نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر جریان مستقیم ولتاژ بالا بر التیام زخم باز پوست موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
رحمتی بهناز (مسئول طرح)
بیات محمد (مسئول طرح)
حسینی احمد (مسئول طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
باغستانی احمدرضا (همکار طرح)
شاهوردی عبدالحسین (همکار طرح)
کاشانی حسین (همکار طرح)
کاظمی آشتیانی سعید (همکار طرح)
نویان حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح پژوهشی مقاله های ذیل تهیه و ارائه شده است:
- «تاثیرات جریانات ولتاژ بالا بر زخم بازپوستی در موش صحرایی» ارائه در «هفتمین کنگره فیزیوتراپی - سال 1375»
- «بررسی بافت شناسی و مقاومت کششی اثر جریان ولتاژ بالا بر التیام زخم بازپوستی در موش صحرایی» - ارائه شده در «اولین کنگره جانورشناسی» - سال 1376


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق تاثیرات جریان ولتاژ بالا بر زخم بازپوست با ضخامت کامل موش صحرایی نر از دیدگاههای بافت شناسی و رفتار بیومکانیک بافت زخم و انقباض زخم بررسی گردید. 60 سر موش صحرایی نر در گروههای شاهد و تجربی قرار گرفتند. تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل در پشت گردن هریک از موشها یک زخم به شکل مربع و بابعاد 1.5×1.5cm ایجاد شد. روز جراحی روز صفر محسوب شد. موشهای صحرایی گروه تجربی جریان ولتاژ بالا با ویژگیهای ذیل دریافت می کردند. 100V و 64HZ و یکساعت در روز و الکترود فعال بابعاد 1.5×1.5cm و غیرفعال بابعاد 2.5×2.5cm در طرفین زخم گذاشته شدند و پولاریته در سه روز اول منفی و در ادامه مثبت بود. در روزهای 4 و 7 و 15 بعد از کشتن موشهای صحرایی با اتر از زخم و پوست سالم مجاور نمونه برداری جهت انجام مطالعات بافت شناسی و رفتار بیومکانیک بافت زخم انجام شد. نمونه های بافت شناسی از زخم و پوست سالم مجاور تهیه شد و در فرمالین سالین غوطه ور شدند و مراحل بافت شناسی عمومی بر روی آنها انجام شد و با رنگ هماتوکسیلین و ایوزین و محلول تولوئیدین رنگ شدند و بوسیله روشهای کمی و با استفاده از قطعه چشمی معمولی و خانه شطرنجی و مدرج میکروسکوپ نوری سلولهای ماست سل و فیبروبلاست و ماکروفاژ و نوتروفیل و اندوتلیوم عروق و نسبت ضخامت بافت زخم به پوست سالم مجاور و ضخامت اپیدرم جدید محاسبه شدند. نمونه های مربوط به مطالعات بیومکانیک بوسیله دستگاه استحکام مواد آزمایش شدند و سرعت حرکت گیره متحرک 15mm/min بود. در روزهای 4 و 7 و 10 و 15 مساحت سطح زخمها بوسیله صفحه خانه شطرنجی محاسبه و اختلاف آن با روز صفر بدست آمد. داده های مربوط به مطالعات بافت شناسی و رفتار بیومکانیک بافت زخم بوسیله روش Mann Whitney U test و داده های مربوط به انقباض زخم با روش student t test تجزیه و تحلیل آماری شدند. یافته های مربوط به گروه شاهد در اکثر موارد بهتر بودند و میانگین رتبه ای تعداد ماست سلها در روز 4 و 15 افزایش یافته بود و میانگین رتبه ای فیبروبلاستها و تنش حداکثر و ضریب الاستیسیته و انقباض زخم در روز چهار در گروه تجربی بیشتر بودند که از نظر آماری هم معنی دار بودند. کاربرد جریان ولتاژ بالا احتمالا بر فاز التهاب روند التیام زخم بازپوست با ضخامت کامل تاثیر مثبت و بر فازهای تکثیر و تجدید ساختار آن تاثیر منفی دارد.

 
 
Title:

The effects of high voltage direct current on open skin wound of ratsAbstract:

In the present research the effects of high voltage current on open full thickness wound of rats from histological and biomechanical and wound contrition point of views were studied.
60 male rats were divided randomly into experimental and control groups.
Under general anesthesia with steril conditions one wound were made on the dorsum skin of neck of each rat. Features of high voltage current were 100 volts and 64 HZ and one hour per day. Polarity was negative for first 3 days and was positive for following days. At the fourth, seventh, and fifteenth day after surgery samples for histological and biomechanical study were obtained from wound tissue and adjacent tissue normal skin. Samples were prepared for light microscopic study and were stained with hematoxyline and eosin. Slides were studied by special eyepiece and fibroblast and macrophage and neutrophil and vessels counted and depth of wound tissue and thickness of new epiderm were calculated. Samples for biomechanical study were 15mm/min. Data were anlysed with Mann Whitney U test.
Results or experimental group were better for fourth day and of control group were better for seventh and fifteenth days.
Application of high voltage current were positive for inflammation phase of wound healing and were negative for proliferation and remodeling phase.Keyword(s):