برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه اثرات روشهای مختلف قیچی کردن و روگیری فرش دستبافگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
احمدی زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مراحل تکمیل فرش دستباف، پرداخت می باشد که این عملیات یا در ضمن بافت قالی و به وسیله قیچی انجام می گردد و یا پس از اتمام بافت به وسیله قیچی مخصوص و کارد و ماشینهای پرداخت انجام می شود. این طرح تحقیقاتی به منظور شناسایی روشهای مختلف قیچی کردن و روگیری فرش دستباف و مقایسه آنها و رفع مشکلات احتمالی تعریف و انجام شد. برای انجام آن در مرحله اول با توجه به اطلاعات موجود در کتابها و اسناد مختلف شناسایی و دسته بندی اولیه انجام گردید. سپس کارت مشاهده و پرسشنامه ای تدوین و طراحی شد و پس از تست و تایید آن در مناطق مورد مطالعه طرح به تعداد کافی در هر منطقه تکمیل گردیدند. در نهایت اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها، فیلم و عکسها دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. از روی مطالعاتی که روی ابزار در مناطق مورد مطالعه طرح انجام شده بود طراحی مناسب با توجه به دلایل بروز اشکال برای ابزار انجام گرفت تا در طرحهای تحقیقاتی در اجرا مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. معایب و مزایای هریک از روشهای قیچی کردن و روگیری نیز بررسی شده و راه حلهایی برای رفع بهبود آنها ارائه گردید.کلیدواژگان: فرش دستباف، قیچی کردن، روگیری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):