برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر آلكيل بنزن سولفونات بر فعاليت آنزيم آدنوزين منوفسفات د آميناز مغز موش آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، گروه بیوشیمی- بیوفیزیک
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آلكيل بنزن سولفونات كه به ‌عنوان ماده فعال سطحي به ‌محيط زيست افزوده مي‌ شود، در صورت افزايش مقدار آن در محيط‌ زيست به‌ عنوان يك سم بيولوژيكي محيط زيست را آلوده‌ مي ‌نمايد. آلكيل بنزن سولفونات عموما به‌ عنوان ماده فعال سطحي به‌ مقدار زياد به رودخانه‌ ها و درياچه‌ ها افزوده مي ‌شود. به ‌دليل عدم هضم بيولوژيكي آلكيل بنزن سولفونات در طبيعت، اين تركيب شيميايي مي ‌تواند خصوصيات سميت بيولوژيكي از خود نشان دهد. مكانيسم سميت بيولوژيكي آلكيل بنزن سولفونات هنوز مشخص نشده است. از طرفي آنزيم آدنوزين منوفسفات د آميناز، آنزيمي است كه نقش بسيار مهمي در تحريك مسير گليكوليز و در كنترل شارژ انرژي دارد. اين آنزيم در تعادل انرژي و در بررسي شرايط حيات موجودات زنده نقش ماركر و شاخص دارد؛ بنابراين ممكن است در شناخت مكانيسم سميت بيولوژيك آلكيل بنزن سولفونات مفيد باشد.
مواد و روش‌ ها: اين مطالعه از نوع تجربي
است و در اين پژوهش اثر آلكيل بنزن سولفونات بر فعاليت آدنوزين منوفسفات د آميناز در مغز موش آزمايشگاهي در لوله آزمايش مطالعه شد. در گروه آزمايش به تعداد 30 نمونه در حضور آلكيل بنزن سولفونات در غلظت هاي 10 تا 50 ميكرومول در ليتر فعاليت آنزيم اندازه ‌گيري شد. در گروه شاهد به تعداد 30 نمونه درعدم حضور آلكيل بنزن سولفونات فعاليت آنزيم اندازه‌ گيري شد. براي اندازه‌ گيري فعاليت آنزيم آدنوزين منوفسفات د آميناز در گروه شاهد و گروه آزمايش از روش اسپكتروفتومتري استفاده شد.
يافته‌ها:
نتايج حاصل نشان دادند كه فعاليت اين آنزيم در گروه شاهد برابر با 8.52±92.85  نانومول در دقيقه در گرم پروتئين و در گروه آزمايش برابر با 2.45±18.31 نانومول در دقيقه در گرم پروتئين‌ مغز موش آزمايشگاهي بود.
بحث: يافته هاي ما نشان ‌داد كه آلكيل
بنزن سولفونات از طريق واكنش با جايگاه فعال آنزيمي آدنوزين منوفسات د آميناز مغز موش آزمايشگاهي نقش مهاري خود را نشان مي‌ هد. مهار آنزيم آدنوزين منوفسفات د آميناز توسط آلكيل بنزن سولفونات ممكن است يك راهنمايي مناسب براي درك مكانيسم سميت آلكيل بنزن سولفونات و آلودگي محيط زيست با ماهيت هيدروفوبيكي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاضی میرسعید، م.، و آهن جان، م.، و قوجق، د. (1381). اثر آلکیل بنزن سولفونات بر فعالیت آنزیم آدنوزین منوفسفات د آمیناز مغز موش آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 6(2 (پیاپی 13)), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6253Vancouver : کپی

قاضی میرسعید محمدعلی، آهن جان محمد، قوجق دردی. اثر آلکیل بنزن سولفونات بر فعالیت آنزیم آدنوزین منوفسفات د آمیناز مغز موش آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1381 [cited 2021September20];6(2 (پیاپی 13)):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6253IEEE : کپی

قاضی میرسعید، م.، آهن جان، م.، قوجق، د.، 1381. اثر آلکیل بنزن سولفونات بر فعالیت آنزیم آدنوزین منوفسفات د آمیناز مغز موش آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 6(2 (پیاپی 13)), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6253. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی