برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  4 ; از صفحه 769 تا صفحه 783 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت ژنوتيپ هاي گندم نسبت به سن (E.integriceps)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي و ارزيابي تنوع ژنتيکي گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps)، چهل ژنوتيپ گندم شامل ارقام دوروم و گندم نان درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي درسه تکرار دردانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه کاشته شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين ژنوتيپ ها از لحاظ درصد خسارت برگ دراثر تغذيه سن مادر تفاوت معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ژنوتيپ ها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که ارقام چناب و قفقاز بيشترين درصد خسارت برگ (کمترين مقاومت) و رقم آتيلا 5(شهيد چمران) و رقم دوروم 49-1-20 کمترين درصد خسارت برگ (بيشترين مقاومت) را دارند. ژنوتيپ ها ازنظر تعداد تخم گذاشته شده توسط سن مادر بر روي آنها تفاوت بسيار معني داري نشان دادند. بر روي ارقام چناب و قفقاز بيشترين تعداد تخم (کمترين مقاومت) و بر روي ارقام دوروم B10 و ياواروس کمترين تعداد تخم (بيشترين مقاومت) مشاهده شد. آزمون دانکن، ژنوتيپ ها را از نظر درصد خسارت خوشه و درصد سن زدگي در دسته هاي مختلفي قرارداد. از نظر درصد خسارت خوشه رقم دوروم 49-1-25 بيشترين درصد خسارت (کمترين مقاومت) و رقم آتيلا12(شهيد شيرودي) کمترين درصد خسارت خوشه (بيشترين مقاومت) را نشان دادند. همچنين از نظر صفت درصد سن زدگي، رقم سبلان و ژنوتيپ ها دوروم 8Bبيشترين درصد سن زدگي (کمترين مقاومت) و رقم آتيلا5(شهيد چمران) و رقم قدس کمترين درصد سن زدگي (بيشترين مقاومت) داشتند. آزمون t نشان داد که در اثر تغذيه پوره سن عملکرد بيولوژيکي و عملکرد دانه نسبت به شاهد کاهش معني داري داشتند. همچنين در اثر تغذيه سن مادر نيز هردو صفت فوق نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان دادند. در اثرتغذيه سن مادر و پوره سن وزن هزار دانه نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان داد. همچنين کيفيت پروتئين دانه هاي سن زده نسبت به شاهد کاهش معني داري نشان داد. خسارت برگ و خوشه درگندم هاي دوروم بطورمعني داري کمتر از گندم هاي نان بود. بين صفات مورفولوژيک و درصد سن زدگي دانه همبستگي معني داري مشاهده نشد. با استفاده ازمجموع ضرايب مقاومت ارقام اميد، رشيد، آتيلا12، آتيلا5 و قدس نسبتا مقاوم و ارقام چناب وقفقاز نسبت به خسارت سن حساس بودند. تجزيه کلاستر چهل ژنوتيپ با ميانگين 4 صفت فوق الذکر نشان داد که ارقام اميد و آتيلا 12 نسبت به خسارت سن مقاوم و رقم چناب حساس هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنادها، م.، و آیینه، ص. (1382). ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps). علوم کشاورزی ایران, 34(4), 769-783. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5495Vancouver : کپی

قنادها محمدرضا، آیینه صحبت. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps). علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021September17];34(4):769-783. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5495IEEE : کپی

قنادها، م.، آیینه، ص.، 1382. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به سن (E.integriceps). علوم کشاورزی ایران, [online] 34(4), pp.769-783. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5495. 

 
بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی