برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازشناسی نقشمایه های قالی با تاکید بر توصیفگر شکلگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
غالبی حمیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از کالاهای تولیدی ارزشمند اقتصادی قالی است. مشخصه های طرح، رنگ، بافت و کیفیت مواد نقش اساسی در ارزش این کالا دارند. اگر بخواهیم قالی ایرانی ارزش خود را در بازارهای جهانی حفظ کند می بایست طرح و نقش های قدیمی به نام ایران حفظ شود و طرح های جدید ماندگار خلق شود. در گام نخست می بایست طرح های موجود جمع آوری و ساختاربندی شود. برای آنکه رایانه به این صنعت وارد شود و از قابلیت های آن استفاده کرد، لازم است طرح ها به تصویری قابل پردازش توسط رایانه تبدیل شوند. توصیف هر طرح و شناخت طرح ها برای بازشناسی آنها، گامی دیگر در این زمینه است.
برای گام نخست، بعد از انتخاب محدوده مناطق قالیبافی، جمع آوری طرح ها، روبش آنها، جبران سازی تصاویر و جداسازی نقش مایه های اصلی، تمامی نقش مایه ها ساختاربندی می شود. در گام دیگر به کمک پیش پردازش هایی، نقاط پیرامونی هر نقش مایه بدست می آید. در میان روش های مبتنی بر منحنی پیرامونی شکل، هر نقش مایه با توصیفگر فوریه توصیف می شود. با استفاده از دسته بند نزدیکترین فاصله و معیار های فاصله های مختلف اقلیدسی، اقلیدسی نرمالیزه شده و مهالانوبیس، کلاس ها بازشناسی می شوند. برای بهبود روش بازشناسی از تغییر تعداد مولفه بردار ویژگی و کاهش طول بردار به وسیله تبدیل بردار ویژه استفاده می شود.
پایگاه داده ای شامل 859 نقش مایه و با ساختار منظم تشکیل شد.
الگوریتم بازشناسی برای 17 کلاس و زیر کلاس و بردار ویژگی با طول 8 مولفه با استفاده از دسته بند نزدیکترین فاصله با معیار فاصله مهالانوبیس و نرخ بازشناسی 72.3% برای داده های آموزشی و 69.4% برای داده های آزمایشی به دست آمد.کلیدواژگان: قالی، توصیفگر شکل، بازشناسی، نقشمایه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):