نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: پایین بودن سرمایه گذاری و کمبود موجودی سرمایه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های تولید در این بخش مطرح بوده است. ازاین رو موضوع تأمین سرمایه در گردش برای فعالیت های این بخش با روش هایی مانند تأمین تسهیلات ارزانقیمت یا اجرای سایر طرح های متنوع تأمین مالی، همواره به عنوان یک اصل در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. ایجاد «صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» با مشارکت تولید کنندگان نیز یکی از روش های تأمین مالی غیردولتی است که به عنوان وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در قانون تشکیل این وزارتخانه تکلیف شده است. با وجود این ادامه فعالیت صندوق های مذکور و موفقیت آنها در جذب سرمایه، نیاز به مشوق ها و حمایت هایی ازسوی دولت، در قالب تأمین سرمایه و یا اعطای معافیت مالیاتی دارد. طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف اعمال معافیت کلیه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات بر درآمد پیشنهاد شده است. این مهم سابق بر این با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 عملی شد؛ ولی از آنجایی که در این قانون فقط به عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اشاره شده، برای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور این ابهام ایجاد شده است که آیا تنها یک صندوق می تواند از معافیت از مالیات بر درآمد برخوردار شود و یا هر صندوقی که عنوان «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» را داشته باشد، مشمول معافیت مذکور قرار می گیرد؟ ازاین رو طرح حاضر، با جایگزینی واژه «صندوق ها» به جای «صندوق» و ارجاع به ماده قانونی موضوع ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صدد تعمیم معافیت مالیات بر درآمد به کلیه صندوق های مذکور است. در گزارش حاضر به بررسی این طرح و دلایل توجیهی ارائه آن، با توجه به جایگاه و عملکرد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخته می شود.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):