برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکاوي مولفه هاي مناسب جهت ارايه الگوي کيفيت بخشي يادگيري الکترونيکي (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر واکاوي مولفه هاي مناسب جهت ارايه الگوي مفهومي کيفيت بخشي يادگيري الکترونيکي مي باشد. روش پژوهش، آميخته از نوع اسنادي تحليلي و توصيفي پيمايشي و از طرح اکتشافي استفاده گرديد. در مرحله کيفي، پيشينه و الگوهاي قبلي بررسي و با روش کد گذاري، کدهاي باز استخراج و اطلاعات سازماندهي گرديدند. جهت تاييد صحت مولفه ها از تکنيک دلفي استفاده، 3 عامل اصلي (مقوله)، 17 عامل فرعي(ملاک) و 160 گزاره مفهومي(شناسه) استخراج و الگوي مفهومي پژوهش ارائه گرديد. در مرحله کمي، از جامعه آماري اعضاء هيات علمي دانشگاه پيام نور با روش کوکران نمونه 360 نفري انتخاب و پس از تعيين روايي محتوايي و صوري، پرسشنامه محقق ساخته اجرا گرديد. روايي سازه پرسشنامه بيانگر آلفاي کرونباخ 0. 769 مي باشد که نشان از قابليت اعتماد آنست. ارزيابي الگوي پيشنهادي با نرم افزار PLS بيانگر آلفاي کرونباخ 8335/0 است. مقدار پايايي مشترک متغيرها از مقدار (AVE) بيشتر و (CR) بزرگتر از 0. 7 و (AVE) بزرگتر از 0. 5 مي باشد لذا روايي و پايايي قابل قبول مي باشد. بررسي روايي واگرا با روش فورنل و لارکر بيانگر قابل قبول بودن آنست. مقدار (GOF) الگوي پژوهش برابر 0. 40 است که نشان دهنده تطابق داده ها با الگو و برازش مطلوب آن است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی