نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: طرح «جذب مشارکت های مردمی در اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو» با هدف تأمین سرمایه برای اجرای طرح های بخش آب، فاضلاب و برق ارائه شده است. این طرح سعی دارد با ایجاد بازاری برای پیش فروش گواهی ظرفیت انشعاب شبکه های انتقال و توزیع برق و آب از سوی وزارت نیرو، سرمایه لازم را برای اجرای طرح های آب و برق تأمین کند. مواد چهارگانه طرح پیشنهادی به طور کلی موضوع های ایجاد بازار، تضمین مشارکت و نحوه مشارکت در ساخت را تشریح کرده است. طرح با وجود ایجاد زمینه جذب منابع برای طرح های وزارت نیرو، با چالش های اساسی مواجه بوده که می تواند دستیابی به اهداف مدنظر را منتفی کند.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):