برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  2 الف ; از صفحه 175 تا صفحه 183 .
 
عنوان مقاله: 

نقش باکتري هاي مفيد خاکزي در افزايش کارايي پالايش سبز يک خاک آلوده به کادميوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، بین چهارراه باغ تخت و فلکه اطلسی، موسسه پژوهشی راهبر
 
چکیده: 

کادميم (Cd) از جمله آلاينده هاي خطرناکي است که امروزه با مصرف بي رويه کودهاي شيميايي فسفاته، غلظت آن در خاک هاي زراعي رو به افزايش مي باشد. گياه پالايي که همانا استفاده از گياهان براي جذب، تجمع و سميت زدايي آلاينده هاي خاک از طريق فرآيندهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي مي باشد؛ از جمله راه کارهاي کم هزينه و مطمئني است که همواره براي حذف و يا کاهش غلظت هاي عناصر سنگين در خاک توصيه مي گردد. يکي از معايب اين روش رشد کم گياهان منتخب براي زيست پالايي مي باشد. استفاده از باکتري هاي ريزوسفري محرک رشد گياه (PGPR) بالاخص انواع مولد آنزيم ACC دآميناز مي تواند محدوديت رشد ناشي از وجود (Cd) را تعديل بخشيده و با بهبود شاخص هاي رشد به زيست پالايي بهتر کادميم در خاک کمک نمايد. لذا به منظور بررسي تاثير باکتري هاي محرک رشد بر کارايي زيست پالايي Cd توسط کلم زينتي (Brassica oleraceae var. viridis)، آزمايش گلداني به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1388 اجرا شد. در اين آزمايش فاکتورهاي تلقيح شامل، (1) تيمار شاهد بدون تلقيح، تيمار (2) تلقيح باکتري Pseudomonas fluorescens strain 169؛ تيمار (3) تلقيح باکتري P. putida strain 108؛ تيمار (4) تلقيح باکتري P. putida strain 11 تيمار (5) تلقيح باکتري P. putida strain 159؛ تيمار (6) تلقيح باکتري P. putida strain 4 و فاکتور غلظت Cd شامل سطوح صفر، 5، 10، 15، 30، 50 و 100 ميلي گرم در کيلوگرم بود. پس از تلقيح باکتري ها با بذر و کشت آنها در خاک، مديريت داشت در گلخانه انجام گرفت. پس از هفت ماه، برداشت اندام هوايي و ريشه کلم زينتي به طور مجزا انجام و در تمامي نمونه ها ميزان Cdبا استفاده از دستگاه جذب اتمي اندازه گيري گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که فاکتورهاي تلقيح و غلظت Cd تاثير معني داري (P<0.01) بر رشد و تجمع غلظت Cd در اندام هوايي، ريشه و همچنين فاکتور جذب داشتند. با افزايش غلظت Cd، رشد اندام هوايي و ريشه کاهش يافت. تلقيح با باکتري ها به خصوص تيمار 5 توانست تا حدي اين اثر را تعديل کند. حداکثر غلظت Cd در ريشه 136 و در اندام هوايي 58 ميلي گرم در کيلوگرم بر مبناي وزن خشک در بالاترين غلظت Cd (100 ميلي گرم در کيلوگرم) با تيمار 6 بدست آمد. در حالي که حداکثر وزن خشک ريشه 1.96 گرم و وزن خشک اندام هوايي 12.53 گرم به ترتيب مربوط به تيمارهاي 3 و 4 باکتريايي و سطوح 15 و 30 ميلي گرم در کيلوگرم Cd خاک بود. در مجموع با توجه به تاثير مايه تلقيح ها در افزايش جذب Cd توسط کلم زينتي، استفاده از مايه تلقيح مي تواند به عنوان گزينه اي براي پالايش خاک هاي آلوده به Cd در غلظت هاي کم تا متوسط (کمتر از 50 ميلي گرم در کيلوگرم خاک) باشد. در خاک هاي با غلظت بالاي آلاينده، به علت افت زياد قدرت انتقال Cd به شاخساره حتي در حضور باکتري، کاشت کلم زينتي توصيه نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 842
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی