5 SID.ir | بررسي ميزان اثر بخشي روش آموزش الفباي فارسي بر يادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني با استفاده از علائم و محركهاي خارجي (جايگاه سازي همراه با آوا)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان اثر بخشي روش آموزش الفباي فارسي بر يادگيري دانش آموزان عقب مانده ذهني با استفاده از علائم و محركهاي خارجي (جايگاه سازي همراه با آوا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به بررسي اثر بخشي روش آموزش الفباي فارسي (جايگاه سازي همراه با آوا) بر يادگيري دانش آموزان كم توان ذهني پرداخته است. هدف اصلي اين پژوهش اندازه گيري تأثير علائم و محرك هاي خارجي بر يادگيري است (كه به صورت نماد و نشانه به دانش آموزان نشان داده ميشود) و اين كه چه ميزان يادآوري مطالب آموختني را افزايش مي دهد و چه اندازه بر مدت زمان نگهداري داده ها در حافظه اثر مي گذارد. اين تحقيق در موفقيت واقعي، دو گروه كنترل و آزمايش را مورد مطالعه قرار داده و سعي داشته تا از دو روش تدريس، روش برتر را مشخص نمايد. جامعه آماري مورد نظر 70 نفر از دانش آموزان استثنايي دختر شهر كرمان بوده اند كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي، يك نمونه به حجم 30 نفر انتخاب شده و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شده اند سپس حروف الفبا با روش متداول به گروه كنترل و روش جايگاه سازي همراه با آوا، به گروه آزمايش آموزش داده شد و سپس از آنها پس آزمون به عمل آمد. داده هاي به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آمار توصيفي و همچنين از طريق آزمون T و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين پژوهش هر چهار فرضيه، تحقيق تأييد شد. استفاده از راهبرد مرور ذهني، سازماندهي، به كارگيري علائم به عنوان محركهاي فراخوان و آموزش ريتميك و آهنگين در روش مورد مطالعه موجب گرديده است تا نه تنها يادآوري مواد نزد فراگير ساده تر باشد بلكه مدت زمان نگهداري اين اطلاعات را هم در حافظه افزايش دهد. اين نتيجه دانش آموز را قادر مي سازد تا حروف آموخته شده را با يكديگر تركيب نموده و كلمات بيشتري را به وجود آورده و در خواندن و نوشتن مهارت كافي كسب نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 418
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی