برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 79 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه پنج عامل نيرومند شخصيت و استفاده آسيب زا از تلفن همراه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دزفول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، خوزستان
 
چکیده: 

مقدمه: در پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه پنج عامل نيرومند شخصيتي 1- عصبيت يا بي ثباتي هيجاني -2 N برون گرايي -3 E باز بودن به تجربه -4 O توافق A و 5- وجداني بودن C با استفاده آسيب زا از تلفن همراه در دانشجويان انجام شده است.
روش: جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي دزفول بود که در سال تحصيلي 90-89 مشغول به تحصيل بودند. نمونه مورد مطالعه 275نفر بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، و با مراجعه به کلاس هاي عمومي که همه دانشجويان شانس انتخاب را داشتند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استفاده آسيب زا از تلفن همراه (جنارو و همکاران، 2007) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيتي
NEO-FFI بود. به منظور تعيين تجزيه و تحليل اطلاعات از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه (روش گام به گام) استفاده شد
نتايج: نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که استفاده آسيب زا از تلفن همراه با روان رنجورخويي رابطه مثبت 
r=./271و با برونگرايي رابطه منفي معني داري  r=-./21دارد. همچنين تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که که متغيرهاي روان رنجورخويي و برونگرايي جمعا 10 درصد واريانس استفاده آسيب زا از تلفن همراه را تبيين مي کنند ( (p<0.001ديگر يافته ها دال بر آن بود که بين دانشجويان دختر و پسر و متاهل و مجرد از نظر استفاده از تلفن همراه تفاوت معني داري وجود دارد، اما بين دانشجويان فني و انساني تفاوت معني داري وجود ندارد ((p<0.001، بدين معني که ميزان استفاده از تلفن همراه دانشجويان دختر از دانشجويان پسر و دانشجويان مجرد از متاهل ها بيشتر بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اهميت ويژگي هاي شخصيتي را در پيش بيني استفاده آسيب زا از تلفن همراه خاطر نشان مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی