3 SID.ir | اثر روزه‌ داري‌ اسلامي‌ بر وضعيت‌ متابوليك‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر روزه‌ داري‌ اسلامي‌ بر وضعيت‌ متابوليك‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

‌سابقه و هدف: با توجه‌ به‌ شيوع‌ بالاي‌ بيماري‌ ديابت‌، مسلمان‌ بودن‌ و تمايل به روزه داري در اكثريت بيماران ديابتي ايران و نيز تناقض‌ هاي‌ موجود در مورد تاثير روزه‌ داري‌ بر شاخص هاي وضعيت متابوليك آن ها؛ اين‌ تحقيق‌ بر روي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2 مراجعه‌ كننده‌ به‌ مركز ديابت‌ شهر زنجان‌ در سال 1380 انجام‌ شد.
مواد و روش‌ ها: پژوهش‌ به‌ روش‌ شبه‌ تجربي‌ بر روي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع‌ 2 مراجعه‌ كننده‌ به‌ كلينيك‌ ديابت‌ زنجان‌ انجام‌ شد. ميزان‌ قد، وزن‌، نمايه‌ توده‌ بدني‌ (BMI) و فشار خون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌، قند خون‌ ناشتا و دو ساعت‌ بعد از غذا، كلسترول‌، تري‌ گليسريد، انسولين‌، كراتينين‌، هموگلوبين‌ گليكوزيله (HbA1c)، ليپو پروتئين هاي‌ با دانسيته‌ پايين (LDL) و بالا (HDL) سه‌ روز قبل‌ از شروع‌ ماه رمضان و مجددا در پايان‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌، در بيماراني‌ كه‌ حداقل‌ 20 روز متوالي‌ روزه‌ داري‌ كرده‌ بودند، تعيين شدند و تغييرات‌ شاخص‌ هاي‌ فوق‌ با روش هاي‌ آماري‌ t زوج‌ و sign test مورد قضاوت‌ قرار گرفت‌.
يافته‌ها: مطالعه‌ روي‌ 40 فرد ديابتي‌ نوع‌ 2 شامل‌ 27 زن‌ و 13 مرد انجام‌ شد. كاهش‌ معني‌ داري‌ در وزن‌،BMI ، ميزان‌ كراتينين‌ و سطح‌ انسولين‌ سرم‌ بيماران‌ در طي‌ ماه‌ رمضان‌ مشاهده‌ شد (P<0.05). كاهش سطح‌ انسولين‌ سرم‌ تنها در گروه‌ زنان‌ مورد مطالعه‌ معني دار بود (P<0.05). هم چنين‌ افزايش‌ معني‌ دار قند خون‌ ناشتا (P<0.005) بدون‌ تغيير معني‌ دار در سطح‌ HbA1c و قند دو ساعت‌ پس‌ از غذا مشاهده‌ شد. سطح‌ كلسترول‌ كل در طي‌ ماه‌ رمضان‌ كاهش‌ داشته (P<0.05) ولي‌ تفاوت‌ معني‌ داري‌ در سطح ‌HDL،LDL  و تري‌ گليسريد بيماران‌ مشاهده‌ نشد. فشار خون‌ سيستوليك‌ و دياستوليك‌ بيماران‌ نيز تغيير معني‌ داري‌ در طي‌ اين ماه‌ نداشت.
نتيجه‌گيري‌ و توصيه‌ ها: روزه‌ داري‌ براي‌ بيماران‌ ديابتي‌ نوع 2 زيان‌ آور نيست‌، بلكه‌ در مورد بيماران‌ چاق‌ داراي‌ اثرات‌ مفيد نيز مي‌باشد. انجام‌ مطالعات‌ گسترده‌تر به ويژه در بيماران‌ با مصرف‌ انسولين‌ توصيه‌ مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی