6 SID.ir | ميزان رعايت خود مراقبتي انسولين درماني در بيماران ديابتي نوع يك مراجعه ‌كننده به مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه (1378)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ميزان رعايت خود مراقبتي انسولين درماني در بيماران ديابتي نوع يك مراجعه ‌كننده به مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه (1378)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، کرمانشاه، سرخه لیژه، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: انسولين مهم ‌ترين داروي كنترل كننده ديابت نوع يك (IDDM) است و خود مراقبتي مرتبط با انسولين درماني، يعني آگاهي از نحوه كاربرد اين دارو مهم ‌ترين اقدام مراقبتي دراين دسته از بيماران مي‌باشد؛ لذا اين مطالعه با هدف شناسايي ميزان ‌رعايت خود مراقبتي مرتبط با انسولين ‌درماني توسط بيماران مبتلا به ديابت نوع I انجام گرفت.
مواد و روش ها : اين پژوهش به ‌روش توصيفي روي 139 نفر از بيماران مبتلا
به ديابت نوع I  صورت گرفت. نمونه‌ ها به ‌روش نمونه ‌گيري در دسترس انتخاب ‌گرديدند . براي گردآوري داده‌ هاي مربوط به مشخصات ويژه و ميزان آگاهي بيماران از يك پرسشنامه و داده‌ هاي مربوط به مهارت و عملكرد بيماران از انسولين درماني، از يك برگه مشاهده استفاده شد. به اين ترتيب كه داده‌ هاي پژوهش با استفاده از مشاهده مستقيم، نمايش عملكرد و مصاحبه گردآوري و در برگه مشاهده و پرسشنامه ثبت مي‌گرديد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي، آزمون كاي ‌دو و ضريب همبستگي پيرسون با α=%5 استفاده شد. ميزان خود مراقبتي ( آگاهي و مهارت) بيماران بدين ‌صورت تعريف شدكه امتياز 39-0 نشانه آگاهي يا مهارت در حد ضعيف، امتياز 65-40 درحد متوسط و امتياز بيش از 66 در حد خوب است.
يافته‌ها : ميزان آگاهي 6/98% بيماران در مورد نحوه
كاربرد انسولين درحد متوسط بود و 2/71% آنها در مورد عوارض انسولين درماني نيز آگاهي متوسطي داشته و 1/28% داراي آگاهي ضعيف بودند به ‌طور كل ي8/87% بيماران آگاهي متوسط و بقيه نيز آگاهي ضعيفي در مورد نحوه كاربرد انسولين و عوارض آن داشتند. 3/81%  بيماران مهارت و عملكرد خوبي در مورد تزريق انسولين و 18% عملكردي متوسط داشتند. همبستگي معناداري ميان اين متغير و سن (r=-0.40,P=0.008) و مدت ابتلا به ديابت (r=-0.341,P=0.032) مشاهده شد.
بحث: با توجه به اهميت خودمراقبتي در مورد
انسولين ‌درماني كه پايه و اساس درمان ديابت نوع I مي باشد و با توجه به درصد متوسط بودن آگاهي بيماران مي‌توان به مراكز تحقيقات ديابت و سايردست ‌اندركاراني كه با بيماران ديابتي سروكاردارند، پيشنهاد نمود كه آموزش بيماران را در اولويت قرار دهند و آگاهي و مهارت ‌آن ‌ها را درخصوص كاربرد صحيح انسولين، ‌شناخت و پيشگيري ازعوارض آن تاحدمطلوبي افزايش ‌دهند .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی