروههاي پژوهشي است كه پس از تصويب شوراي علمي گروه، شوراي علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي و شوراي بررسي نهايي طرحها در جهاد دانشگاهي قابل اجرا است. • ب)انجام طرح به سفارش سازمان ها و مراكز علمي و اجرايي كه طرحهايي را شامل مي‏شود كه به سفارش سازمانها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي انجام مي‏شود. در حال حاضر پژوهشگاه در زمینه های هویت ، جوانان و مناسبات نسلی، رقابت پذیری، بافت های فرسوده شهری، ادبیات داستانی، انسان شناسی اسلامی و ... دارای مزیت و قابلیت علمی و مرجع می باشد.

آدرس: تهران, خیابان انقلاب, خیابان دانشگاه, خیابان شهید وحید نظری, پلاک 47

شماره تماس: 66951593-5

فکس: 66492129

نشانی الکترونیکی: ihss@ihss.ac.ir

تارگاه: www.ihss.ac.ir

نام: ایرج

نام خانوادگی: فیضی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی: رئیس پژوهشگاه

سمت: رئیس

نام: سید رضا

نام خانوادگی: شاکری

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: sr.shakeri@gmail.com

سمت: معاون پژوهشی

مقالات:
 • نگرش معتادان به تغییر رویکرد پلیس در امر مبارزه با سوء مصرف مواد تحت کنترل (پلیس درمان مدار). پژوهش در سلامت روانشناختی، ویژه نامه اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر 1392؛ 390-387.
 • پیامد نوپردازی در سازمان فضایی و عملکرد بازار تهران. شهر ایرانی اسلامی، 1391، شماره 10: 13-5.
 • بررسی نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان. زن و جامعه، سال چهارم؛ شماره سه (پاییز 1392): 150-125.
 • پذیرش ارزش¬های جهانی در میان ایرانیان عرب زبان (اعراب خوزستان)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 3، پاییز 1391، 158-135.
 • لزوم توجه به موصوف عدالت در تعریف عدالت. فصلنامه تأملات فلسفی،1389، سال دوم، ش 7و8: 66-45.
 • دليل عقل و جايگاه آن در سيره فقهي محقق اردبيلي.فصلنامه فقه و اصول،زمستان 92؛ شماره 95: 124-105.
 • منزلت دليل عقل در سيره استنباطي فقهاي شيعه. پژوهش¬های فقهی،تابستان 91؛ شماره 1:132-105.
 • دلیل عقل در سیره ابن ادریس. آموزه های فقه مدنی، بهار و تابستان 91؛ شماره 5: ص150-123.
 • انديشه روشن فكري شريعتي از چند رشته اي تا ميان رشته اي، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی،دوره پنجم، شماره 2، پیاپی 17، بهار 1392، صص 36 –19.
 • درامدي بر تكوين نظريه سياسي مدرن، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، تابستان 91: صص 34 – 48.
 • مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر، دایره المعارف جنبش های اسلامی معاصر، 1392، ج 1، صص12 – 27.
 • طالب ابراهيمي،صفي اله شاه قلعه.اتحاديه اروپا در سياست خارجي تركيه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012-2002)، دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي، پاييز و زمستان 1391، دوره 5، شماره 11؛ صص 238-21.
 • جنبش های اسلامی روسیه. دایره المعارف جنبش های اسلامی، 1392، ج 4.
 • نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012 -2002). مطالعات جهان اسلام، سال اول، شماره سوم، پاییز 1391؛ 96-73.
 • هویت سه گانه تاتارها. فصلنامه سياست دانشگاه تهران، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 105-91.
 • عملکرد خاورمیانه¬ای حزب عدالت و توسعه (۲۰۰۲-۲۰۱۲)، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، پاییز 1391، شماره 51،: 156-129.
 • بررسی فرهنگ مصرف و سب کزندگی درخانواده های ایرانی؛آسیب شناسی وراهبردها. فصلنامه مطالعات سبک زندگی. 1392، شماره 5 و 6.
 • شبکه هاي اجتماعي مجازی و قوميت؛ فرصتها و تهدیدهای پیش رو. فصلنامه مطالعات رسانه، شماره 76، زمستان 1392، صص 64-37.
 • روستا در سینمای بعد از انقلاب (بررسی فیلم های روستایی دهه اول انقلاب 1367 - 1358). فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه.1392، شماره 6. صص 56-31.
 • تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران. مجموعه مقالات همایش ملی اعتیاد اردیبهشت 1391.
