برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

علل موثر بر بازگشت به اعتياد در بيماران مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد خود معرف وابسته به بهزيستي تهران، 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف : تشکيل مراکز خود معرف ترک اعتياد وابسته به بهزيستي در کشور ايران يکي از اقدامات انجام شده در بر خورد با معضل اعتياد مي باشد. با توجه به آمارهاي بالاي عود مجدد در مراجعين به مراکز خود معرف ترک اعتياد که رقمي معادل 80% افراد بوده است مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل موثر در بازگشت مجدد به اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز خود معرف وابسته به بهزيستي تهران انجام گرفت.
روش کار : مطالعه از نوع مورد- شاهدي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد . جمعيت مورد مطالعه کليه معتادان مراجعه کننده به مراکز درماني شهيد ملت دوست و شهيد فاميلي تهران در سال 1379 مي باشد. معيارهاي ورود به مطالعه در گروه مورد سابقه آخرين ترک در بهزيستي تهران بر اساس پرونده بيمار و مصرف مواد مخدر در حال حاضر بوده و در گروه شاهد معيار ورود به مطالعه شامل سابقه ترک مواد مخدر در بهزيستي تهران با حداقل فاصله زماني 4 ماه و عدم مصرف مواد مخدر در مدت زمان بعد از ترک اعتياد تا زمان مطالعه مي باشد.
يافته ها : ميانگين سني گروه مورد 99/35 و گروه شاهد 09/35 سال بود. از نظر توزيع سني 59/98% افراد گروه مورد و در گروه شاهد 100% موارد مرد بودند. 7/88% گروه مورد و 2/97% گروه شاهد متولد شهر بودند. از نظر شغلي 8/40% افراد گروه مورد و 4/19% گروه شاهد بيکار بودند. 1/52% افراد گروه مورد و 1/61% گروه شاهد با همسرشان زندگي مي کردند. در هردو گروه شايعترين ماده مخدر مصرفي ترياک بود. در بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد بررسي با عود مجدد اعتياد از طريق رگرسيون لجستيک ، شغل عامل مهمي درعود اعتياد نبود و مدت زمان پاک بودن (عدم مصرف ) اثر کاهشي بر عود داشت که اين اثر از نظر آماري معني دار بود (001/=p) و با افزايش يکماه به طول مدت پاک بودن شانس عود 98/0% کاهش مي يافت.
نتيجه گيري : با توجه به اينكه 80% افراد مراجعه كننده در 6 ماه اول دچار عود اعتياد شده اند بنابراين بايستي فعاليت هاي پيشگيرانه در جهت گذراندن اين دوره بحراني تقويت گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 449
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی