نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی آنزیم های نشانگر سلول های عضله قلبی مشتق از سلول های بنیادی جنینی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی - جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح قابل بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در این مطالعه پس از کشت و تمایز سلول های بنیادی جنینی به سلول های عضله قلب و نیز جداسازی سلول های عضله قلب از نوزاد موش، به منظور استخراج آنزیم برای مطالعات سینتیکی، سلول ها با سونیکاتور لیز گردید و بررسی مشخصات سینتیکی به کمک روش های سنجش آنزیمی انجام شد. به منظور جداسازی و شناسایی پروتئین های موجود در دو نمونه، استخراج پروتئین به کمک روش های شیمیایی انجام گرفت و پروتئین های استخراج شده بکمک الکتروفورز دو بعدی جدا شدند و لکه های پروتئینی با طیف سنجی شناسایی شد.
پس از مشاهده فعالیت آنزیم ها به روش اسپکتروفوتومتری، ثابت های سینتیکی محاسبه گردید که در مورد،
ldh در سلول های قلبی مشتق از سلول های بنیادی فعالیت ویژه آنزیم برابر 16.78-1.02 μmolmin-1mg-1 و KmNAD+ برابر 0.37-0.03 mM و در سلول های قلبی نوزاد موش فعالیت ویژه آنزیمμmolmin-1mg-1 29.41-1.87و KmNAD+ برابر 0.69-0.04 mM به دست آمد. PH بهینه هر دو نمونه در واکنش رفت برابر 8 بود و بیشترین میزان فعالیت ویژه آنزیم حاصل از سلول های بنیادی در دمای 65 درجه سانتی گراد و نمونه طبیعی در 60 درجه سانتی گراد به دست آمد. در مورد CK، در سلول های عضله قلبی مشتق از سلول های بنیادی فعالیت ویژه آنزیم برابر43.48-2.04 μmolmin-1mg-1 و KmcrP برابر 3.26-0.26 mM و در سلول های عضله قلبی نوزاد موش فعالیت ویژه آنزیم برابر 43.48 μmolmin-1mg-1، Kmcrp برابر 5.67-0.35 mM به دست آمد. PH. بهینه، به ترتیب برای آنزیم حاصل از سلول های قلبی مشتق از سلول های بنیادی و سلول های قلبی طبیعی برابر 7 و 5.6 بود و دمای بهینه برای آنزیم حاصل از هر دو نمونه در 45 درجه سانتی گراد به دست آمد. در مطالعه پروتئوم حاصل از دو نمونه درصد حجمی برخی از پروتئین های میتوکندریایی شناخته شده نشان داد که میزان بیان برخی از آنزیم های حاصل از سلول های قلبی مشتق از سلول های بنیادی کمتر از سلول های قلبی طبیعی است.
در مجموع نتایج نشان می دهد که سلول های قلبی حاصل از سلول های بنیادی از نظر برخی ویژگی های سینتیکی آنزیمی و میزان بیان پروتئین های سلولی با سلول های قلبی طبیعی اختلاف دارند. از آنجایی که سلول های بنیادی جنینی و مشتقات آنها مدلهای بسیار خوبی برای مطالعات تکوینی محسوب می شوند محققان درصدد تولید سلول های قلبی بالغ مشابه با سلول های قلبی طبیعی هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):