نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تکوین و فراساختار سلول تخم حاصل از تخمک بازسازی شده به روش انتقال هسته با اسپرم فعال شده در محیط آزمایشگاهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت آموزشی جهاددانشگاهی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شاهوردی عبدالحسین (پژوهشگر)
موحدین منصوره (استاد راهنما)
رضازاده مجتبی (استاد مشاور)
کاظمی آشتیانی سعید (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تکوین و فراساختار جنین های حاصل از تخمک موش مسن بازسازی شده به روش انتقال هسته و اسپرم فعال شده و همچنین مقایسه فراساختار و ایمونوسیتوشیمی و سیتوژنتیک این جنین های بازسازی شده با جنین های از تخمک پیر و جوان است. برای تشکیل جنین حاصل از تخمک بازسازی شده، کاریوبلاست از تخمک موش مسن L حاصلء موش جوان بی هسته شده ) 6 هفته( با تکنیک II 7-9 ماه( بهمراه سر اسپرم فعال شده با کلسیم یونوفور به تخمک متافاز ( پیزو منتقل گردید. میزان زنده بودن و میزان لقاح تا 4 تا 5 ساعت پس از انکوبه شدن دنبال گردید. برای تعیین موقعیت ماده حاوی ساکارز ) 3%( و برای تعیین ماده ژنتیکی تخمک جوان از محیط حاوی KSOM ژنتیکی تخمک پیر از محیط کشت 2 حاصل از تخمک پیر بازسازی شده در گروه PN هوخست ) 5 میکروگرم بر میلی لیتر( استفاده گردید. میزان تشکیل جنین اسپرم تیمار نشده با کلسیم ) 44 %( و در گروه کنترل ) 44 %( مشاهده گردید که اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد. در بررسی میکروسکوپ الکترونی، جسمک قطبی و قطعات سلولی در فضای زیر زونا دیده می شود. فضای زیر زونا در جنین حاصل از تخمک پیر بازسازی شده و حاصل از تخمک پیر وسیع تر و میکروویلی ها منظم بودند. ارگانل ها بخصوص میتوکندری و رشته های بینابینی در سه گروه مشاهده گردیده که در گروه پیر توزیع آن متفاوت و در اطراف هسته متمرکز بود. در حالیکه در تخمک جوان و بازسازی شده توزیع منظمی داشت. در جنین های حاصل از تخمک بازسازی شده اجسام باقی مانده و قطره های چربی پیش از تخمک جوان و پیر بود. در بررسی ایمونوسیتوشیمی، میزان و تراکم دوک و بتاتوبولین در جنین های حاصل از تخمک جوان بیشتر از تخمک پیر و بازسازی شده بود. در بررسی سیتوژنتیک نیز در جنین های حاصل از تخمک پیر ساختار غیر طبیعی کروموزومی مشاهده گردید و در جنین های بازسازی شده نیز امکان شمارش کروموزوم بدلیل بازنشدن ماده ژنتیکی و کروماتین ها میسر نگردید. نتایج این مطالعه نشان داد که بازسازی تخمکهای پیر و بهینه شدن تکنیک های موجود احتمالا می تواند در آینده بر مشکلات لقاح و تکوین جنینهای حاصل از تخمکهای پیر غالب شد.مطالعه فراساختار,انتقال هسته,تخمک بازسازی شده,تخمک موش

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):