مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر عملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهره‏ برداری از جلبک‏ های دریای خزر در تولید مکمل‏ه ای غذایی دام و طیور

پژوهشگران: 
انصاری محمدصابر (مسئول طرح)
قلی زاده فاطمه (همکار طرح)
حاجاتی حسنا (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و پری بیوتیک بر عملکرد رشد، فلور میکروبی روده و برخی از متابولیت های خون ماهی قزل آلا رنگین کمان انجام شد. روش: این آزمایش با استفاده از 400 قطعه ماهی قزل آلا رنگین کمان (وزن اولیه 10 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 20 قطعه ماهی در هر تکرار انجام شد. جیره های آزمایش شامل جیره غذایی کنترل (بدون افزودنی)، 3 سطح جلبک (1000، 1500 و 2000 گرم در تن) و یک سطح پری بیوتیک (1000 گرم در تن) به عنوان کنترل مثبت بود. ماهی ها به مدت 56 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج: نتایج این پروژه نشان داد که استفاده از جلبک (2000 گرم در تن) و پری بیوتیک، موجب افزایش وزن نهایی و همچنین کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0. 05). اضافه کردن پری بیوتیک و جلبک در سطح2000 گرم در تن باعث کاهش تعداد کلنی های کلیفرم های روده و از سوی دیگر افزایش تعداد کلنی های باسیلوس سوبتیلیسدر روده گردید (P<0. 05). فعالیت آنزیم پروتئاز در ماهی تغذیه شده با 2000 گرم جلبک در تن بالاتر بود. بنابراین به نظر می رسد که جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس اثر مثبتی بر عملکرد رشد و سلامت روده در ماهی قزل آلا رنگین کمان دارد.کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس,عملکرد رشد,فلور میکروبی روده,قزل آلا رنگین کمان

 
 
Title:

The effect of different levels of alga (spirulina) on performance of rainbow trout (oncorhynchus mykiss)Abstract:

Target: This study was carried out to study the effect of different levels of algae (Spirulina platensis) and prebiotic on growth performance, intestinal microbial flora and some blood metabolites of rainbow trout (oncorhynchus mykiss). Methodology: A total of 400 rainbow trout with initial weight of 10g were used in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replicates. Experimental diets included control diet (with no addition), 3 levels of algae (1000, 1500 and 2000 g/Ton diet), and one level of prebioic (1000g/Ton) as a positive control were fed to fish for 56 d. Results: Results showed that using prebiotic and algae (2000 g/Ton) increased final weight and also decreased feed conversion ratio of fish compared with control group. Adding prebiotic and algae (2000g/Ton) decreased intestinal coliforms, however, they increased intestinal bacillus count. The protease activity was higher in the intestine content of fish fed with 2000 g algae/Ton diet. In conclusion, it seem that Spirulina have positive effect on growth performance and intestinal health of rainbow trout.Keyword(s): Spirulina,growth performance,intestinal micro flora,rainbow trout