برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مؤلفه ها و تعیین کننده های شادکامی در شهر تهران و کرجگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان البرز 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نوفرستی اعظم (مسئول طرح)
حسن آبادی حمیدرضا (همکار طرح)
سلیمانی علی اکبر (همکار طرح)
گنجی نیما (همکار طرح)
فرمانی شیوا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های شادکامی در شهر تهران و کرج و ساخت پرسشنامه برای سنجش این مؤلفه ها انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش بنیادی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها یک پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. برای انجام این پژوهش ابتدا 18 متخصص در حوزه های مختلف مربوط به شادکامی و 60 نفر از افراد عادی به شیوه نمونه گیری با حداکثر تنوع در سطوح مختلف سنی، جنسیتی، اقتصادی &#x2013; اجتماعی و تحصیلی از جامعه افراد 18-65 سال شهر تهران و کرج انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. بعد از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی با در نظر گرفتن ملاک های اعتبار در پژوهش کیفی، نتایج تحلیل کیفی طبقه بندی شد. سپس بر اساس نتایج تحلیل کیفی برای هر کدام از مؤلفه های استخراج شده از تحلیل کیفی، گویه هایی ساخته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با توجه به نظرات متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و در یک نمونه اولیه اعتبار پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ (92/0 p<0/001, r=) محاسبه گردید. در نهایت، پرسشنامه با 70 سؤال در یک نمونه 500 نفری با نمونه گیری خوشه ای از مناطق مختلف تهران و کرج برای انجام تحلیل عاملی با شیوه تحلیل مؤلفه های اصلی اجرا گردید. نتایج: یافته های به دست آمده از تحلیل داده های کیفی نشان داد که شرکت کنندگان مفهوم شادکامی را در دو مقوله پیشرفت فردی و احساس آرامش و رضایت درونی ادراک می کنند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد، هفت مؤلفه 1) تأمین مایحتاج اولیه زندگی، رفاه و سلامتی 2) عواطف و هیجانات 3) روابط 4) دستاورد، رسیدن به اهداف و خواسته ها در زندگی 5) ارزش های معنوی 6) توانایی ها و ویژگی های شخصیتی7) انتخابگری، داشتن حق آزادی و انتخاب، تعیین کننده های شادکامی از دید افراد شرکت کننده در پژوهش بودند. یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی به شیوه تعیین مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس 6 عامل عواطف مثبت، نبود علایم و نشانه های افسردگی، داشتن هدف و معنا در زندگی با تمرکز بر تقویت توانمندی های فردی، انتخابگری، داشتن روابط گرم و صمیمی و تأمین نیازهای اولیه و رفاه را تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیّت شادکامی در ارتقاء پیشرفت جامعه، آگاهی از مؤلفه های بومی شادکامی و استفاده از این یافته ها برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص ارتقاء سطح شادکامی و نشاط در ایران سودمند به نظر می رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):