نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر ماده زمینه برون سلولی (ماتریژل و کاردیوژل) بر تمایز کاردیومیوسیت ها از سلول های بنیادی جنینیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ 4 مقاله فارسی و 1 مقاله انگلیسی
چاپ 2 خلاصه مقاله فارسی
نوشتن 1 پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری پزشکی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مطالعه تکوین قلب پستانداران، به دلیل فقدان مدل آزمایشگاهی مناسب، مشکلات فراوانی دارد. سلول های بنیادی جنینی، سلول های پرتوانی هستند که قابلیت تمایز به انواع سلول های سه لایه زاینده جنینی و از جمله کاردیومیوسیت ها را دارند. ماده زمینه برون سلولی (ECM) بر رشد سلول ها و خصوصیات موروفولوژیکی و فعالیت آن ها اثر می گذارد. مطالعه حاضر به بررسی اثر ECM بر خصوصیات ژنوتیپی، فیزیولوژیکی و فراساختاری کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی جنینی می پردازد. اجسام شبه جنینی از سلول های بنیادی جنینی موش رویان B1 (مشتق از موشC57BL/6) ) تهیه شدند و بر ECM مشتق از فیبروبلاست قلب (کاردیوژل)، ECM تجاری (ماتریژل) و بدون ECM (کنترل) برای 21 روز کشت شدند. خصوصیات کاردیومیوسیت ها با ایمونوسیتوشیمی،RT-PCR و داروهای کرونوتروپی ارزیابی گردید. فراساختار کاردیومیوسیت ها با میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول های ضرباندار حاصل از سلول های بنیادی جنینی نشان دهنده کاردیومیوسیتی شامل آلفا- اکتینین، دسیمن، تروپونینی I، زنجیره سنگین میوزین سارکومری (MHC)، پان- کادهرین و کانکسین 43، زنجیره سنگین میوزینی آلفا و بتا و زنجیره سبک میوزینی بطنی و فاکتور ناتری یورتیک دهلیزی را بیان می کنند. علاوه بر این ضربان کاردیومیوسیت های کشت یافته بر ECMs نسبت به ایزوپرنالین بیشتر افزایش می یابد و کاردیومیوسیت های کشت یافته بر ماتروژل نسبت به کارباکول بیشتر کاهش می یابد. اما تعداد ضربان بین سه گروه با به کارگیری فنیل افرین، پروپانولول و یا بای- K تفاوت نکرد. میزان ضربان در دقیقه طی روزهای 9-7 در گروه کاردیوژل بیش از کنترل و ماتریژل است(P<0.05) . بررسی فراساختاری بلوغ کاردیومیوسیت ها، وجود میوفیبریلی سازمان یافته همراه با صفحات اینترکاله، لوله های T نوارهای M-I-A.Z را در روز چهاردهم در کاردیومیوسیت های کاردیوژلی نشان داد و در روز 21 کشت در تمام گروه ها، ساختارهای فوق بروز کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد: 1) این سیستم می تواند به عنوان ابزار سودمندی در مطالعه عملکرد و زیست شناسی تکوینی قلب باشد. 2) امکان تولید کاردیومیوسیت های بالغ (از نظر فراساختاری) از سلول های بنیادی جنینی وجود دارد. 3) کاردیوژل مشتق از فیبروبلاست قلبی در بلوغ سریعتر فراساختار کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی جنینی موثر است. 4) ماده زمینه برون سلولی بعضی صفات کرونوتروپی کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی جنینی را تحت تاثیر قرار می دهد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):