برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: عنصر گاليم در تصويربرداري پزشكي و شيمي درماني مورد استفاده قرار مي ‌گيرد. از آنجا كه تجمع گاليم در كبد به اثبات رسيده است و هنوز گزارشي مبني بر تاثير گاليم در پارامترهاي فعاليت كبدي از جمله آمينوترانسفرازها و بيليروبين موجود نيست، مطالعه حاضر براي ‌يافتن چگونگي‌ تاثيرات ‌گاليم در درازمدت و بررسي ‌مكانيسم آن ‌طراحي ‌شده ‌است.
مواد و روش ها: مطالعه به شيوه تجربي از نوع شاهددار انجام گرفت
 7گروه 5 تايي موش صحرايي انتخاب شدند و پس از تزريق داخل صفاقي گاليم در دوزهاي 5،10و 15mg/kg.B.W به مدت 30 و 60 روز) نمونه ‌گيري انجام شد و مقادير بيليروبين و آمينوترانسفرازها مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته‌ ها: نتايج به‌ دست ‌آمده پس از 30
روز تيمار حاكي از افزايش فعاليت آسپارتات آمينوترانسفراز (AST) در گروه 15 mg/kg.B.W به مقدار 66/44% و افزايش فعاليت آلانين آمينوترانسفراز (ALT) درهمين گروه به ‌ميزان 38/12% بود. بيليروبين كل 73/2 برابر و بيليروبين مستقيم 26/2 برابر افزايش يافت. مصرف گاليم به مدت60 روز سبب افزايش فعاليت آنزيم آسپارتات‌ آمينوترانسفراز دراين گروه به ميزان 3 برابر و فعاليت آنزيم آلانين آمينوترانسفراز به‌ مقدار 6 برابر نسبت به گروه شاهد شد. بيليروبين كل نيز درگروه آزمايش 60 روزه 9برابر افزايش پيدا كرد. اين نتايج در P<0.05 معنا‌دار است.
بحث: گاليم با تجمع در سلول هاي كبدي و
اتصال به گروه سولفهيدريل پمپ سديم پتاسيم سبب مهار ترشح و انتقال بيليروبين به مجاري صفراوي مي ‌شود. با باقي ‌ماندن بيليروبين در فضاي داخلي غشاها، از آنجا كه نقش دترجنت را ايفا مي ‌كند، با تخريب غشاي سلولي سبب رهاشدن آمينوترانسفرازها به داخل سرم مي‌ گردد. نتايج به ‌دست‌ آمده نشان داده كه ميزان فعاليت آنزيم AST حداكثر تا  3برابر نسبت به گروه شاهد افزايش يافته است. با ادامه مصرف گاليم علاوه بر غشاي سلولي، غشاي ميتوكندري نيز تخريب و آلانين آمينوترانسفراز به داخل سرم رها گرديد كه افزايش فعاليت آنزيم ALT تا حدود 6 برابر نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. با عدم انتقال بيليروبين به صفرا، ميزان سرمي اين پارامتر نيز در حد قابل ‌ملاحظه ‌اي افزايش يافت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مقدار بيليروبين كل تا 9برابر افزايش داشته است كه ناشي از عدم انتقال بيليروبين به صفرا مي‌ باشد. باتوجه به اينكه گاليم تغييرات معناداري در شاخص‌ هاي عملكرد كبدي به‌ وجود مي آورد توصيه مي ‌شود كه در مصرف درماني گاليم در بيماري‌ هاي بدخيم علاوه بر رعايت دوز دارو به مدت زمان تيمار نيز توجه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی