برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  10 , شماره  34 ; از صفحه 317 تا صفحه 324 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي آگاهي پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني و بخش خصوصي شهر تهران از بيماريهاي قابل گزارش در سال 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران
 
چکیده: 
پايه و اساس كنترل بيماريها در نظام بهداشتي يك كشور را سيستم مراقبت بيماريها تشكيل ميدهد به عبارت ديگر، بيمار يابي و گزارش دهي به موقع بيماريها و اقدام مناسب در برابر موارد گزارش شده، يكي از ضروريات نظام بهداشتي درماني كشور محسوب مي گردد. در اين زمينه آشنايي پزشكان با تعريف بيماريها و ساختار گزارش دهي آنها و همچنين آگاهي از بيماريها با ارزش گزارش دهي بين المللي از اولويت خاصي برخوردار مي باشد، اين پژوهش با هدف تعيين آگاهي پزشكان عمومي شاغل در شهر تهران و مقايسه اين آگاهي در 2 بخش خصوصي و دولتي انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصيفي مقايسه اي بود و طي آن 200 پزشك عمومي شاغل در بخش خصوصي و دولتي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود و جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. ميانگين نمره كل آگاهي پزشكان عمومي بخش دولتي7/4 + 22/7 و در بخش خصوصي 8/3- 18/9 به دست آمد كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود. (P=0/001) اما ارتباطي بين جنس و ميزان آگاهي مشاهده نشد. به علت وجود اختلاف ميانگين سني در 2 گروه، نمره آگاهي در زير گروه هاي سني در تعيين و مقايسه گرديد. بالاترين نمره توسط زير گروه سني زير 34 سال در بخش دولتي كسب شد كه با زير گروه سني مشابه خود در بخش خصوصي اختلاف معني داري را نشان داد. كمترين نمره توسط زير گروه سني بالاي 35 سال در بخش خصوصي كسب شد كه با زير گروه سني مشابه خود در بخش دولتي تفاوتي نداشت. اختلاف ميانگين نمره در 2 زير گروه سني مربوط به بخش دولتي معني دار به دست آمد. (P=0/003) اما اين اختلاف در بخش خصوصي بين 2 زير گروه سني معني دار نبود. براي پيش بيني نمره آگاهي رابطه آن با سن، گروه شغلي (دولتي- خصوصي) بين دو زير گروه سني معني دار نبود. . براي پيش بيني نمره آگاهي رابطه آن باسن، گروه شغلي (دولتي - خصوصي) و سالهاي سپري شده از فارغ التحصيلي درمدل رگرسيون چند متغيره بررسي شد و مشاهده گرديد كه هر سه متغير در تعيين نمره آگاهي نقش دارند. ميانگين آگاهي در پزشكان بخش دولتي كه در محدوده مديريتي و اجرايي فعاليت داشتند به طور معني داري بالاتر از پزشكان كادر درماني بخش دولتي به دست آمد. اين مطالعه نشان داد كه آگاهي پزشكان عمومي از بيماريهاي قابل گزارش چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي كمتر از 50% حداكثر نمره ميباشد. مقايسه اين دو گروه از پزشكان نشان دهنده آگاهي بالاتر پزشكان عمومي شاغل در بخش دولتي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی