برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

طيف اثر ضدباکتريايي پراستيک اسيد (پرسيدين)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: پراستيک اسيد (پرسيدين) ترکيبي شيميايي از خانواده پراکسيدهاي ارگانيک است که در محيط هاي آبي در اثر ترکييب استيک اسيد با پراکسيد هيدروژن ايجاد شده و به دليل پتانسيل بالاي اکسيداسيون خاصيت ضد ميکروبي از خود نشان مي دهد. به منظور ارزيابي کارايي ضد باکتريايي محلول پراستيک اسيد، مشخص کردن طيف اثر، حداقل غلظت مهارکنندگي (MIC) و حداقل غلظت کشندگي (MIC) آن مطالعه حاضر طراحي گرديد.
مواد و روش کار: در اين مقاله توصيفي که در سال 1386 در آزمايشگاه ميکروبيولوژي دانشکده پزشکي گرگان انجام شد سوشهاي باکتري استاندارد و محلي تهيه گرديد. از پرسيدن آماده مصرف (0.2 درصد)، رقتهاي مختلف تهيه و ديسکهاي حاوي رقتها به روشهاي استاندارد آماده شد. آزمون انتشار در آگار (کربي بوثر) در مجاورت ديسک حاوي پرسيدين صورت گرفت. قطر هاله عدم رشد در اطراف ديسکها اندازه گيري شد. نهايتا
MIC و MBC با روش ميکرودايلوشن تعيين گرديد.
يافته ها: پرسيدين بر روي تمام باکتريهاي مورد مطالعه اثر مهاري نشان داد. بالاترين قطر هاله عدم رشد بر عليه استافيلو کوکهاي اورئوس حساس و مقاوم به متي سيلين ديده شد و کمترين قطر هاله در برابر سوش باسيلوس ليکني فورميس مشاهده گرديد. قطر هاله عدم رشد بر عليه باسيلهاي گرم منفي حداکثر بين 34 تا 45 ميلي متر بود
MIC و MBC بر عليه اکثر باکتريهاي گرم مثبت 2mg/ml و حداکثر آن بر عليه مايکوباکتريوم اسمگاماتيس و انتروکوکوس فکاليس به ترتيب 4mg/ml و 8mg/ml مشاهده شد. MIC گرم منفي هاي نيز 4mg/ml برآورد گرديد. در اکثر موارد ميزان MIC و MBC يکسان بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه پرسيدين ماده بسيار موثري براي ضدعفوني کردن و از بين بردن ميکروارگانيزم هايي مانند استافيلوکوکوس اورئوس، انتروکوک هاي مقاوم به وانکومايسين و سودوموناس آئروژينوزا مي باشد که اين امکان بهره برداري از پرسيدين را براي ضدعفوني کردن وسايل و تجهيزات بيمارستاني مطرح مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 11403
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی