نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر آنتی اکسیدانها و ممانعت کننده ها بر بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش (جلد سوم: بررسی تاثیر رتینوئیک اسید بر بلوغ آزمایشگاهی و تکوین تخمکهای نارس موش و جنین های بدست آمده از لقاح آنها)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ویتامین A و همه متابولیتهای آنها تنظیم کننده های رشد سلول، تشکیل ریخت جنین و تمایز در بسیاری از انواع سلولها هستند. این ترکیبات که جزء خانواده رتینوئیدها می باشند، عملکردی اساسی و بنیادی در کنترل رخدادها در طول چرخه سلولی داشته و بر روی ادامه تکثیر و تمایز سلولها در طول یک مسیر بیوشیمیایی معین نقش دارند. رتینوئیک اسید همه ترانس از جمله مهمترین رتینوئیدها در تشکیل جنین مهره داران می باشد، علاوه بر آن بقای حاملگی در پستانداران قویا به نوع همه ترانس رتینوئید ها بستگی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رتینوئیک اسید همه ترانس با دزهای مختلف بر از سرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنینهای حاصل از آن می باشد. در این تحقیق تخمکهای نارس از موشهای ماده نژاد NMRI در سن 8ـ6 هفته ای در شرایط استریل از تخمدانها استخراج و به طور تصادفی در گروههای آزمون، شم وکنترل قرار داده شدند. رتینوئیک اسید همه ترانس در دزهای 0.25 (گروه آزمون 1)، 0.5 ( گروه آزمون 2)، 1 ( گروه آزمون 3) و 2 میکرومولار (گروه آزمون 4) و اِتانل مطلق (گروه شم) به عنوان حلال در دز 0.2 درصد (حجمی / حجمی) به محیط کشت بلوغ MEM-a حاوی 100 میلیIU  در میلی لیترrFSH ،7.5 IU  در میلی لیترhCG  و 5 درصدFCS  اضافه شدند. همه گروهها جهت فرآیند بلوغ به مدت 24 ساعت در داخل انکوباتور قرار داده شدند و تخمکهایی که به مرحلهMII (Metaphase II)  رسیده بودند جدا و جهت عمل لقاح درکنار اسپرم موشهای نر همان نژاد قرار گرفتند. فرایند از سرگیری میوز، بلوغ، تشکیل جنین و تکوین آن تا مرحله بلاستوسیست توسط میکروسکوپ معکوس مشاهده و نتایج حاصل با آزمون آماری  Chi-Square بررسی شد. درصد تخمکهای باقیمانده در مرحله(Germinal Vesicle) GV  در گروه کنترل، گروه شم و گروههای آزمون به ترتیب 23.6، 25.38، 15.68، 14.82، 18.1 و 9.73 بود. که نشان داد، درصد تخمکهای باقیمانده در مرحلهGV  در گروه آزمون 4 نسبت به سایر گروهها کمتر است. درصد از سرگیری میوز در گروه کنترل، گروه شم و 4 گروه آزمون به ترتیب 76.4، 74.61، 84.31، 85.17، 81.9، 90.26 و بلوغ تخمک 60.8، 60، 64.31، 65.77، 70 و 78.27 بود. نرخ از سرگیری میوز در گروه آزمون 1 (P<0.01)، در گروه آزمون 2 (P<0.001)، در گروه آزمون 3 (P<0.05) و در گروه آزمون 4 (P<0.0001) نسبت به گروه کنترل افزایـش معنی داری را نشان داد. نرخ بلوغ تخمک در گروه آزمون 3 (P<0.01) و در گروه آزمون 4 (P<0.0001) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان داد. در گروه آزمون 4، نسبت جنینهایی که به مرحله 2 سلولی 24 ساعته(P<0.01) ،2  سلولی 48 ساعته (P<0.05)، مورولای 72 ساعته(P<0.0001) ، بلاستوسیست 96 ساعته(P<0.05)  و بلاستوسیست 120 ساعته(P<0.01)  رسیدند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری را نشان دادند. از نتایج بدست آمده اینگونه استنباط می شود که افزودن 2 میکرومولار رتینوئیک اسید به محیط کشت بلوغ حاوی تخمک، بلوغ و تکوین تخمکهای نارس موش را در محیط آزمایشگاهی بهبود می بخشد.رتینوئیک اسید، بلوغ آزمایشگاهی، موش، تخمک نارس

 
 
Title:

Effect of Antioxidants and inhibitors on in vitro maturation & development of immature mouse oocytes Volum3: Effect of retinoic acid on maturation and development of immature mouse oocytes in vitroAbstract:

Vitamin A (All-trans-retinol) and its metabolites are regulators of cellular growth, types of cell. These compounds, members of the retinoid family, play a fundamental role in controlling events during the cell cycle, affecting decisions to continue proliferation or to differentiate along a specific pathway. The all-trans-retinol metabolite retinoic acid is the most important retinoid for vertabrate embryogenesis, although maintenance or pregnancy in mammals is strongly dependent on all- trans- retinol. To study the effect of all-trans retinoic acid on resumption of meiosis, maturation and resulting embryo development of immature mouse oocytes in vitro. The NMRI female mouse strain (6-8 weeks old) were killed then germinal vesicles of the oocytes were collected from ovaries and cultured in maturation medium MEM-a contain, 100 mlIU/ml rFSH+7.5 IU/ml hCG+5% FCS (Control group). The all-trans retinoic acid at levels of 0.25, 0.5, 1, 2 mM and ethanol (Sham) 0.2% (v/v), were imposed to oocytes at maturation medium. After 24 hours the matured oocytes were fertilized with spermatozoa in T6 medium and cultured for 5 days.
Adding t- RA causes meiotic progression and extrusion of the first polar body (Nuclear maturation), while the combined cytoplasmic and nuclear maturation was measured indirectly by the oocytes ability to undergo fertilization and further embryonic development. The retinoic acid supported progression and resumption of meiosis, Metaphase II, formation of morula, blastocyst, in rates comparable to control group. The percentage of the oocytes remained at the GV stage was fewer in group 4 than the other groups (23.6, 25.38, 15.68, 14.82, 18.1, 9.73) respectively (Control, Sham and low to high dose t-RA). The percentage of resumption of meiosis (GVBD+MII) in control and other groups were (76.4, 74.61, 84.31, 85.17, 81.9, 90.26) respectively. The rate of GVBD + MII in control group was significantly decreased in group 1 (P<0.01), group 2 (P<0.001), group 3 (P<0.05) and group 4 (P<0.001). The rate of oocytes developing to the MII stage of maturation was significantly increased with 2
mM t-RA treatment (group 4) compared to other groups (60.8, 60, 64.31, 65.77, 70, 78.27) respectively (P<0.0001). The rate of embryo formation at 2-cell/24 hours (24h) stage between control and groups 3 and 4 was significantly decreased (P<0.05, P<0.01) respectively. At 8-cell/96h the rate of embryo formation between control and groups in 1 and 2 was significantly decreased (P<0.05). The percentages of embryo reaching to morula/72h stage were significantly increased between control and groups 3 and 4 (P<0.0001). The percentage of embryo that developed to blastocyst/96h and 120h stage was significantly increased in medium containing 2mM t-RA in comparison to other groups (P<0.05, P<0.01).
These results showed that 2?M retinoic acid enhanced mouse oocytes maturation in vitro and improved embryonic development respectively.Keyword(s):