برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرش دستباف در کشور آلمان به منظو ارائه روشهای مناسب بازاریابی فرش دستباف ایران در کل کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق با عنوان بررسی روشهای مناسب بازاریابی فرش دستباف ایران در بازار کشور آلمان، ضمن شناسایی رقبای فرش دستباف ایران در کشور آلمان درصدد یافتن استراتژی های مناسب بازاریابی در آن کشور برای افزایش سهم فرشهای دستباف ایرانی در آن بازار می باشد.
برای این منظور استراتژیهای مایکل پورتر (تمایز، رهبری هزینه و تمرکز) و آمیخته های بازاریابی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که عمده رقبای ایرانی در کشور آلمان عبارتند از چین، هند، پاکستان، ترکیه و نپال می باشند
.
همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که آمیخته محصول با استراتژی های تمایز و تمرکز رابطه معنی داری دارد، به طوری که رابطه با استراتژی تمایز مستقیم اما با تمرکز معکوس است. آمیخته قیمت با استراتژی های تمایز و رهبری هزینه رابطه مستقیم و معنی داری دارد
.
آمیخته توزیع با استراتژی های تمایز و تمرکز رابطه معنی داری دارد. به طوری که این رابطه با استراتژی تمایز معکوس ولی با استراتژی تمرکز مستقیم است. آمیخته ترفیع با استراتژی های تمایز و رهبری هزینه رابطه مستقیم و معنی داری دارد. آمیخته های کیفیت محصول، ترفیع، توزیع و قیمت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بازاریابی صادرات فرش دستباف دارند. استراتژیهای تمرکز، تمایز و رهبری هزینه هم به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بازاریابی صادرات فرش دستباف دارند
.کلیدواژگان: فرش دستباف، بازاریابی، آلمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):