برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  22 , شماره  73 ; از صفحه 42 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي فشار دهليز چپ به روش داپلر اكوكارديوگرافي با فشار پايان دياستولي بطن چپ به روش كاتتريزاسيون در مبتلايان به نارسايي دريچه ميترال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: فشار پايان دياستولي بطن چپ (LVEDP) از متغيرهاي مهم هموديناميك مي باشد كه ميزان آن در تعيين وضعيت عملكرد قلب نقش مهمي دارد، به طوري كه هم در نارسايي سيستولي و هم در نارسايي دياستولي بطن چپ افزايش مي يابد و اندازه گيري آن امكان تشخيص نارسايي قلبي و ارزيابي شدت آن و اثر درمان دارويي و غير دارويي بر نارسايي قلبي و اثر ساير داروها بر عملكرد بطن چپ و پروگنوز بيماران قلبي را فراهم مي آورد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارزشمندي و همبستگي اندازه گيري فشار دهليز چپ به روش داپلر اكوكارديوگرافي در تخمين فشار پايان دياستولي بطن چپ مي باشد.
روشها: در
اين مطالعه 25 بيمار كه با هر انديكاسيوني نياز به كاتتريزاسيون قلب چپ داشتند و در حين ونتريكولوگرافي، داراي نارسايي دريچه ميترال يك مثبت (MR+) و بيشتر بودند انتخاب شدند. در حين كاتتريزاسيون، فشار پايان دياستولي بطن چپ با كاتتر داخل بطن چپ و فشار خون سيستولي بيماران با روش استاندارد و با فشارسنج جيوه اي اندازه گيري شد. سپس با اكوكارديوگرافي و محاسبه حداكثرMR jet velocity  با استفاده از فرمول برنولي و فشار خون سيستولي بيمار، فشار دهليز چپ اندازه گيري شد و در آزمون ضريب همبستگي پيرسون، ضريب همبستگي فشار دهليز چپ با فشار پايان دياستولي بطن چپ محاسبه گرديد.
نتايج: آزمون همبستگي نشان داد كه بين فشار دهليز چپ اندازه گيري شده به روش
داپلراكوكارديوگرافي و فشار پايان دياستولي بطن چپ اندازه گيري شده به روش كاتتريزاسيون رابطه مستقيم وجود دارد و ضريب همبستگي معادل r=0.76 باP<0.001 بدست آمد. اين مطالعه نشان داد كه براساس معادله خط رگرسيون ( Yبر اساسX ) فشار پايان دياستولي بطن چپ براساس فشار دهليز چپ قابل تخمين و پيش بيني مي باشد. LVEDP=0.183+0.851 LAP
بحث: داپلر اكوكارديوگرافي روش قابل قبولي در تخمين فشار پايان دياستولي بطن چپ در بيماران داراي نارسايي دريچه ميترال در مقايسه با كاتتريزاسيون (به عنوان روش Gold standard) مي باشد و با توجه با غير تهاجمي بودن، قابل تكرار بودن و عدم عارضه و قابليت انجام آن بر بالين بيمار، به عنوان روش جايگزين معرفي مي شود و بدين ترتيب مي توان از فشار پايان دياستولي بطن چپ به عنوان يك متغير در دسترس و سهل الوصول بر بالين بيمار، در ارزيابي و تشخيص و درمان قلبي مبتلا به نارسايي دريچه ميترال استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 710
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی