نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انجام معاینات جسمانی و غربالگری دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرک شهید چمرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی اطفال

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1385

کارفرما: وزارت دفاع

خروجی طرح: 

ارسال نتایج معاینات و آزمایشات برای خانواده ها و اولیای مدرسه
ارسال گزارش نهایی به مدرسه و مسوول پزشکی وزارت دفاع


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح: انجام معاینات جسمانی و غربالگری دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی بود که شامل اندازه گیری قد، وزن، فشارخون، معاینه چشم، شنوایی، گفتار، سیستم اعصاب مرکزی، قلب و ریه، گوش و حلق و بینی، شکم، دستگاه ادراری تناسلی، اندام ها، ستون مهره ها و انجام آزمایشات غربالگری تیروئید، کم خونی و آزمایش ادرار و انجام تست هوش و تست ارزیابی شخصیت دانش آموزان بود.
روش اجرا: طرح به صورت مقطعی در مورد 510 نفر از دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید رحمانی در شهرک شهید چمران انجام شد. ابتدا برای هر دانش آموز فرم دموگرافیک تکمیلی سپس تحت معاینه بالینی توسط کارشناسان اعزامی قرار گرفتند. دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت تست هوش و دانش آموزان مقطع راهنمایی تست ارزیابی شخصیت
MMPI قرار گرفتند- در پایان برای کلیه دانش آموزان تست تیروئید، کم خونی و آزمایش ادراری انجام شد. نتایج به دست آمده به صورت نامه در اختیار والدین دانش آموزان قرار گرفت.
یافته ها:
در مقطع اول دبستان شایع ترین یافته کوتاهی قد و ضعف بینایی گزارش گردید
.
در مقطع دوم دبستان شایع ترین یافته کم وزنی و ضعف بینایی و فاووسیم گزارش گردید
.
در مقطع سوم دبستان شایع ترین یافته ضمن معاینه بالینی ضعف بینایی گزارش گردید
.
در مقطع چهارم دبستان شایع ترین یافته کم وزنی و در ارزیابی تست هوش چهار نفر در حد ضعیف برآورد شده اند
.
در مقطع پنجم دبستان ضعف بینایی و مشکلات اعصاب و روان شایع ترین اختلال گزارش گردیده است
.
در مقطع اول راهنمایی شایع ترین یافته اضافه وزن و ضعف بینایی و اختلال در تست شخصیت گزارش گردید
.
در مقطع دوم راهنمایی شایع ترین یافته کم وزنی، مصرف مداوم دارو و ضعف بینایی گزارش گردیده است
.
در مقطع سوم راهنمایی کم وزنی و مشکلات ادراری شایع ترین یافته های بالینی بوده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):