نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فنی روش های تولید سنگ مصنوعی از پسماندهای معدنیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  شرکت کانی بردینه سنندج (سهامی خاص) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1398

کارفرما: شرکت کانی بردینه سنندج

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار قلمداد شده و توسعه سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی در گرو پایداری و کارکرد صحیح آن معنا و مفهوم پیدا می کند، از این رو حوزه معدن نیز با توجه به ضایعات و پسماند های گسترده ای که در محیط زیست از خود جای می گذارد، مورد توجه قرار گرفته است. با پیشرفت بشر روش های متعددی جهت بازیافت و نگهداری باطله های معدنی پیشنهاد گردیده است. تبدیل باطله ها به سنگ مصنوعی را می توان روشی اقتصادی و مناسب جهت مدیریت پسماند های معدنی دانست. سنگ مصنوعی ترکیبی از پسماند های معدنی، مواد پرکننده، رنگ ها و یک ماده چسباننده مانند رزین های پلیمری و یا سیمانی است. فرآیند تولید سنگ مصنوعی از پسماند ها و ضایعات شامل دو روش پایه سیمانی و پایه رزینی می باشد. به منظور بررسی کیفیت سنگ ها آزمایش های مکانیک سنگ بر روی نمونه هایی با هندسه استاندارد تحت شرایط بارگذاری دقیق و مشخص انجام می شود که هدف از انجام این آزمایش ها تعیین و تعریف مقاومت نهایی، کیفیت جذب آب و درصد تخلخل سنگ مصنوعی در پاسخ نمونه آزمایشی تحت این شرایط کنترل شده می باشد. در آزمایش های مبتنی بر خواص مکانیکی سنگ در درجه اول موارد مورد نظر مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، ازمون جذب آب و آزمون تخلخل می باشند. این داده ها به طور معمول جهت مقایسه نمونه های دارای پسماند و ضایعات معدنی با دیگر سنگ ها و معیار های استاندارد سنگ مصنوعی استفاده می شوند. نتیجه تحقیقات بروی نمونه های مختلفی که تحت روش های گوناگون تولید شده اند، مقاومت فشاری سنگ طبیعی 52 مگاپاسکال را نشان داد، در حالی که مقاومت فشاری سنگ مصنوعی بیشتر بود، برای نمونه در تحقیقی میانگین مقاومت فشاری. 49/ 96مگاپاسکال ثبت شده، بیانگر مقاومت قابل قبول نمونه های سنگ مصنوعی می باشد. همچنین با بررسی تخلخل و جذب آب سنگ های مصنوعی، نتایج بیان داشت، نمونه ها از جذب آب و درصد تخلخل پایین تری نسبت به سنگ طبیعی برخوردار می باشند و می توانند به عنوان جایگزین مناسبی برای سنگ های طبیعی تلقی گردند، ایضاً با بهره گیری از این روش ضمن حفظ محیط زیست می توان از پسماند ها و ضایعات معدنی مجدداً استفاده کرد و به محصولی کاربردی در صنعت ساختمان تبدیل نمود.پساب,سنگ مصنوعی,معدن,پسماند.,مصالح ساختمانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):