نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جداسازی اسپرم های انسانی حاصل از شیب غلظت Pure sperm برای جلوگیری از بیماری های وابسته به جنسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته یا چاپ شده: علوم تشریح (55)
خلاصه مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته یا چاپ شده: دو مقاله فارسی و یک مقاله انگلیسی
یک عدد پایان نامه کارشناسی ارشد


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از شیب غلظتی هشت لایه ای از Pure sperm در روی نمونه های اسپرم انسانی که شامل اسپرم نرمال، الیگواسپرمی است. (مایع سمن در صورتی نرمال است که غلظت آن 106×20 اسپرم در هر میلی لیتر باشد و تحریک پیش رونده آن 40% بوده و میزان اسپرم با مورفولوژی نرمال در آن بیش از 30 درصد باشد). از گرادیان های 35 و 84 درصد عمل جداسازی اسپرم ها صورت می گیرد و سپس با استفاده از تکنیک هیبریدکردن درجا با استفاده از مواد فلورسنس (FISH) و پروب خاص مربوط به کروموزوم X وY نوع اسپرم های جدا شده و درصد جداسازی حاصل از هرگرادیان مشخص می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):