نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-18

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: «طرح تشکیل کارگروه جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» (به شماره ثبت ۵۴۶)، «به منظور تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری داخلی برای حمایت، نظارت و تسهیل در امور رونق تولید و اشتغال...» ارائه شده است (ماده (1) طرح). مهم ترین بخش این طرح، پیشنهاد تشکیل کارگروهی استانی «برای تسهیل و تسریع صدور مجوزهای سرمایه گذاری» است. در گزارش پیش رو، به اختصار سوابق طرح پیشنهادی و ایرادهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):