نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات و تحقیقات مربوط به علم زیست شناسی خانه علم و تغذیه و کشاورزی موزه علومگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

گسترش و پیچیدگی روزافزون جامعه بشری و پیدایش نیازهای متعدد و متنوع جدید در آن، ضرورت وجود مدرسه حقیقی را به اثبات رسانیده است؛ آموزش قدیم متهم به این شده است که راکد و درمانده است و کاوش را به تلفیق معلومات و آماده ساختن افراد متحجر برای جامعه منحصر کرده است و اینان نیز طبعا جامعه را به سوی تحجر سوق می دهند و نمی توانند خود را بر حسب مقتضیات زمان تغییر دهند و از مقابله با جهان متغیر ناتوانند. بدین ترتیب، فلسفه ها، نظریه ها و گرایش هایی پیدا و عرضه شدند و پوشش هایی از این قبیل مطرح گردیدند: آیا فرزند خود را برای جامعه امروز آماده می کنیم یا برای جامعه آینده؟ آیا مدرسه توانایی و امکانات کافی جهت آماده سازی دانش آموزان برای تجربه اندوزی و استفاده از این آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی را دارد؟

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):