برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  59 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير دما و تركيبات محيط كشت بر توليد آنتي ژن كاتالاز در قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی ایمنی شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 
چکیده: 

هدف: بررسي چند عامل بر ميزان توليد آنتي ژن کاتالاز از قارچ آسپرژيلوس فوميگاتوس.
طرح: مداخله اي.
روش: از چهار محيط کشت که به لحاظ نوع و مقدار قند و ساير ترکيبات تشکيل دهنده محيط با يکديگر متفاوت بودند در دو دماي 28 درجه سانتيگراد و 37 درجه سانتيگراد استفاده گرديد. همچنين از دو ايزوله بيماريزاي انساني و حيواني جهت کشت انبوه قارچ استفاده شد. ميسليوم هاي قراچي پس از 96 ساعت از سطح محيط کشت فيلتر شده سپس با بافر شکننده خرد شده و با دور 150000 g سانتريفوژ گرديدند. مايع رويي حاصل به عنوان عصاره محلول درآب محسوب مي شود که از آن جهت تخليص آنتي ژن استفاده گرديد. ميزان پروتئين عصاره هاي محلول در آب توسط روش برادفورد سنجش شد سپس الکتروفورز و رنگ آميزي اختصاصي با فروسيانيد پتاسيم انجام گرفت. عصاره هاي محلول در آب بر روي ستون مبادله يوني آنيونيک و کاتيونيک قرار گرفتند. جذب نوري خروجيهاي ستون و همچنين مقدار پروتئين آنها سنجش شد. خروجيهاي ستون کاتيونيک مورد الکتروفورزSDS-PAGE  قرار گرفته و الگوي الکتروفورزي آنها با يکديگر مقايسه شد.
نتايج: عصاره هاي محلول در آب حاصل از محيط هاي چهارگانه داراي 1.3±0.1 mg/ml پروتئين در محيط هاي  SوCDA  و مقدار پروتئين 1.1±0.1 mg/ml در محيط هاي YED و AMM بود. عصاره هاي محلول در آب حاصل از محيط CDA وS  پس از قرارگرفتن بر روي ستون تعويض يوني باندهاي قويتري نسبت به ساير خروجيهاي ستون از ديگر محيط هاي کشت داشتند. مقدار پروتئين عصاره محلول در آب و همچنين مقدار پروتئين خروجيهاي ستون تعويض يوني تحت تاثير سويه قارچي و دما نبوده درحاليکه ترکيب محيط کشت بر مقدار پروتئين و تراکم باند موثر بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد، دما و سويه تاثيري در الگوي الکتروفورزي و مقدار پروتئين عصاره هاي محلول در آب نداشت در حاليکه ترکيب محيط کشت در مقدار پروتئين و توليد آنتي ژن موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی