برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

هنجاريابي نسبت دور كمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالاي شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زاي قلبي -عروقي و ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي ارتباط شاخص هاي پيکر سنجيWHR، BMI ،BF%، WSR با عوامل خطر زاي قلبي-عروقي و ديابت با هدف کلي هنجار يابيWHRدر بين مردان 40 سال به بالاي شهر اهواز انجام گرفت.اين تحقيق يک مطالعه همبستگي است که آزمودني هاي تحقيق را 150مرد داوطلب بالاي40 سال براي اندازه گيري متغييرهاي خوني،آزمايش خون دادند.تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق با استفاده از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون وt انجام شد. تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق نشان داد که :
بين
WHR و چهار عامل خطر زاي قلبي-عروقي و ديابت شاملFBS،Tcho،TG،VLDL، ارتباط معني داري وجود داشت و بينBMIو دو عامل خطر زاي قلبي-عروقي شاملTchoو VLDL ارتباط معني داري وجود داشت. بينBF% وسه عامل خطر زاي قلبي-عروقي شامل TchoوTGوVLDL ارتباط معني داري وجود داشت وهمچنين بينWSRو سه عامل خطر زاي قلبي-عروقي و ديابت شاملFBSوTchoوVLDL ارتباط معني داري وجود داشت. در مردان40 سال به بالاي شهر اهواز هنجارهايWHR،BMI،BF%،WSRبراي خطر بروز بيماري هاي قلبي-عروقي و ديابت به ترتيب 0.936و22.3،26.3m2/kgدر صد و0.551 است. بينگروه فعال و غير فعال مردان40 سال به بالاي شهر اهوازاز نظر ميزانWHR،BMI،BF% و WSR تفاوت معني داري وجود داشت وميزان اين شاخص هاي پيکر سنجي در گروه غير فعال بيشتراز گروه فعال بود.
به نظر مي رسد که
WHRپيشگوي قويتري نسبت به ديگر شاخص هاي مورد توجه اين تحقيق براي پيش بين احتمال خطر بروز بيماري هاي قلبي-عروقي و ديابت در بين مردان40 سال به بالاي شهر اهواز باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قراخانلو، ر.، و گایینی، ع.، و پیغون، ع. (1381). هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت . المپیک, 10(4-3 (پیاپی 22)), 59-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8237Vancouver : کپی

قراخانلو رضا، گایینی عباسعلی، پیغون عبدالناصر. هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت . المپیک. 1381 [cited 2021September19];10(4-3 (پیاپی 22)):59-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8237IEEE : کپی

قراخانلو، ر.، گایینی، ع.، پیغون، ع.، 1381. هنجاریابی نسبت دور کمر به دور لگن(WHR) درمردان40سال به بالای شهر اهواز و ارتباط آن با عوامل خطر زای قلبی -عروقی و دیابت . المپیک, [online] 10(4-3 (پیاپی 22)), pp.59-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8237. 

 
بازدید یکساله 273 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی