نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات و تحقیقات مربوط به علم شیمیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کاظمی آشتیانی سعید (مسئول طرح)
شاهزاده فاضلی سیدابوالحسن (مسئول طرح)
فکوری نوشاد گیسو (همکار طرح)
بنی یعقوب سحر (همکار طرح)
حقیقی معصومه (همکار طرح)
شیده شبنم (همکار طرح)
رضایی احسان (همکار طرح)
علاقمندی محمد (همکار طرح)
حبیبی رضا (همکار طرح)
ابراهیمی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

دستاوردهای علم شیمی در نیم قرن اخیر برای جامعه بشری بسیار عظیم و شگفت آور بوده است.
سرعت دگرگونیها و پیشرفتهای شیمی، گونه ای است که پیوسته بر شکاف میان یافته های موجود در مطالب مندرج در کتابهای درسی می افزاید.
هنگامیکه سرعت تحولات سریع جهانی را با آهنگ کند اقداماتی که برای سازگاری آموزش و پرورش با مقتضیات و مصالح ملی صورت گرفته مقایسه می کنیم، به سهولت در می یابیم که چرا نسبت به پیشرفتهای جهان عقب مانده ایم.
با اندکی تعمق میتوان به سادگی دریافت که بسیاری از معضلات کنونی زاییده ضعف در آینده نگری، تفکرات سنتی در آموزش و پرورش است لذا درک و مشارکت در پیشرفتهای علمی نیازمند یک نظام آموزشی پویا است از ویژگیهای نظام آموزش پویا میتوان به تقویت و رشد حس کنجکاوی در دانش آموزان در زنده نگه داشتن روح پژوهش مطالعه و یادگیری در یادگیرندگان اشاره کرد، زیرا دانش آموز که به مدرسه وارد می شود از یک سو دارای نیروی خداداد کنجکاوی است. نیرویی که هر لحظه او را به سوی یافتن دانش تازه و پاسخی برای پرسش های بی شمار می کشاند و از سوی دیگر باید برای زندگی در دنیای فردا که دنیای علم و فناوری است، آماده شود بنابراین فرایند آموزش و یادگیری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه جستجوگری را در دانش آموزان شکوفا کند و دانستن و کشف مجهولات را برای آنها لذت بخش و نشاط آور سازد، و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنان بیاموزد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):