برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازنمایی منظر و معماری بومی در طراحی های سهراب سپهری (رویکردی پدیدارشناسانه)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  دانشگاه هنر شیراز 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین 1399

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: شیراز، چهار راه ادبیات، نبش بلوار چهل مقام، کدپستی: 7146696989
 

چکیده:

سهراب سپهری )1307-1359) ازجمله شاعران بحث برانگیز ایران بوده است. آثار زیادی پیرامون زندگی و شعر او نوشته شده است. یکی از مهم ترین وجوه در تحلیل آثار او، تعلق وی به مکتب رمانتیک گرایی در ادبیات ایران است که این موضوع پرداختن به نگاه او به منظر و معماری بومی به ویژه معماری و منظر روستایی مناطق حاشیه ی کویری را مهم و ارزشمند می نماید. مجموعه ی متنوعی از طراحی ها و نقاشی ها او از این میراث برجای مانده است که هر یک در جای خود ارزش مطالعه و بررسی را دارند. بااین حال، طراحی های او کمتر موردتوجه منتقدان هنری بوده است. در این پژوهش مجموعه ای از طراحی های سهراب سپهری در واپسین سال های حیات وی انتخاب شده اند. این طراحی ها شامل 145 طرح 1356 از مناظر گوناگون تهیه شده اند. با استفاده از پدیدارشناسی غیر-هستند که طی سال های 58 و « افق سازی »، « تحویل پدیدارشناسانه » سوپژکتیو و نگاهی هرمنوتیک، فرآیندی سه مرحله ای شامل برای خوانش این آثار اتخاذ شده است. همچنین مدلی برای خوانش اثر هنری « یافتن اشکال ساختاری » پیشنهاد شده که بر مفاهیم اولیه پدیدارشناسی و به ویژه پدیدارشناسی مکان پایه گذاری شده است. نتایج و « درخت »، « کوه » نشان می دهند که اجزای سازنده منظر و معماری بومی در تجربه ی زیسته ی سهراب شامل هستند. عناصر دیگری همچون پوشش های گیاهی (بوته ها) و سنگ ها نیز در این میان به عنوان « معماری » عناصر فرعی دیده می شوند که در مرتبه ی بعدی قرار دارند. مسیر یا جوی آب نیز عنصر دیگری است که در و « وضعیت »، « موقعیت » طرح های سهراب قابل مشاهده هستند. خوانش این عناصر در طرح ها ش امل هستند. تحلیل این عناصر نشان دادند که ساختار غالب در بازنمایی منظر طبیعی در این « جزئیات » طرح ها شامل ترکیب بندی کوه ها و تپه ها به صورت قطر راست است. درختان در بیشتر موارد به صورت توده ای و با جزئیات ترسیم شده اند و در میان زمینه جای گرفته اند. سنگ ها بیشتر وضعیتی گروهی دارند و سطح » در پیش زمینه با جزئیات اندکی رسم شده اند. منظر در طراحی های موردبررس ی از سهراب در موردتوجه است و منظر کلان به ندرت ترسیم شده است. تحلیل ساختار مکان در آثار موردبررس ی « میانی است. « چشم انداز درهم بافته و مرکب » نشان می دهد که منظر بومی بازنمایی شده در این آثار، نوعی دو گونه معماری بازنمایی شده هستند که مرزهای میان خود و درختان را مبهم جلوه « خانه » و « آبادی » با انحنای خود مرز میان آسمان و بنا را ساخته است و دیوارها با روز ن هایشان « سیمای بام ». می دهند درون را با بیرون مرتبط می نموده اند و کنترل می کردند. درعین حال نوعی پیوستگی میان درون و بیرون نیز وجود دارد. سه لایه گوناگون تودرتو در طراحی های سهراب سپهری شکل گرفته است. درونی ترین لایه، لایه ی انسان ساخت معماری است، لایه میانی درختان توده ای هستند و لایه بیرونی، کوه ها و تپه ها را « آنجا » و « اینجا » شامل می شود. طراح/ ناظر همیشه در لایه بیرونی جای داده است و به این ترتیب مفهوم شکل گرفته است. مدل های گرافیکی ترسیم شده، یافته ها را نمایش می دهند.کلیدواژگان: سهراب سپهری,ساختار مکان,معماری بومی,سیمای بام,درخت

 
 
Title:

Representation of Landscape & Vernacular Architecture in Sohrab Sepehri Drawings (A Phenomenological Approach)Abstract:

Sohrab Sepehri (1928-1980) was one of Iran's most controversial poets. Much has been written about his life and poetry. One of the most important aspects in analyzing his works is his belonging to the Romanticism in Iranian literature, which makes it important to consider his view of landscape and vernacular architecture, especially the Iranian rural landscape of desert areas. His diverse collection of drawings and paintings has left a legacy that is well worth the study. However, his drawings have received less attention from art critics. In this study, a series of drawings by Sohrab Sepehri were selected in the last years of his life. These drawings include 145 pieces made from various landscapes during 1976-79. Using a non-subjective phenomenology and hermeneutical perspective, a three-step process including "phenomenological reduction (Epoché )", "horizonlization" and "finding structural forms" has been adapted to read these works. A model for reading a work of art based on the basic concepts of phenomenology and in particular phenomenology of place is also proposed. The results show that the components of landscape and vernacular architecture in Sohrab's lived experience include "mountain", "tree" and "architecture". Other elements, such as vegetation (bushes) and rocks are also seen as lateral elements. Water is another element that is visible in Sohrab's drawings. The readings of these elements in the drawings include "position", "status" and "details". The analysis of these elements indicates that the dominant structure in the natural landscape representation in these designs included the composition of mountains and hills in the right diameter. Most of the trees are massively detailed and laid out in the background. The rocks are mostly groupedlike, with little detail in the foreground. The landscapes in the drawings were at the "middle level" of interest and the macro landscape is rarely drawn. The analysis of the structure of the place in the studied shows that the vernacular landscape represented in these works is a kind of "complex landscape". "Village" and "house" are two types of architectures represented that blur the boundaries between themselves and trees. The rooftop-scape has curved shapes which shaped the boundary between the sky and the building. Walls with their openings are connecting and controlling the inside-outside relations. At the same time, there is a kind of connection between inside and outside. Three different nested layers are formed in Sohrab Sepehri's designs; the innermost layer is the man-made layer of the architecture, the middle layer is the mass of trees, and the outer layer includes mountains and hills. The designer / spectator is always in the outer layer, so the concept of "here" and "there" is formed. The graphical models represent these findings.Keyword(s): Sohrab Sepehri,Place Structure,Vernacular Architecture,Roofscape,Tree