 • پهنه بندی شهر تهران بر اساس شاخص های جمعیتی و اجتماعی مدرنیته. مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای،1392، شماره 19: 18-1.
 • مدیریت مواد زاید محیط زیست روستا و نقش آن در توسعه پایدار. مجله سپهر، 1392، شماره 80، 79-72.
 • ترجیحات ارزشی جوانان، استادان و کانونهای ترویج ارزشی در دانشگاهها. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 4،سال دوم، شماره سوم، پاییز 1391: 518-487.
 • راهکارهای تقویت تعلق دانشجویان به ارزش¬ها. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 8،سال سوم، شماره سوم، پاییز 1392: 504-475.
 • ارزیابی اثر فرایند مدیریت دانش در فعالیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران. همایش مدیریت دانش نیروهای مسلح، 29 و 30 بهمن 1392.
 • بازخوانی چالش های سنت و مدرنیته و پیامدهای فضایی کالبدی آن در منطقه 12، همایش بین المللی طراحی شهری از نظر تا عمل . 1391، سنندج، کردستان، ایران.
 • تجاری سازی بازی¬های رایانه ای و تأثیرات آن بر الگوها و رفتارهای فرهنگی کودکان ایرانی، اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری، 18
 • هویت اجتماعی در شبکه¬های اجتماعی. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، 20 مهر 1392، تهران.
 • نسبت دوستی و شهر در نظام اندیشه سیاسی اسلامی و غربی، همایش حکمرانی خوب، سیاست و دوستی، انجمن علوم سیاسی، اردیبهشت 92.
 • سیاست خارجی ایران و رویکرد به مسلمانان روسیه، نشست تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، اردیبهشت 92.
 • نشست تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، 92
 • شیوه های نوین بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی صفحات فیس بوک. همایش بین المللی تجاری سازی فناوری، 18 اسفند 1392.
 • فیس بوک به عنوان یک شبکه اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، 20 مهر 1392، تهران.
 • نقش و جایگاه کار آفرینی در توسعه روستایی، اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی، هشتم اسفند 1392، ملایر.
 • هویت شغلی و مولفه های آن. نشست تخصصی مطالعات دین و اقتصاد، 28/9/1392
 • تحلیل نهادی چگونگی اثرگذاری فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر رقابت‌پذيري بخشهای صنعتی ايران. مجموعه مقالات و گزیده ای از سخنرانی های ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، 17 و 18 اردیبهشت 1391، جلد 2، صص 78-69.
 • .آینده شناسی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر اقتصاد. مجموعه مقالات و گزیده ای از سخنرانی های ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، 17 و 18 اردیبهشت 1391، جلد 1، صص 229-221.
 • باز تعریفی از نقش و جایگاه مشارکت در طرحهای توسعه روستایی. ارایه پوستری و چاپ در مجمومعه مقالات دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر با محوریت کالبدی و اجتماعی – فرهنگی، 17 و 18 مهر 1392، گیلان.
 • بررسی اثر مصرف فرهنگی فراغتی جوانان بر سبک زندگی وارزش های اجتماعی آنان. کنگره ملی سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان،دانشگاه شیراز،24-23 مرداد 1392.
 • تاثیر شبکه هاي اجتماعي مجازی برهمگرایی و واگرایی قومي. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی، جهاددانشگاهي،17 مهر 1392.
 • تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران. مجموعه مقالات همایش ملی اعتیاد، اردیبهشت 1391: 1.
 • ارزشهای دینی و نقش آن در افزایش اثر بخشی فعالیت های فرهنگی. چکیده مقالات دومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی،1392: ص 7.
 • 2013. Virtual Social Networks and Ethnicity in Iran; Opportunities and Challenges Leadinghoss. International Research Conference. Malaysia. 26th& 27th September.
 • هزينه‌هاي مبادله در فرايند ساخت انبوه مسكن در ايران. راهبرد، پائیز 1391؛ شماره 46: 107.
 • ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي مسكن روستائي و تاثيرات آن بر كيفيت ساخت و ساز مناطق روستايي در برنامه چهارم توسعه(مطالعه موردی استان هرمزگان). پژوهش‌های روستایی، تابستان 1391؛ شماره دوم: 119.
 • تأثير مدرنيسم برتوسعه فضايي- كالبدي شهرهاي ايراني- اسلامي(نمونه تهران). مطالعات شهر ایرانی اسلامی، زمستان 1390؛ شماره ششم: 47.
 • بررسی توزیع فضایی و مکان یابی پارک های شهری بابلسر با استفاده ازمنطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (FAHP). محیط شناسی، پائیز 91؛ شماره 3: 147.
 • برنامه ریزی منطقه ای و تعادل شبکه شهری در ایران. جغرافیا(برنامه‌ریزی شهری)، بهار 1391؛ شماره 2: 177.
 • تحلیل نابرابری شاخص های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر بابلسر. جغرافیا، تابستان 1391؛ شماره 33: 253.
 • ارزش افزوده ناشی از نوسازی بافت های فرسوده؛ فرصتی جهت درآمدزایی پایدار. اقتصاد شهر، تابستان 1391؛شماره چهاردهم: 46
 • Rural Hierarchy Cleavage Analysis based on Development Indicators. International Journal of Political Science, Summer & Fall 2011
 • Gill Sarjit S., Gender Differences in Social Capital and Empowerment, a case study among Squatter Settlements. Archives Des Sciences, April 2012
 • مصرف تظاهري در آراي تورستين وبلن و موضوع پس‌انداز. تحقیقات اقتصادی، بهار 91؛ شماره 98: 241.
 • بازنمایی دین در سینمای ایران: تحلیل محتوای کیفی فیلم سینمایی طلا و مس. دین و رسانه، پائیز 1390؛ شماره چهارم: 69
 • بررسی میزان پایبنده به مناسک و رفتارهای دینی و عوامل مؤثر بر آن(مورد مطالعه: دانش‌اموزان مقطع متوسطه شهرستان زنجان). جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، بهار 1390؛ شماره اول
 • همسازی هویت ملی و قومی در ایران و رویکرد اقوام ایرانی به وحدت ملی و حق تعیین سرنوشت. علوم اجتماعی، زمستان 1390؛ شماره 55
 • بررسي تفاوت‌هاي جنسيتي در اثربخشي هدف‌هاي پيشرفت و راهبردهاي خودتنظيمي در پيشرفت تحصيلي رياضي. مطالعات روان‌شناختی، تابستان 1391؛ شماره 2: 27.
 • تغييرات ارزشي بين نسلي، بازنمايي ارزش‌ها در شخصيت‌هاي ميانسال و جوان مؤنث و مذكر در سريال‌هاي ايراني تلويزيون. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پائیز 1390؛ شماره 24: 201.
 • روابط عمومی هاي سازمان‌هاي دولتي ايران و مسائل گذار به جامعه اطلاعاتی(بررسی دیدگاه‌های مدیران روابط عمومی و روزنامه‌نگاران). جامعه اطلاعاتی، پائیز و زمستان 1390؛ شماره 1: 155.
 • دليل عقل و جايگاه آن در سيره ابن ادريس. آموزه‌های فقه مدنی، بهار و تابستان 1391؛ شماره 5.
 • شيعيان مصر؛ گذشته و حال. جستارهای سیاسی معاصر، پائیز و زمستان 1389؛ شماره دوم: 23.
 • ، شیعیان و فرصت ها و چالش های آنان در افریقا. شیعه‌شناسی، تابستان 1391؛ شماره 38: 107.
 • شاه‌قلعه صفی‌الله، سیاست خاورمیانه ای ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه(2012-2002). مطالعات راهبردی جهان اسلام
 • چرخش سياست خارجي ايران به ايران فرهنگي: واقعيت‌ها و محدوديت‌ها، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، تیرماه 91؛ بی ش: 1.
 • نشانه شناسی متون: زبان و نقش آن در تولید اسطوره، آزما، خردادماه 90؛ شماره 78
 • اتحاديه اروپا در سياست خارجي تركيه در دوران حزب عدالت و توسعه، مطالعات اوآسیای مرکزی، پائیز و زمستان 1391؛ شماره 11: 21.
 • عملكرد خاورميانه‌اي حزب عدالت و توسعه. مطالعات راهبردی جهان اسلام،
 • Virtue in Machiavelli's Political Thought. International Journal of Political Science, Winter & Spring 2012; No.3
 • Justice in the City of God. International Journal of Political Science, Winter & Spring 2012; No.3
 • Critical Discourse Analysis of the Political Novel, “Unsecured Existence”. International Journal of Political Science, Winter & Spring 2012; No.3
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • بررسي و تحليل ادبيات داستاني سياسي يا سياست‌گراي معاصر (1385-1357) (سال 91)
 • دولت‌سازي در جمهوري اسلامي ايران (87ـ1357) (سال 91)
 • تجزيه و تحليل مسائل و چالش‌هاي آموزش و پرورش (تدوين مباني و چارچوب علمي پژوهش براي تحقق سند چشم‌انداز كشور) (سال 91)
 • ‎ْحقوق و نهادهاي مدني در ايران و پديده جهاني شدن (سال 91)
 • بررسي، تحليل و نقد ادبيات داستاني جنگ (رمان‌ها و داستان‌های بلند) برمبناي دانش روايت‌شناسي (سال 91)
 • بهبود رقابت‌پذيري با استفاده از تجارت الكترونيك (مطالعه موردي: صنايع نساجي استان اصفهان) (سال 91)
 • بازنگري رويكرد نظري و معيارهاي شناسايي بافت فرسوده شهري (با تأكيد بر توسعه پايدار بافت فرسوده شهر تهران) (سال 91)
 • نقش سرمايه اجتماعي در رقابت‌پذيري اقتصادي (بررسي موردي صادرات محصولات كشاورزي منتخب در ايران) (سال 91)
 • بحرانهاي انسان معاصر و راه حل هاي آن از منظر تراث حكمي،معنوي و ادبي(ايران اسلامي) (سال 92)
 • طراحي الگوي سياستگذاري برنامه ريزي در حوزه علوم انساني (سال 92)
 • مسائل راهبردي قوميت جمهوري اسلامي ايران (سال 92)
 • معالعات ترافیک شامل آثاروپیامدهای اجتماعی وفرهنگی وارایه راهکارهای لازم (سال 92)
 • کارکرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی-ارتباطی(پیامک‌وبلاگ)دررقابت‌های سیاسی (سال 92)
 • مصرف‌گرایی درخانواده‌هاوآسیب‌های موجود (سال 92)
 • بررسی طرح رتبه‌بندی عملکردفرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی (سال 92)
 • ارزیابی مجله رشدازدیدگاه مخاطبان ومتخصصان (سال 92)
 • مخاطب‌شناسی گروههای مردمی ساکن درمناطق شهری وروستایی محل عبورخطوط لوله نفت (سال 92)
 • ارتقاء اثربخشی اعمال ریسک درامورگمرکی (سال 92)
 • ممیزی بانکداری اسلامی (سال 92)
 • ارزیابی سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های علمی و فناوری راهبردی ملی در حوزه نانو( همراه با مطالعه تطبیقی با کشور هند) (سال 92)
 • ارزیابی سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های علمی وفناوری‌ کشور در زمینه فناوری راهبردی ملی در حوزه میکروالکترونیک( همراه با مطالعه تطبیقی با کشورچین) (سال 92)
 • بررسی و تحلیل وضعیت علم وفن‌آوری کشور در فناوری‌های راهبرد ملی در حوزه انرژی‌های نو( همراه با مطالعه تطبیقی با کشور ترکیه) (سال 92)
 • بررسی و تحلیل وضعیت علم وفن‌آوری کشور در فناوری‌های راهبردی در حوزه سلولهای بنیادی (سال 92)
 • ارائه خدمات كارشناسي به منظور مدل فرآيندها جهت ادارت زير مجموعه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران مطابق با استاندار مدلسازي فرآيندها شهرداري تهران (سال 91)
 • استاندارسازي گزارش هاي برون سازماني شهرداري تهران (تدوين نظام جامع گزارش دهي) (سال 91)
 • ارائه خدمات تخصصي به منظور بومي سازي جايزه تعالي شهرداري تهران (سال 91)
 • ارائه خدمات كارشناسي به منظور تهيه و تدوين و ارائه طرح جامع يكپارچه مديربت كيفيت، زيست محيطي و ايمني در سطح واحدهاي تابعه و عملياتي شهرداري تهران (سال 91)
 • تدوين نظام اجرايي طرح جامع استاندارسازي خدمات شهري (سال 91)
 • ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژه پياده راه‌سازي كوچه برلن و لاله‌زار (سال 91)
 • ارزیابی سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های علمی و فناوری راهبردی ملی در حوزه نانو( همراه با مطالعه تطبیقی با کشور هند) موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی (سال 91)
 • بانک اطلاعات اسکان غیررسمی (سال 91)
 • بانک اطلاعات بافتهای فرسوده (سال 91)
 • طراحي الگوي برآورد ميزان هزينه هاي ستادي و پشتيباني طرح‌هاي پژوهشي كارفرمايي (سال 91)
 • تدوين گزارش راهبردي چالش‌هاي اسلامي كردن دانشگاه‌ها (سال 91)
 • بررسي و شيوع‌شناسي اعتياد و مصرف مواد مخدر (شهروندان جمهوري اسلامي ايران) (سال 91)
 • نيازسنجي و اولويت‌بندي پژوهشي دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت (سال 91)
 • (سال 91)بحرانهای انسان معاصر و راه‌حل‌های آن از منظر دینی (قرآن کریم و نهج البلاغه)
 • بررسي و تحليل ادبيات داستاني سياست‌گرا(1357-1387) (سال 91)
 • بررسي، تحليل و نقد ادبيات داستاني جنگ(رمان‌ها و داستان‌هاي بلند) برمبناي دانش روايت‌شناسي (سال 91)
همایشها:
  اطلاعاتی موجود نمی باشد

مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز مطالعات شهری و روستایی

نام: ایرج

نام خانوادگی: قاسمی

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: i_ghasemi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: نقی

نام خانوادگی: عسگری

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: asgarilajayer@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد جواد

نام خانوادگی: چیت ساز

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: j.chitsaz@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: احمد

نام خانوادگی: شکیبا

رشته تحصیلی: اقتصاد

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: ad_shakiba@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: زینب

نام خانوادگی: صابر پور

رشته تحصیلی: ادبیات

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: zainab.saberpour@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: علی

نام خانوادگی: قنبری

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: qanbari20@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: فروزنده

نام خانوادگی: جعفرزاده پور

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: fjafarzadehpour77@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: تهمینه

نام خانوادگی: شاوردی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: t.shaverdi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مهدی

نام خانوادگی: سعیدی

رشته تحصیلی: ادبیات

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: mehdesaedi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مژگان

نام خانوادگی: محمدی

رشته تحصیلی: الهیات

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: mohammadi.mozhgan@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد

نام خانوادگی: کمالی زاده

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mohammadkamalizadeh@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: اسد

نام خانوادگی: رازانی

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: razani22@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: علی

نام خانوادگی: رنجبرکی

رشته تحصیلی: اقتصاد

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: a_ranjbaraki@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: حسین

نام خانوادگی: منتی

رشته تحصیلی: مديريت بازرگانی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mennati_h@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد

نام خانوادگی: قاسمی

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: ghasemi_siani@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: حسین

نام خانوادگی: حیدری

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: دانشجوي دكتري

نشانی الکترونیکی: hs.heidari@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: اسکندریان

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: eskandaryan@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی