نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 199 تا صفحه 209 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مهارکنندگي درجات مختلف اتانول روي فعاليت آنزيم آلفا- آميلاز بزاقي سن (Graphosoma lineatum (L.) (Het., Scutelleridae

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
بررسي هاي قبلي نشان داده است که اتانول 75 درجه بر روي فعاليت آنزيم آلفا- آميلاز بزاقي سن Graphosoma lineatum (L.) اثر مهارکنندگي بسيار قابل توجهي دارد. لذا براي روشن تر شدن موضوع، اثر احتمالي مهارکنندگي اتانول هاي مطلق، 50, 75, 85, 96 و 25 درجه طي 90 دقيقه انکوباسيون بر روي فعاليت اين آنزيم به صورت جامع تري مورد بررسي قرار گرفت. آب مقطر نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. اثر مدت زمان انکوباسيون بر روي فعاليت آنزيم در تمام موارد به جز اتانول 25 درجه و آب مقطر در سطح احتمال يک درصد معني دار بود. نکته جالب تر اين بود که افزايش فعاليت آنزيم در اتانول هاي مطلق، 96 و 85 درجه پس از 10 دقيقه انکوباسيون (به ترتيب 96.33, 102.04 و 100.51 واحد بر ميلي گرم پروتئين) در مقايسه با تيمار شاهد (77 واحد بر ميلي گرم پروتئين) بود که اين امر در مورد اتانول مطلق تا دقيقه 30 نيز روندي افزايشي را نشان داد 117.34) واحد بر ميلي گرم پروتئين). فعاليت آنزيم در اتانول هاي مطلق، 96 و 85 درجه به ترتيب 30, 40 و 20 دقيقه پس از انکوباسيون، از مقدار آن در شاهد کم تر شد و در پايان 90 دقيقه انکوباسيون، در اتانول هاي مطلق و 96 درجه تقريبا به يک پنجم و در اتانول 85 درجه به يک دهم مقدار اوليه آن ها کاهش يافت. اتانول 75 درجه بيش ترين ميزان مهارکنندگي را نشان داد به طوري که فعاليت آنزيم در همان ابتداي آزمايش تقريبا نصف فعاليت آن در شاهد بود (50 درصد مهارکنندگي) و در نهايت، در پايان 90 دقيقه انکوباسيون به کم ترين ميزان خود 2.04) واحد بر ميلي گرم پروتئين) در کل آزمايش رسيد (تقريبا 97 درصد مهارکنندگي). فعاليت آنزيم در اتانول 50 درجه از همان ابتدا 65.82) واحد بر ميلي گرم پروتئين) به طور معني داري کم تر از شاهد بود اما در انتهاي دوره انکوباسيون 36.22) واحد بر ميلي گرم پروتئين) در مقايسه با اتانول هاي مطلق، 85, 96 و 75 درجه (به ترتيب 8.67, 17.35, 18.37 و 2.04 واحد بر ميلي گرم پروتئين) به طور قابل توجهي بيش تر و با آن ها داراي اختلاف معني دار بود. فعاليت آنزيم در اتانول 25 درجه 73) واحد بر ميلي گرم پروتئين) کم تر از شاهد بود اما در طول 90 دقيقه انکوباسيون، ثابت باقي ماند و با آن اختلاف معني داري نداشت. فعاليت آنزيم در شاهد نيز در طول دوره انکوباسيون ثابت بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یزدانیان، م.، و فرشباف پورآباد، ر.، و رشیدی، م.، و ولی زاده، م.، و رشتچی زاده، ن.، و وطن خواه، ا.، و حمیدی، ع. (1387). اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی سن (Graphosoma lineatum (L.) (Het., Scutelleridae. دانش کشاورزی, 18(4), 199-209. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90629Vancouver : کپی

یزدانیان محسن، فرشباف پورآباد رضا، رشیدی محمدرضا، ولی زاده مصطفی، رشتچی زاده نادره، وطن خواه امیرمنصور، حمیدی علی اصغر. اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی سن (Graphosoma lineatum (L.) (Het., Scutelleridae. دانش کشاورزی. 1387 [cited 2022May17];18(4):199-209. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90629IEEE : کپی

یزدانیان، م.، فرشباف پورآباد، ر.، رشیدی، م.، ولی زاده، م.، رشتچی زاده، ن.، وطن خواه، ا.، حمیدی، ع.، 1387. اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی سن (Graphosoma lineatum (L.) (Het., Scutelleridae. دانش کشاورزی, [online] 18(4), pp.199-209. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90629. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی