برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عاملهاي فشارزاي رواني دانشجويان ورزشكار با دانشجويان غيرورزشكار و رابطه اين عاملها با بهداشت رواني آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق، مقايسه عاملهاي فشارزاي رواني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار، با دانشجويان دختر و پسر غيرورزشكار در دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. هدف ديگر تحقيق، بررسي ارتباط عاملهاي فشارزاي رواني با بهداشت رواني دانشجويان بود. نمونه آماري اين تحقيق را 273 دختر و پسر وزرشكار و 147 دختر و پسر غير ورزشكار تشكيل دادند كه با روش تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. پرسشنامة فشارزاي رواني دانشجويي (SSQ) و بهداشت رواني (SCL-25) ، ابزارهاي تحقيق را تشكيل دادند. روايي و پايايي اين پرسشنامه ها، در تحقيقات متفاوت موفقيت آميز گزارش شدند. آزمون فرضيه هاي تحقيق در سطح P<0.05 نشان داد: بين پاسخ دانشجويان دختر و پسر نسبت به عاملهاي فشارزاي رواني، تفاوت معناداري مشاهده نشد، بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار در مورد تحمل فشارزاي رواني ناشي از اقامت در خوابگاه تفاوت معناداري مشاهده شد، بين وضعيت بهداشت رواني با بهداشت رواني دانشجويان دختر و پسر ورزشكار رابطه مثبت و معناداري را نشان داد. ولي اين رابطه، براي پسران و دختران غيرورزشكار معنادار گزارش نشد. همبستگي چندگانه بين عاملهاي فشارزاي رواني و بهداشت رواني نشان داد، دو عامل شرايط تحصيلي و اقامت در خوابگاه، بهترين پيش بيني كننده بهداشت رواني پسران ورزشكار است. دو عامل فارغ التحصيلي و اقامت در خوابگاه، بهترين پيش بيني كننده بهداشت رواني دختران ورزشكار است. بنابراين پيشنهاد ميشود، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، به منظور كاهش فشارزاها و افزايش بهداشت رواني، شرايط مناسبي براي ادامة تحصيل، مسائل آموزشي و اقامت در خوابگاه براي دانشجويان فراهم كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی