6 SID.ir | ارتباط TQM و اثربخشي در حوزه هاي ستادي سازمان هاي ورزشي كشور
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط TQM و اثربخشي در حوزه هاي ستادي سازمان هاي ورزشي كشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين TQM و اثربخشي در حوزه هاي ستادي سازمان هاي ورزشي كشور است. اين حوزه ها شامل سازمان تربيت بدني، معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزشي و پرورش و اداره كل تربيت بدني وزارت علوم است. جامعه آماري اسن تحقيق را 178 نفر از كارشناسان شاغل در اين سه حوزه تشكيل دادند كه از ميان آنها 123 نفر به روش نمونه گيري تصادفي سهميه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه كه يكي مربوط به TQM و ديگري مربوط به اثربخشي بود كه اعتبار آنها به روش آلفاي كرونباخ تعيين شد. نظر به كيفي بودن اطلاعات و داده هاي به دست آمده از آزمون هاي ناپارامتري (ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون U من - ويتني) استفاده شد و نتايج ذيل به دست آمد. بين اعمال مديريت TQM و اثربخشي در اداره كل تربيت بدني وزارت علوم رابطه معني داري مشاهده نشد (P>0.05). بين اعمال مديريت TQM و اثربخشي در معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش در سازمان تربيت بدني رابطه معني داري مشاهده نشد (P>0.05). شش فرض ديگر به بررسي تفاوت بين اعمال مديريت TQM و بررسي ميزان تفاوت اثربخشي به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی