نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز عنصری بقایای انسانی تپه پوستچی با استفاده از ICP-MSگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  دانشگاه هنر شیراز 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
عرب حسنعلی (مسئول طرح)
سرداری علیرضا (همکار طرح)
ایلخان تبسم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1399

کارفرما: دانشگاه هنر شیراز

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: شیراز، چهار راه ادبیات، نبش بلوار چهل مقام، کدپستی: 7146696989
 

چکیده:

استان فارس در مطالعات باستان شناسی ایران جایگاه ویژه ای دارد، با این وجود شواهد باستان شناختی اندکی از دشت شیراز به دست آمده است و این امر بر اهمیت کاوش های انجام شده در تپه پوستچی می افزاید. در خلال کاوش های فصل دوم از ترانشه های D و E تعداد استخوانهای متعلق به سی و چهار فرد برداشت و شناسایی شد. به دلیل اهمیت این محوطه و به منظور درک بهتر از آن، آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی ICP-MS) برای بررسی ارتباط میزان غلظت عناصر در استخوانهای انسان با محیط پیرامونی در نظر گرفته شد. در این راستا، میزان غلظت عناصر آلمینیوم، Fe)( آهن، Al)( Ba) ( و باریم Ca) ( کلسیم، Cu)( مس، Mg)( منیزیم، P)( فسفر، Sr)( استرانسیوم، Zn)( زینک در نمونه های استخوانی و خاکی مورد بررسی قرار گرفت. پانزده نمونه استخوان انسانی به صورت رندوم از میان گروههای سنیِ نابالغ، نوجوان، بزرگسال و شش نمونه از خاک بستر تدفین ها برای انجام آنالیز عنصری انتخاب گردید. در ادامه تأثیر چهار متغیر سن، جنسیت، مکان نمونه برداری و خاک محوطه بر میزان غلظت عناصر با استفاده از نرمافزار SPSS و شیوه ی رگراسیون خطی گام به گام و همزمان بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان میدهند که گروه سنی، عوامل محیطی و روند دیاژنسیس بر میزان غلظت عناصر در استخوانها داشته است و در چنین شرایطی استفاه از این شیوه برای بازسازی پدیدهها در طول حیات امکانپذیر نخواهد بود. در بررسی دادهها Al بیشترین میزان وابستگی از محل نمونه برداری و بیشترین میزان تأثیرپذیری عناصر، Ba Sr، P، Mg، Cu، Ca از متغیر سن بوده است. این در حالی است که Fe و Zn بیشترین وابستگی را به متغیر جنسیت نشان داده اند.SPSS,دوران اسلامی,آنالیز عنصری,انسان شناسی جسمانی,ICP-MS,تپه پوستچی

 
 
Title:

Elemental analysis of human bone by using ICP-MS, Tappeh Poustchi, IranAbstract:

Fars province plays a crucial role in archaeological studies in Iran. Despite the central region of Fars, limited archaeological evidence has been discovered in Shiraz plain, leading to the importance of Tappeh Poustchi project. During the second season, thirty-four individuals were unearthed and identified, all of which were obtained from two trenches E and D. To increase our knowledge of this vital area, ICP-MS analysis has been used to shed light into the relationship between bone's components and its surrounded environment, as well as the possibility of reconstructing lifetime events by applying the method. Elemental analysis was based on evaluation of nine components either in bones and soils sample, including aluminum (Al), iron (Fe), zinc (Zn), strontium (Sr), phosphorus (P), magnesium (Mg), copper (Cu), Calcium (Ca) and barium (Ba). Fifteen samples were randomly selected from immature, adolescent and adult skeletal remains for analysis; in addition, six soil samples from features and layers in which burials were located. Afterwards, the dependency of those concentrations on four variables, which means age group, gender, place of sampling and soil, has evaluated by using linear regression with Stepwise and Inter methods in SPSS. The results show that the concentration of elements in the bone has significantly affected by age variable, taphonomic factors and diagenesis process. Under this circumstance, using this approach to reconstruct lifetime events, such as paleodiet, is unreliable. While a majority of components, consisting Sr, P, Mg, Cu, Ca and Ba, are considerably influenced by the age variable, Al shows different behaviour and mainly dependent on the sampling place. Likewise, Zn and Fe in which have demonstrated a substantial dependence on the gender variable.Keyword(s): Tappeh Poustchi,ICP-MS,Islamic period,Physical anthropology,Elemental analysis,SPSS