نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر عسل بر التیام زخم باز پوست در موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
فقیهی ابوالفضل (مسئول طرح)
بیات محمد (مسئول طرح)
حسینی احمد (مسئول طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
باغستانی احمدرضا (همکار طرح)
شاهوردی عبدالحسین (همکار طرح)
کاظمی آشتیانی سعید (همکار طرح)
نویان حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق اثرات کاربرد موضعی و یکبار در روز عسل نجوشیده بر التیام زخم بازپوست موش صحرایی نر از دیدگاههای بافت شناسی و قدرت کشش بررسی شد. به این منظور تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل یک زخم با ضخامت کامل 3cm در پشت گردن هر موش صحرایی ایجاد شد. روز جراحی روز صفر در نظر گرفته شد. از روز صفر تا موعدهای معین روزانه یکبار سطح زخمهای گروه تجربی با عسل تجاری نجوشیده پوشیده می شد. گروه شاهد هیچ درمانی دریافت نمی کرد. برای انجام مطالعات بافت شناسی در روز چهار و هفت و چهارده تعدادی از موشهای صحرایی با استنشاق اتر در فضای بسته کشته می شدند و نمونه های بافتی از بافت زخم و پوست سالم مجاور تهیه می شد و مراحل بافت شناسی عمومی بر روی آنها انجام می شد و با رنگهای هماتوکسیلین و ایوزین و تری کروم ماسون و تولوییدین بلو رنگ می شدند و سلولهای فیبروبلاست و ماکروفاژ و نوتروفیل و ماست سل و اندوتلیوم مویرگی و سلولهای اندوتلیال عروق شمارش شدند و ضخامت بافت زخم و اپیدرم جدید محاسبه شد و مطالعه توصیفی انجام می شد و داده ها با Mann whitney U test تجزیه و تحلیل آماری می شدند.
برای انجام مطالعات قدرت کشش تعدادی از موشهای صحرای با استنشاق اتر در فضای بسته کشته زخم و پوست سالم مجاور تهیه می شد و مورد آزمایش قدرت کشش قرار می گرفتند و سرعت دستگاه
15mm/min و داده ها با student t test تجزیه و تحلیل آماری می شدند.
مشاهدات شمارش سلولی و اندازه گیری نشان داد در اکثر متغیرها نتایج گروه تجربی بهتر بود و اختلاف تعداد فیبروبلاستها در روزهای 4 و 7 و نسبت ضخامت بافت زخم به پوست مجاور در روز هفت از نظر آماری معنی دار بود و میانگین قدرت کشش در گروه تجربی در دو روز مورد بررسی بیشتر بود.
با ملاحظه یافته های تحقیق حاضر نتیجه گرفته می شود که کاربرد موضعی و یکبار در روز عسل نجوشیده بر زخم باز پوست موجب تسریع روند التیام می شود.

 
 
Title:

The effects of topical application of the unboiled honey on open skin wounds of ratsAbstract:

In this research the effects of topical application of the unboiled honey in open skin wounds of rats from histological and tensile strength point of views were studied. Under general anesthesia and steril conditions one round full. Thickness wound made on dorsum of neck skin of each rat. The diameter of wounds were about 3cm. Unboiled honey were applied on wounds daily from surgery day until certain days. At the fourth, fourteenth day after surgery samples obtained from wound tissue and adjacent skin after rats were killed with ether. Samples were prepared for routine histological study and stained by Hematoxyllin and Eosin and trichromemason and toluidine blue. Fibroblasts and macrophages and neutrophils and mast cells counted and endothelium of capillaries and endothelium of vessels and depth of wound tissues and new epiderm data were analysed by Mann Whitney U test. For tensile strength studies samples from wound tissue and surrounding normal skin in seventh and fourteenth day after surgery were fixed to the tensile strength measuring appartue, deattachment was Performed at a constant speed (15 mm/min). data were analysed by student t test. Histological studies showed results of experimental group were better than control group and number of fibroblast were higher significantly at the fourth and seventh day after surgery and mean of tensile strength were higher at the seventh and fourteenth day after surgery. Due to finding of present study, this is concluded that topical application of unbolied honey on open skin wound can accelerate wound heating process.Keyword(s):